Zapis z jednani predstavenstva klubu Silicon Hill ze dne 24.01.2001

#1,2,3,1,1,1,0,0,0,1,1
Přítomní:
A. Král - předseda
Zastupci bloku:
2 - P. Hummel
3 - M. Štusák
4 - T. Liška, M. Šebek
5 - M. Dobšíček
6 - V. Dubský
7 - J. Knap
8 -
9 -
10 -
11 - S. Šmejkal
hosté - Dušan Talíř, Lenka Nádvorníková

Program: 1. Nové konto klubu SH
2. Debata o dvojím členství v SH
3. Stav inventarizace majetku SH
4. Prezentace klubu na zasedání AS ČVUT
5. Konkrétní projekty

Jednání:
1. Nové konto klubu SH
A. Král informoval přítomné o zřízení nového konta klubu SH u eBanky,
zároveň s vytvořením konta byl dán IPB příkaz k převodu prostředků na nový
účet. V souvislosti se změnou konta je nutné sundat z nástěnek na blocích
informace o způsobu placení členských příspěvků - vytvořit nové materiály.
Platit lze na přepážce Expandia banky (Václavské nám., Anděl), od 1.2.2001
na přepážkách České pojišťovny, převodem, složení hotovosti v jiné bance
(M. Glončák zjistí, jaké jsou poplatky za převod). Variabilním symbolem se
stává číslo průkazu studenta ČVUT.

2. Debata o dvojím členství v SH
Z diskuze s daňovým poradcem a právníkem vyplynul problém dvojího
členství v klubu SH. Problematika poplatku 100,- Kč za poskytnuté služby -
zdanitelný příjem, členský příspěvek 500,- Kč. Je žádoucí zachovat možnost
vytvoření konta bez vlastnictví počítače. S. Šmejkal zjistí možnosti
dvojího členství a počty lidí, jichž by se případná opatření týkala.
Směrodatná jsou pravidla sítě ČVUT
Další problém se týká rozdělení akademického roku na semestry a
účetního roku na pololetí - návrh S. Šmejkala na posun platebních termínů,
jejich uzpůsobení pololetnímu systému účetnictví.

3. Stav inventarizace majetku SH
S. Šmejkal vznesl dotaz na stav inventarizace majetku klubu SH.
Vzhledem k nejasnostem o inventarizaci součástí PC zjistí S. Šmejkal od
daňového poradce pravidla a způsob inventarizace.

4. Prezentace klubu na zasedání AS ČVUT
31. ledna 2001 má A. Král prezentovat činnost klubu SH na zasedání AS
ČVUT. Přítomní se shodli na těchto bodech, které je třeba přednést:

* škola není schopna bez sítě na Strahvě zajistit výuku - předložit
čísla a grafy - statistiky uživatelů - čtvrtletně.
* počítačová síť značně zvyšuje komfort bydlení na kolejích v areálu
Strahova. O bydlení na Strahově je ze strany studentů zájem především
díky počítačové síti.
* od školy proto požadujeme moralní podporu - hlavně pro jednání jako s
rovnocenným partnerem (technické záležitosti)
* nutno odprezentovat výzkumné projekty řešené na SH - multicast
(radio), webcam (údajně rektorát projevil zájem o aplikaci na své
vrátnici - nabídnout)
* na základě zkušeností z jiných kolejí navrhujeme vybudování
(financování) strukturované kabeláže, bez její další správy (rozdíl
od jiných kolejí)
* návrh dalších projektů - metrologická stanice, měření emisí
(spolupráce s PřF UK), zpracování družicových snímků - mapy... atp.

Návrh na vytvoření prezentace na slidech + po prezentaci předání
informační brožurky. Pozvat rektora na exkurzi po počítačové síti Strahov
- serverovny a pod.

5. Konkrétní projekty

* M. Štusák předložil plánek bloku 8 včetně kabeláže. Informoval o
nutnosti specifikovat grant pro Prahu 6. Obě tyto záležitosti vyřeší
s A.Králem.
* Soutěž o návrh nového vzhledu www stránek SH. Vznesena připomínka, že
soutěž nebyla dostatečně specifikována, co se týká požadavků na obsah
dat. V souvislosti s tímto byl v debatě zamítnut návrh na uniformitu
vzhledu www stránek jednotlivých bloků.

Zapsala dne 24.1. 2001 Lenka Nádvorníková.
Připomínky, či opravy jsou vítány.

MD5 hash tohoto zĂĄpisu je: e284679a9aae3d39dba9c46f3af20501

Tato verze souboru txt/20010124.txt byla nahrĂĄna 22.11. 2014 19:54:44.