Zapis z jednani predstavenstva klubu Silicon Hill ze dne 30.10.2002

#2,3,3,1,1,2,1,1,1,1,1
Datum: 30.10.2002
=================

Přítomní:
---------

Předseda: Antonín Král

Zástupci bloků:
2 - Miroslav Janda (MiJa)
3 - Jan Recina (Johnny5), David Šišlák (Dejv)
4 - Marek Šimon (Pletiplot), Zbyněk Čech
5 - Miroslav Dobšíček (Elf)
6 - Josef Jaroš (Yaro) - bez hlasovacího práva
7 - Pavel Matěja (AX)
8 - Petr Sedláček (PetE)
9 - Lukáš Církva (KUKy)
10 - Michal Leinweber (McLei), Michal Pruner (Pruny)
11 - Stanislav Šmejkal

Osob s hlasovacím právem: 10

Hosté:
Michal Táborský
Petra Bendová
Stanislav Gráf (Medvidek)
Zbyněk Čech (Olymp2)

Zapisovatel:
Tomáš Borland Valenta

Návrh obsahu jednání: (projednané body označeny *)
*1. Rozpočet SH na roky 2003-2006 (Fond projektu, Fond rekonstrukce, Rezervní fond)
*2. Podmínky rekonstrukce bloku od 1.7.2003 (Inventarizace, rozpočet, plán rekonstrukce)
*3. Možnost centrálního přístupu na servery - levels.
*4. Projekt studovna na bloku 11.
*5. Routery na bloku 11.
*6. Informace o smlouvě SU-ČVUT.
7. How to projekty - jak to celé zmenežujeme.
*8. Zformulování projektu zápisů ze schůzí v XML a jeho management.
*9. Upgrade stroje Zebra
*A. Upgrade stroje News
*B. Deklarace informací novým uživatelům
*C. Oficiální uživatelský mail

-----
1. Rozpočet SH na roky 2003-2006 (Šmejkal)
(fond projekty, fond, rekonstrukce, reservní fond)

Šmejkal předložil časové návrhy rozpočtů od roku 2002 do roku 2006 (s výhledem
do roku 2012). Jsou navržené dvě varianty:
a) centrální aktivní prvek Cisco, blokové prvky Cisco
b) centrální aktivní prvek Cisco, na blocích prvky jiných výrobců

Předložené tabulky zachycující obě varianty finančního plánu na dané roky.
Obsahují vypočtené sumy na budování nové a udržování existující sítě, včetně odpisů
nutných na nákup aktivních prvků v budoucnu, kdy doslouží původní aktivní prvky.
Jednotlivé položky vyčíslují vždy stav učtu SU v daném roce, výši členského příspěvku,
odpisy a celkovou částku, náklady na kabeláž a jednotlivé aktivní prvky a servery,
náklady na odpisy a kumulované hodnoty.
V druhé častí je předpokládaná velikost členského příspěvku a počet členů SU. Z toho
je vypočten příjem a po následných odečtech konečný ekonomický dopad na konto SU.

[ Standa slíbil, že bude po nocích strašit usery, aby si moc dobře rozmysleli, která
varianta je pro ně ta správná. ]

-----
2. Podmínky rekonstrukce bloků od 1.7.2003 (Inventarizace, rozpočet, plán rekonstrukce)

Šmejkal předložil princip kontroly financí od 1.7.2003: Bloky, které nesplní základní
předpoklady fungování (inventarizace,...) bude jim zadržena přidělovaná část ze členských
příspěvků dokud svoje povinnosti nevyřídí.

Následně se bude muset uplatnit odlišné rozdílení financí mezi jednotlivé kluby SU,
vzhledem k finanční náročnosti provozu jednotlivých klubů. Kluby s nižšími provozními
náklady obdrží méně finančních prostředků, které přejdou na kluby s vyššími náklady.
Pokud se tato varianta neprosadí, bude se muset aplikovat razantnější opatření ve správě
finančních prostředků SU.

-----
3. Možnost centrálního přístupu na servery - levels
(rozlišení znalostní úrovně uživatelů)

Existuje varianta, která počítá s postupným rozlišováním znalostí uživatelů.
Podle prokázané úrovně znalostí věcí obdrží uživatel danou úroveň oprávnění
k přístupu na specifické služby v síti.

Poněkud odlišná věc se týká možnosti kontroly jednotlivých služeb v sítí, aby patřičné
vedoucí osoby mohly v případě potřeby kontrolovat a řídit provoz těchto služeb.
To by mělo mít ten efekt, že určené osoby by mohly tyto služby kontrolovat bez přítomnosti
aktivního správce dané služby, vzhledem k tomu, že ten nemusí být vždy k dispozici.

Tuto věc by měla vyřešit existence služby Service.

-----
4. Projekt studovna na bloku 11 (řešitel Marek Fikrle)
(zmíněno již v předešlých schůzích)

V získaných prostorech na bloku 11 by vznikla uživatelsky přístupná studovna,
do které by mohli chodit studenti ČVUT, kteří nemají vlastní počítač na koleji,
ale potřebují ke studijním účelům využívat služeb sítě. Ta by fungovala obdobně
jako studovny na fakultě ale pouze s velmi omezenou kapacitou. Studovna by měla
být přístupná nepřetržitě na Studentskou magnetickou kartu po patřičné registraci.
Databáze uživatelů, kteří mají povolený přístup, bude budována zodpovědnou osobou.
Ta bude také zodpovědná za zařízení studovny. (Osobou je navrhovatel Marek Fikrle).

Hlasování: Investice 55.000,- Kč do projektu studovny
Osob s hlasovacím právem: 9
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽELO: 0
CRC OK

VÝSLEDEK: PŘIJATO

-----
5. Routery na bloku 11 (Šmejkal)

Bude uhrazeno z blokového rozpočtu.

-----
6. Smlouva s ČVUT

Byl předložen k nahlédnutí její rámcový návrh.

-----
8. Zformulování projektu zápisů ze schůzí v XML a jeho management

Bude zadefinován projekt na vyřešení převodů zápisů z jednání do formátů XML.

-----
9. Upgrade stroje Zebra

Jednání o tomto bodě se ukončilo.

-----
10. Upgrade stroje News (dořešení z minula)

Stroj který měl přejít na stroj News se neuvolnil. Je třeba pořídit jiný.

Hlasování: Uvolněni 24.000,- Kč na nákup nového stroje News
Osob s hlasovacím právem: 9
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽELO: 0
CRC OK

VÝSLEDEK: PŘIJATO

-----
11. Deklarace informací novým uživatelům

Musí proběhnout zformování centrálního informačního formuláře pro nové uživatele,
který jim bude předložen při vstupu do SU k prostudování a ke stvrzení o porozumění.
Zároveň jej musí jednotlivý admini uživatelům při zápisu do SU předkládat!

------
12. Oficiální uživatelský mail

Realizace funkčního řešení (včetně webovehó rozhraní) oficiální strahovské pošty.
Ukotvení povinnosti uživatelů číst a reagovat na oficiální poštu v pravidlech.

MD5 hash tohoto zĂĄpisu je: 72a8d3b16bfb10167b6de7f67abcc906

Tato verze souboru txt/20021030.txt byla nahrĂĄna 22.11. 2014 19:54:44.