Zapis z jednani predstavenstva klubu Silicon Hill ze dne 13.11.2002

#3,3,1,1,1,3,1,1,2,1,1
Datum: 13.11.2002
=================

Přítomní:
---------

Prezident SU: Stanislav Šmejkal

Předseda: Antonín Král

Zástupci bloků:
2 - Martin Hnátek (Hnot), zástupce Tomáš Krátký (Kracki)
3 - Martin Cajthaml (Von Schau), zástupce David Šišlák (Dejv)
4 - Zbyněk Čech (Olymp)
5 - Pavla Tryhubová (Palačinka)
6 - Josef Jaroš (Yaro) - bez hlasovacího práva
7 - David Kovař (DD), zástupce Pavel Matěja (AX)
8 - Petr Sedláček (PetE) - dorazil na zasedání později
9 - Lukáš Církva (Kuky)
10 - zástupce Rudolf Marek (Ruik)
11 - Stanislav Gráf (Medvidek)

Osob s hlasovacím právem: 10

Hosté:
Miroslav Janda (MiJa) - exavicedmin B2
Mirek Dobšíček (Elf) - exadmin B5
Marek Šimon (Pletiplot) - exadmin B4
Libor Seidl (Bodlin) - root@hroch B11
Petra Bendová - exviceadmin B11
Jan Recina (Johny5) - exadmin B3, nákupčí pro SH, správce CS
Michal Medvecký (Misko) - správce cache, user B9
Michal Štusák (Štusimor) - exadmin B3
Petr Novický (Elros) - user B4
Zbyšek Strnad (Scatman) - user B5
Martin Novák - televizor B2
Jakub Římek (James) - správce FTP

Zapisovatel:
Tomáš Borland Valenta

-----
1.Výsledek voleb představenstva klubu SH

Proběhly nové volby, máme nové administrátory a jejich zástupce.

Úplný aktuální seznam adminů a jejich zástupců:
2 - Martin Hnátek (Hnot), zástupce Tomáš Krátký (Kracki)
3 - Martin Cajthaml (Von Schau), zástupce David Šišlák (Dejv)
4 - Zbyněk Čech (Olymp), zástupce Tomáš Teplý
5 - Pavla Tryhubová (Palačinka)
6 - Josef Jaroš (Yaro), zástupce Pavel Dobiáš
7 - David Kovař (DD), zástupce Pavel Matěja (AX)
8 - Petr Sedláček (PetE)
9 - Lukáš Církva (Kuky), zástupci Jiří Mísař a Jiří Chlumecký
10 - Michal Pruner (Pruny), zástupce Rudolf Marek (Ruik)
11 - Stanislav Gráf (Medvidek)

Antonín Král odstoupil z funkce předsedy klubu Silicon Hill.
(počet osob s hlasovacím právem se snížil o jednu, aktuální
počet byl tedy 9 vzhledem nepřítomnosti Petra Sedláčka)

Z toho vyplývá následný bod: potřeba zvolit nového předsedu.

-----
2. Návrh a volba nového předsedy klubu SH

Noví administrátoři mají předat svoje návrhy na kandidáty, kteří
musí být o tom uvědoměni a musí se svojí kandidaturou souhlasit.

Standa přečetl ze stanov klubu povinnosti a práva předsedy klubu
a seznámil zběžně nové administrátory se současným stavem financí
a majetkových poměrech klubu SH.

Návrh kandidátů na předsedu klubu SH:
1.kolo - návrhy podávali přítomní admini:
[ nepodán žádný návrh ]
2.kolo - návrhy mohli podávat všichni přítomní:
Antonín Král (Bobek) - přítomen
Miroslav Janda (MiJa) - přítomen
Michal Gust (Gustík) - souhlasil s kandidaturou telefonicky

Stanislav Šmejkal si vyžádal dvě desetivteřinové technické přestávky
a sdělil, že je třeba pět pozitivních hlasů na zvolení nového předsedy.

Hlasování proběhne ve stejném pořadí v jakém byli kandidáti navrženi.

Hlasování pro Antonína Krále:
Osob s hlasovacím právem: 9
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽELO: 0
CRC OK

VÝSLEDEK: PŘIJAT

Antonín Král byl zvolen předsedou klubu SH a jmenován prezidentem SU
Stanislavem Šmejkalem do této funkce. Tímto také nabývá hlasovacího
práva a celkový počet možných hlasů se zvýšil na 10.

Novým předsedou klubu SH je Antonín Král.
Jeho zástupce je předmětem jednaní v dalším bodě.

-----
3. Návrh na místopředsedu klubu SH

Tonda navrhl Pavlu Tryhubovou (Palačinku) jako místopředsedu
klubu SH a přenáší na ní povinnost řízení procesu inventarizace.

Hlasování o tomto návrhu:
Osob s hlasovacím právem: 11 (Petr Sedláček již byl přítomen)
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽELO: 2
CRC OK

-----
4. Návrh nákupčího pro klub SH

Návrh na výhradního nákupčího pro klub SH - Jan Recina (Johny5)
Osob s hlasovacím právem: 11
PRO: 11
PROTI: 0
ZDRŽELO: 0
CRC OK

VÝSLEDEK: PŘIJATO

-----
5. Počítačová studovna na bloku 4

Obdobný projekt jako na bloku 11, s tím rozdílem, že jako centrální server
by byl použit server logout. Jako klientské stanice jsou počítače nižší třídy.

Hlasování o přidělení financí na studovnu na bloku 4, částka 40 000,-
Osob s hlasovacím právem: 11
PRO: 10
PROTI: 0
ZDRŽELO: 1
CRC OK

VÝSLEDEK: PŘIJATO

-----
6. Hydrometeorologická stanice

Student Jiří Figala (Figi) na bloku 4 vytvořil projekt stanice pro sběr
meteorologických dat.

-----
7. Upřesnění jednacího řadů zasedání admins

Admin bloku 2 byl pověřen vytvořením návrhu nového jednacího řádu SH,
ve kterém budou dostatečně podchycena pravidla hlasování zastupitelstva.

-----
8. Schvalování zápisu z admins

Je třeba schvalovat zápisy z jednání admins. Zápisy z daného dne
budou připomínkovány v konferenci admins a na příštím jednaní admins
budou schváleny zasedáním admins a podepsány určenými ověřovateli
a zapisovatelem. Ověřovatelé tohoto zápisu budou zástupci bloku 3 a 4.

-----
9. Průběh inventarizace na jednotlivých blocích

Bude ustaven časový plán inventarizace jednotlivých bloků.
V určeném datu budou sepsány a štítky označeny veškeré věci v serverovně,
barevně odlišeny věci v majetku klubu, věci zapůjčené a věci soukromé.
Následně bude vyměněn zámek a stanoven přísný režim přístupů do místnosti.

Je třeba důkladně vyhodnotit, které soukromé věci budou v serverovnách
ponechány a které se přesunou na jiná vyhrazená místa, případně budou
zcela vyřazeny z prostor, které má k dispozici klub SH.

-----
10. Změna v rozdílení financí v rámci klubu

Zavedení povinnosti sestavování rozpočtů. Zástupci jednotlivých bloků
budou muset předkládat svoje rozpočty a požadavky na následující účetní
období (půl rok nebo rok) a zároveň budou muset v dohledné době dodat
jednorázový dlouhodobý plán pro jednotlivé akce a projekty.

-----
11. Povinnost členů klubu SH číst oficiální e-mail

Za oficiální se považuje e-mail uvedený v databázi DUSPS.

Hlasování o ukotvení této povinnosti ve stanovách:
Osob s hlasovacím právem: 11
PRO: 11
PROTI: 0
ZDRŽEL: 0
CRC OK

VÝSLEDEK: PŘIJATO

Je třeba navrhnout a realizovat kontrolní mechanizmus zda jsou tyto
e-maily čteny. Ten bude prováděn opakovaně (jednou za semestr?).

-----
12. Návrh informovat eBanku o změnách velikosti a datech placení příspěvků

Je třeba s předstihem informovat přepážky eBanky, kdy mohou očekávat nápory
plateb a sdělit aktuální výši členských příspěvků, aby mohli včas reagovat
na příjem většího množství plateb a zároveň tyto platby uživatelům usnadnili.
Případné umístění informačního plakátku do prostoru pobočky (po dohodě).

-----
13. Připojení klubu na bloku 11

Stanislav Šmejkal podal návrh na nové projednání tohoto bodu, vzhledem
k nový zkutečnostem v tomto případe. Žádost byla dříve zamítnuta.

Nebude mít přístup na páteřní servry SH.

Hlasování zda připojit klub 11 do sítě SH (podmínky uvedeny dříve):
Osob s hlasovacím právem: 11
PRO: 7
PROTI: 0
ZDRŽELO: 4
CRC OK

VÝSLEDEK: PŘIJATO

Návrh byl schválen a klub bude připojen.

MD5 hash tohoto zĂĄpisu je: 588032fbc082087e516cdb878d903b8e

Tato verze souboru txt/20021113.txt byla nahrĂĄna 22.11. 2014 19:54:44.