Zapis z jednani predstavenstva klubu Silicon Hill ze dne 03.11.2004

Datum: 03.11.2004
=================

Předsedající: Tomáš Valenta

Přítomní:
2 -
3 - Martin Cajthaml
4 - Zbyněk Čech
5 - Pavla Tryhubová, zástupce Alexander Leonov
6 - zástupce Ladislav Dokulil
7 - zástupce Fleišmann Jan
8 - Michal Kuneš, zástupce Ladislav Prskavec
9 - zástupce Petr Koloros
10 - Michal Pruner, zástupce Radim Fikáček
11 - Josef Kučera

Hosté:
Martin Koloros - blok 9, webmaster
Tomáš Ječný - blok 7, televizor
Stanislav Šmejkal - prezident SU
Petra Bendová - účetní klubu
Jan Beran - správce centrální serverovy
Michal Táborsky - pán korunek

Zapisovatel: Tomáš Valenta


-----
0) Schválení zápisu z admins 27.10.2004

USNESENÍ
Číslo:04055
Hlasování: Schválení zápisu z admins
Osob s hlasovacím právem: 10
PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽELO: 2

CRC OK

VÝSLEDEK: PŘIJATO

-----
1. Podpisové archy pro Pavlu Tryhubovou

Dostala je.

-----
2. Neplatný přístup na servery možný přes klíč

Oprava: script bude nastavovat blokovaným uživatelům na /bin/false

-----
3. Stav absolvent v DUSPSu

Do stav "absolvent" je uživatel převáděn pouze na požádání. V tomto stavu může
vybírat poštu a přihlašovat se na konto na svém blokovém serveru. Stav uživatele
a konta uživatele jsou platná po dobu po kterou je povoleno skladování osobních
údajů - čili 10 let od podepsaní. Informace o možnosti získání tohoto stavu budou
zveřejněny v FAQ. Na osobní stránce uživatele bude zobrazena informace do jakého
data je platný jeho podpis (stránka dusps/personal)

TODO: Šobík přidá informaci o stavu "absolvent" do FAQ
TODO: Andrew zařídí zobrazovaní informace na stránce Personal
TODO: Andrew upraví stavy v DUSPSu - platnost do vypršení a konta + mail

-----
4. Jednoznačná identifikace osob v DUSPSu

Momentálně se osoby identifikují jednoznačně pomocí rodného čísla. V budoucnu
bychom se chtěli používaní RČ použít - hledá se alternativa. Možnou alternativou
je číslo karty studenta, ale není to jednoznačná identifikace v rámci republiky.

-----
5. Pravidla používaní sítě SH

Aktuální znění bude součástí tohoto zápisu admins.

USNESENÍ
Číslo:04056
Hlasování: Schválení aktuálního znění pravidel používaní sítě klub Silicon Hill
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽELO: 1

CRC OK

VÝSLEDEK: PŘIJATO

TODO: Zveřejnit na webových stránkách klubu pravidla používání sítě SH.

-----
6. Prováděcí předpis OZU

Provádějí předpis definuje fungování úrovní uživatelů, kontrolních testů a kontrol
uživatelských počítačů.

Aktuální bude přiloženo k tomuto zápisu z admins.

TODO: Zbyněk Čech má plnou zodpovědnost za fungování projektu OZU, plnění termínů
a řešení problémů s projektem.

USNESENÍ
Číslo:04057
Hlasování: Schválení Prováděcího předpisu OZU a jeho uvedení v platnost dne nejdříve dne 8.11.
Osob s hlasovacím právem: 10
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽELO: 1

CRC OK

VÝSLEDEK: PŘIJATO

-----
7. Zrušení generální povinnosti používání Cache

V současné době je povinné pro všechny uživatele bez výjimky přistupovat k webovým stránkám
přes proxy server klubu Silicon Hill - cache.sh.cvut.cz. Následující hlasování ruší tuto
generální povinnost používání Cache s okamžikem spuštění OZU - všechna další omezení přístupu
budou řízena předpisem OZU, jehož změny jsou schvalovány představenstvem.

USNESENÍ
Číslo:04058
Hlasování: Zrušení generálního nařízení o používání Cache v okamžiku uvedení předpisu OZU v platnost.
Osob s hlasovacím právem: 10
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽELO: 1

CRC OK

VÝSLEDEK: PŘIJATO

TODO: Miško dodá informace o všech blokovaných portech na hranici SH a bude vytvořen předpis nahrazující
všechna tato generální omezení.

-----
8. Rozpočet klubu SH

Michal Táborsky vypracoval studii k čerpání rozpočtu klubu SH. Výsledkem studie je nutné snížení částky
na projekty a následná domluva s centrálou SU a odložení platby příspěvků centrále případně jiná varianta
překlenutí kritického období. Studie bude součásti zápisu z admins. Admins berou obsah zprávy na vědomí
a shodli se, že se budou podle navržených doporučení řídit.

TODO: Zpracovat schvalování, proplácení a zaznamenávání výdajů klubu.
TODO: Snížení rozpočtu na projekty, domluva s centrálou případně jiná varianta.
TODO: Implementovat automatické zpracování uživatelských plateb z banky.

-----
9. Nightmare a FTP

Server FTP je momentálně umístěn na bloku 5 a bude přemístěn do centrální serverovny. Na přesun bude
třeba pořídit vhodný rackový case apod. - do příštích admins pošle kalkulaci na nákup nutného hardware.
Server Backup je také umístěn na bloku 5 a z bezpečnostních důvodů bude mimo centrální serverovny.

TODO: Změnit záznam v DUSPSu o poloze Backupu.

----
10. Navýšené náklady na Akci prase

Náklady na Akci prase jsou vyšší od 1300Kč, které jdou jako odměny zaměstnancům SUZu za upečení selat
a zajištění celé akce.

-----
11. Status VIP pro Michala Prunera

USNESENÍ
Číslo:04059
Hlasování: Udělení statutu VIP Michalu Prunerovi - UID 1449
Osob s hlasovacím právem: 10
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL: 1

CRC OK

VÝSLEDEK: PŘIJATO

----
12. Status VIP pro Michala Taborského

USNESENÍ
Číslo:04060
Hlasování: Udělení statutu VIP Michalu Táborskému - UID 1896
Osob s hlasovacím právem: 10
PRO: 10
PROTI: 0
ZDRŽELO: 0

VÝSLEDEK: PŘIJATO

-----
13. Odpuštění členského příspěvku osobě Jakub Římek

USNESENÍ
Číslo:04061
Hlasování: Odpuštění členských příspěvků osobě Jakub Římek - UID 4861
Osob s hlasovacím právem: 10
PRO: 10
PROTI: 0
ZDRŽELO: 0

CRC OK

VÝSLEDEK: PŘIJATO

-----
14. Odpuštění členského příspěvku osobě Marek Fikrle

USNESENÍ
Číslo:04062
Hlasování: Odpuštění členských příspěvků osobě Marek Fikrle - UID 2816
Osob s hlasovacím právem: 10
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽELO: 1

CRC OK

VÝSLEDEK: PŘIJATO

MD5 hash tohoto zĂĄpisu je: 899dc36852e6dcd2e2dde70a00cc9086

Tato verze souboru txt/20041103.txt byla nahrĂĄna 22.11. 2014 19:54:44.