Zapis z jednani predstavenstva klubu Silicon Hill ze dne 27.04.2005

#2,1,1,0,1,0,1,2,1,1,1
Datum: 27.4.2005
=================

Přítomní:
---------

Předsedající: Zbyněk Čech

Předseda: Zbyněk Čech

Místopředseda: -

Zástupci bloků:
2 - zástupce Ivan Janotka
3 - Martin Cajthaml
4 - Karel Landa
5 -
6 - Ladislav Dokulil
7 -
8 - Dezier Meško
9 - zástupce Martin Koloros
10 - Radim Fikáček
11 - Josef Kučera

Osob s hlasovacím právem: 9

Zapisovatel:
Zbyněk Čech

Hosté:
Tomáš Metelka (Metalíza) - byrokrat
Stanislav Šmejkal - prezident SU
Zdeněk Horák - tiskový mluvčí SH
Jakub Suchý - správce cache a serviceObsah jednání:

1. Schválení víceúrovňového členského příspěvku
2. Různé

---

1) Schválení víceúrovňového členského příspěvku

"Představenstvo klubu Silicon Hill se usneslo, že s platností od 28. dubna
2005 se stanovuje členský příspěvek
a) pro členy se základním členstvím na 0,- Kč za pololetí,
b) pro členy s rozšířeným členstvím na 800,- Kč za pololetí."

USNESENÍ
Číslo: 04116
Typ: Administrativa
Obsah: Víceúrovňový členský přípěvek
Komu:
Do:
Hlasování: Pro: 9, Proti:0 , Zdrželo:0
Výsledek: Schváleno

"Představenstvo klubu Silicon Hill se usneslo, že s platností od 28. dubna
2005 bude využívání služeb počítačové sítě klubu Silicon Hill
umožněno pouze členům s rozšířeným členstvím."

USNESENÍ
Číslo: 04117
Typ: Administrativa
Obsah: Způsob využívání služeb počítačové sítě
Komu:
Do:
Hlasování: Pro: 9, Proti:0 , Zdrželo:0
Výsledek: Schváleno

----

2) Různé

Probrali jsme různé záležitosti kolem agendy voleb.
Na závěr poděkoval Zbyněk Čech představenstvu za spolupráci
a poslední schůze představenstva byla ukončena.

----

Ověřovatel zápisu
Blok 3 - Martin Cajthaml
--------------- --------------- ----------------
předseda zapisovatel ověřovatel

MD5 hash tohoto zĂĄpisu je: 7de53dc9c43709cec7b23a04a7d0bd09

Tato verze souboru txt/20050427.txt byla nahrĂĄna 22.11. 2014 19:54:44.