Zapis z jednani predstavenstva klubu Silicon Hill ze dne 10.05.2005

Zápis z jednání představenstva klubu Silicon Hill ze dne 10.05.2005
Datum: 10.05.2005
=================

Přítomní:
---------

Předsedající: Stanislav Šmejkal, prezident SU

Celokluboví zástupci:
Marek Němec
Jiří Ryszawy
Marek Šimon

Zástupci bloků:
2 - Vít Kuchař
3 - Ondřej Sobotka
4 - Karel Landa
5 - Jaromír Kašpar
6 - Radovan Igliar
7 - Tomáš Ječný
8 - Pavel Mlýnek
9 - Dušan Havlík
10 - Lukáš Tomášek
11 - Martin Velek

Osob s hlasovacím právem: 13

Hosté:
Zbyněk Čech, dosavadní předseda a kandidát na předsedu
Tomáš Valenta, kandidát na předsedu
mnoho dalších hostů

Zapisovatel:
Stanislav Šmejkal

Obsah jednání:

1. Vyhášení výsledků voleb
2. Představení kandidátů na předsedu klubu případně jeho volba
3. Delegát do Studentského parlamentu
4. Schválení místopředsedů
5. Vyjádření pro Kamala
--------------------------------------------------------------------------------

Začátek jednání ve 20:05.

-----
1) Vyhášení výsledků voleb

Byli zvoleni noví členové představenstva

Celokluboví zástupci:
Marek Němec
Jiří Ryszawy
Marek Šimon

Zástupci bloků:
2 - Vít Kuchař
3 - Ondřej Sobotka
4 - Karel Landa
5 - Jaromír Kašpar
6 - Radovan Igliar
7 - Tomáš Ječný
8 - Pavel Mlýnek
9 - Dušan Havlík
10 - Lukáš Tomášek
11 - Martin Velek

-----
2) Představení kandidátů na předsedu klubu případně jeho volba

Během představování kandidátů bylo zařazen mezibod - akce Kamal a Café Himalaya. Přítomní si vyslechli žádost pana Kamala k zahrádce před Café Himalaya. Usnesení bude přijato, až na to dojde v programu.

Kandidáti si vylosovali pořadí a představili své vize rozvoje klubu. První mluvil Zbyněk Čech a po něm Tomáš Valenta. Své vize měli prakticky stejné, Tomáš Valenta to srovnal, že oba chtějí totéž, ale on to bude dělat jinak než Zbyněk Čech.

Byla navržena změna jednacího řádu, protože ten nezná celoklubové zástupce. Hlasováno o dvou návrzách:

1) Sousloví "zástupci bloků" se nahrazuje souslovím "členové představenstva".
Hlasování: Pro: 8, Proti:0, Zdrželo:5

2) Sousloví "zástupci bloků" se nahrazuje souslovím "zástupci bloků a celokluboví zástupci".
Hlasování: Pro: 13, Proti:0 , Zdrželo:0

Výsledek: Schválen návrh číslo 2

Dále proběhla tajná volba předsedy klubu Silicon Hill. Aby byl předseda zvolen v prvním kole, musel by získat nadpoloviční většinu všech hlasů, tj. 7 hlasů. V případě, že by ani jeden z kandidátů nezískal v prvním kole dostatek hlasů, bude druhé kolo, kdy se hlasuje o každém kandidátovi zvášť.

Volby - 1. kolo
Zbyněk Čech - 9 hlasů
Tomáš Valenta - 3 hlasy
1 hlas byl neplatný

Zbyněk Čech byl v prvním kole zvolen předsedou klubu Silicon Hill.
Počet členů představenstva se zvýšil na 14.
Zbyněk čech převzal předsednictví schůze.

-----
3) Delegát do Studentského parlamentu

Na funkci delegáta Studentského parlamentu byl navržen 1 kandidát - Zbyněk Čech

Potvrzení Zbyňka Čecha jako delegáta Studentského parlamentu za klub Silicon Hill.
Hlasování: Pro: 8, Proti:0, Zdržel se: 6

Výsledek: Zbyněk Čech schválen jako delegát Studentského parlamentu za klub Silicon Hill.

-----
4) Schválení místopředsedů

Zbyněk Čech navrhl své místopředsedy
Jitka Duháčková - koleje
Alexander Leonov - síť
Hlasování: Pro: 12, Proti:2, Zdržel se: 1

Místopředsedové se dohodli, že o kolejních záležitostech hlasuje Jitka Duháčková, o síťových záležitostech Alexander Leonov.

-----
5) Vyjádření pro Kamala

Představenstvo klubu Silicon Hill nemá námitky proti zahrádce před Café Himalaya.
Hlasování: zapisovate si nezapsal konkrétní počty hlasů, ale usnesení prošlo.

Výsledek: Usnesení bylo schváleno.

Schůze byla ukončena ve 23:15.

------
Ověřovatel zápisu
Blok 2 - Vít Kuchař


--------------- --------------- ----------------
předseda zapisovatel ověřovatel

MD5 hash tohoto zápisu je: 195648b30c55ce8e6cbc3a8a8e190de0

Tato verze souboru txt/20050510.txt byla nahrána 22.11. 2014 19:54:44.