Zapis z jednani predstavenstva klubu Silicon Hill ze dne 16.04.2007

#1,1,2,1,1,0,2,1,1,1,1,1,2,1
Datum: 16.4.2007
=================

Přítomní:
---------

Předsedající: Zbyněk Čech

Centrála:
předseda: Zbyněk Čech (Olymp2)
místopředseda: Radek Šalomon (Šalis)
kolejní manažer: Radka Pernicová (Ratka)
projektový manažer: Jaromír Kašpar (kaspik)
PR manažer: Tomáš Duša (Dushiny)
manažer: Zdeněk Horák (Czenda)
externí: Stanislav Šmejkal

Celokluboví zástupci:
Martin Bruchanov (BruXy)
zástupce Miroslav Sochor (mag), pověřen Radkem Novotným (rak)
Václav Vrba (mág V4)

Zástupci bloků:
2 - Vít Kuchař (Kuchy)
3 - Tomáš Duša (Dushiny)
4 - zástupce Stanislav Šmejkal, pověřen Davidem Hromádkou (Picasso)
5 - Jaromír Kašpar (kaspik)
6 - Petra Bielčíková (Daphne)
7 - nemá zástupce
8 - zástupce Alejandro Marquez (Alexandro), pověřen Pavlem Mlýnkem (pav)
9 - Jaroslav Haken (Kraken)
10 - Dalibor Fanta (bejzz)
11 - Pavel Krejsa
HK - Lukáš Minárik (GothaR)

Hosté
Zdeněk Horák, prezident SU
Dominik Franěk
Karel Landa
Ondrej Príšin
Radovan Igliar
Martin Endrizal
Martin Velek
Miloslav Brada

Zapisovatel:
Stanislav Šmejkal

Obsah jednání:
0) Schválení zápisů z minulých schůzi představenstva
1) Odvolání předsedy klubu Silicon Hill [Zbyněk Čech]
2) Schválení financí pro projekt online herní liga [Zbyněk Čech]
X) Vyhlášení aktivity měsíce za únor a březen 2007 [Zbyněk Čech]
3) Schválení záměru vzniku dozorčí rady k SiHi s.r.o. [Martin Velek]
4) Různé 21:45
X) Návrh na prohlášení zbytku schůze za neveřejnou [Zbyněk Čech]
5) Vyjádření představenstva klubu Silicon Hill [Zbyněk Čech]
6) Oficiální shrnutí faktů ohledně AVC schválené představenstvem klubu
7) Potrestání Radka Novotného za poškození projektu AVC
8) Další řešení problému s chybějícím duševním vlastnictvím AVC
9) Řešení pomluv v diskusních kanálech klubu

--------------------------------------------------------------------------------
Zbyněk Čech zahájil schůzi. (20:00)

Během zahájení přišel zbytek členů představenstva.
Osob s hlasovacím právem je 15.

--------------------------------------------------------------------------------
0) Schválení zápisů z minulých schůzi představenstva (20:07)

Zbyněk Čech přednesl seznam zápisů, které nebyly dosud schváleny. Poslední
zápis nebude schvalován, protože dorazil pár hodin před zasedáním a ne
všichni si jej přečetli. U zápisu z 31.1.2007 chtěl Karel Landa doplnit
některé informace, byly doplněny.

Usnesení: Schválení zápisu z jednání představenstva ze dne 10.5.2005.
Hlasování: Pro 13, proti 0, zdržel se 2.
Schváleno.

Usnesení: Schválení zápisu z jednání představenstva ze dne 1.11.2006.
Hlasování: Pro 14, proti 0, zdržel se 1.
Schváleno.

Usnesení: Schválení zápisu z jednání představenstva ze dne 9.1.2007.
Hlasování: Pro 14, proti 0, zdržel se 1.
Schváleno.

Usnesení: Schválení zápisu z jednání představenstva ze dne 31.1.2007.
Hlasování: Pro 8, proti 0, zdržel se 7.
Schváleno.

--------------------------------------------------------------------------------
1) Odvolání předsedy klubu Silicon Hill [Zbyněk Čech] (20:20)

Zbyněk Čech uvedl bod. Bod navazuje na posledně nedokončený bod "Řešení
nastalé situace v klubu Silicon Hill" od Jakuba Suchého. Posledně se situace
vyvinula tak, že by mělo podle návrhu předkladatele představenstvo odvolat
Zbyňka Čecha z funkce předsedy. Zbyněk Čech sám navrhl hlasovat o svém
odvolání bez další dlouhé diskuse s připomenutím toho, že všechna fakta
o něm jsou dostatečně známa.

Václav Vrba navrhl 15 minutovou interní poradu představenstva s vyloučením
veřejnosti.

Usnesení: Vyhlášení dalších 15 minut jednání jako neveřejné. (20:30)
Hlasování: Pro 14, proti 0, zdržel se 1.
Schváleno.

Členové představenstva si vyjasnili některé sporné otázky ještě před
hlasováním. Neveřejná část trvala do 20:45.

Usnesení: Hlasování o odvolání Zbyňka Čecha bude tajné. (20:49)
Hlasování: Pro 15, proti 0, zdržel se 0.
Schváleno.

Usnesení: Komise pro tajné hlasování ve složení Zdeněk Horák, Dominik Franěk
a Jiří Jánský. (20:50)
Hlasování: Pro 15, proti 0, zdržel se 0.
Schváleno.

Pro odvolání předsedy je při počtu 15 členů potřeba 10 hlasů pro.

Usnesení: Odvolání Zbyňka Čecha z pozice předsedy klubu. (20:57)
Hlasování: Pro 3, proti 5, zdržel se 7.
Neschváleno.

Hlasování bylo ukončeno přečtením výsledků Zdeňkem Horákem.

--------------------------------------------------------------------------------
2) Schválení financí pro projekt online herní liga [Zbyněk Čech] (21:11)

Na minulém zasedání představenstvo nerozhodlo o schválení financí na tento
projekt. Zbyněk Čech shrnul fakta a požádal představenstvo o schválení,
mj. proto, že projekt se snažil peníze získat i jinde (SGS), projekt aktivně
řeší 10 lidí, využívají stovky lidí a žádají pouze 13500 Kč. Jaromír Kašpar
odprezentoval web ligy, popsal fungování a navrhl snížit požadované peníze
o spornou částku na 12000 Kč. Vít Kuchař navrhl hlasovat o schválení původní
částky.

Usnesení: Schválení 13500 Kč pro projekt online herní liga. (21:16)
Hlasování: Pro 10, proti 2, zdržel se 3
Schváleno.

--------------------------------------------------------------------------------
X) Vyhlášení aktivity měsíce za únor a březen 2007 [Zbyněk Čech] (21:17)

Na minulém zasedání byly vyhlášeny aktivity měsíce. Míla Brada nebyl přítomen
a byl za potlesku přítomných odměněn dnes za projekt síťové bootování.

--------------------------------------------------------------------------------
3) Schválení záměru vzniku dozorčí rady k SiHi s.r.o. [Martin Velek] (21:20)

Minule nebyl čas probrat tento bod. Martin Velek navrhuje dozorčí radu SiHi
ve smyslu obchodního zákoníku. Proběhla debata o tom, jakou formou má
kontrolní orgán vzniknout, kdo to bude dělat apod.

Byla vyhlášena přestávka (21:35-21:40), kdy Martin Velek připraví návrh
usnesení

Usnesení: Klub SH vyhlašuje výběrové řízení na obsazení dozorčí rady
SiHi s.r.o. podle obchodního zákoníku. (21:44)
Hlasování: Pro 11, proti 1, zdržel se 3
Schváleno.

Radek Šalomon se zdržel hlasování.
Plnění usnesení zajistí Zdeněk Horák.

--------------------------------------------------------------------------------
4) Různé (21:45)

Petra Bielčiková čte prohlášení Víta Heřmana, ve které se mimo jiné
odvolává proti svému odvolání z funkce správce kamelota. Zbyněk vysvětluje
svůj postup a povykládal, jak funguje serverová skupinka. Podle schůzky
z minulého roku může technický manažer odvolat správce serveru i při ztrátě
důvěry. Petra čte další část vyjádření Víta Heřmana. Zbyněk vysvětluje,
že Vít Heřman se od doby odvolání Karla Landy nikdy nezúčastnil schůzky
serverové skupinky a na chodu skupinky se nijak nepodílel.

Další diskuse se zúčastnili Petra Bielčiková, Zbyněk Čech, Stanislav Šmejkal,
Martin Bruchanov,Dalibor Fanta, Radek Šalomon a Miroslav Sochor. Bylo
vyvráceno obvinění, že Zbyněk Čech Víta Heřmana o jeho odvolání neinformoval.

Usnesení: Představenstvo vzalo informace na vědomí a dále se nebude
odvoláním Víta Heřmana zabývat. (22:20)
Hlasování: Pro 8, proti 3, zdržel se 4
Schváleno.

Jaroslav Haken se ptá na stav jednání o revizích elektrospotřebičů.
Zbyněk Čech informoval, že revize by se kontrolovat neměly, nikdo by neměl
nikoho buzerovat. Pokud se stane průšvih a přístroj bude bez revize,
ubytovaný nese plnou odpovědnost. Další diskuse se zúčastnili Radek Šalomon
a Pavel Krejsa.

--------------------------------------------------------------------------------
X) Návrh na prohlášení zbytku schůze za neveřejnou (22:24)

Zbyněk Čech navrhl, aby další část schůze byla neveřejná, a to hlavně
z důvodu, že představenstvo bude schvalovat usnesení v kauze AVC a další
body, ke kterým má dostatek informací. Schůze se zúčastní pouze lidé s
hlasovacím právem.

Usnesení: Vyhlášení zbytku jednání jako neveřejné. (22:27)
Hlasování: Pro 12, proti 1, zdržel se 2
Schváleno.

Usnesení: Neveřejné části se může zúčastnit prezident SU Zdeněk Horák. (22:32)
Hlasování: Pro 15, proti 0, zdržel se 0
Schváleno.

--------------------------------------------------------------------------------
5) Vyjádření představenstva klubu Silicon Hill [Zbyněk Čech] (22:33)

Zbyněk Čech navrhl vydat oficiální tiskové prohlášení, které bude vyjadřovat
stanovisko klubu. Diskuse se zúčastnili všichni přítomní. Na žádost je zapsán
výrok Mirka Sochora o situaci v AVC: "Ještě v únoru jsem byli hrdí na SU, pak
už ne."

-----------------------------------------------------------------------
Oficiální vyjádření k situaci kolem projektu
Audiovizuálního centra klubu Silicon Hill (AVC SH)

V sobotu 31.3.2007 byl v souladu se stanovami a interními předpisy
Studentské unie ČVUT odvolán vedoucí projektu Audiovizuální centrum
Silicon Hill, Radek Novotný.

Při kontrole vybavení projektu byly zjištěny následující skutečnosti:
Odvolané vedení projektu ještě před svým odvoláním:
- zaregistrovalo novou doménu projektu,
- smazalo veškerá data včetně operačních systémů ze serverů projektu,
- zcizilo tvorbu vzniklou během tříleté činnosti projektu
- zcizilo spotřební materiál z prostor klubu, včetně datových nosičů.

Po odvolání vedení AVC lidé z odvolaného vedení neoprávněně šířili
dezinformaci, že byl projekt AVC SH ukončen, k čemuž neměli právo
a čímž poškodili dobré jméno klubu Silicon Hill.

Zbyněk Čech
předseda klubu Silicon Hill
s podporou představenstva klubu Silicon Hill
-----------------------------------------------------------------------

Usnesení: Schválení tiskového prohlášení. (22:49)
Hlasování: Pro 10, proti 1, zdržel se 4
Schváleno.

Dále Zbyněk Čech navrhl další usnesení o vztahu klubu Silicon Hill a AVC.

Odešel Pavel Krejsa.
Osob s hlasovacím právem je 14.

Usnesení: Představenstvo klubu Silicon Hill nesouhlasí s řešením interních
problémů klubu mimo klub Silicon Hill.
Hlasování: Pro 14, proti 0, zdržel se 0
Schváleno.

Usnesení: Záležitost audiovizuálního centra Silicon Hill je interní
záležitost klubu Silicon Hill.
Hlasování: Pro 12, proti 0, zdržel se 2
Schváleno.

Přišel Pavel Krejsa.
Osob s hlasovacím právem je 15.

--------------------------------------------------------------------------------
6) Oficiální shrnutí faktů ohledně AVC schválené představenstvem klubu

Zbyněk Čech přednesl seznam faktů, která jsou jasná a kvůli spekulacím je
potřebné je schválit představenstvem, aby nebyly dále zpochybňovány.
Představenstvo seznam prodiskutovalo a v jednotlivých formulacích dotáhlo.

Fakta:
- AVC mělo poslední rok nabídku stát se samostatným klubem,
tato jim byla několikrát připomínána, naposledy počátkem února 2007.
- Vedení SH se pokoušelo řešit problém smírčí cestou s vedením
AVC posledních 6 měsíců.
- Jediným zásahem Zbyňka Čecha vůči AVC v této kauze bylo odvolání
vedoucího projektu AVC SH.
- Bývalé vedení projektu ještě před svým odvoláním připravilo diverzní
akci, kde zcizilo veškerá data, jenž byla během projektu
vytvořena s výjimkou výsledných videí.
- Bývalé vedení používalo ve studiu ilegální software.
- Bývalé vedení přechovávalo ilegální obsah na serverech klubu.

Usnesení: Představenstvo schvaluje fakta v kauze AVC
Hlasování: Pro 11, proti 1, zdržel se 3
Schváleno.

--------------------------------------------------------------------------------
7) Potrestání Radka Novotného za poškození projektu AVC (23:15)

Zbyněk Čech navrhuje potrestat Radka Novotného podobně jako minule jiné členy
SH, kteří poškodili jiné projekty. Radek Novotný místo toho, aby se proti
svému odvolání odvolal k představenstvu, kde by jistě uspěl, pokud by pro
odvolání nebyly reálné důvody, provedl diverzní akci ve studiu.

Usnesení: Potrestání Radka Novotného za poškození projektu AVC.
Hlasování: Pro 11, proti 1, zdržel se 3
Schváleno.

Budou postupně přednášeny návrhy a postupně o nich bude hlasováno. Není možné
pozastavit členství, protože to by se rovnalo vyloučení z představenstva
a to se musí prohlasovat jinak než potrestání.

Usnesení: Odvolání Radka Novotného z pozice člena představenstva.
Hlasování: Pro 8, proti 4, zdržel se 3
Neschváleno.

Usnesení: Potrestání Radka Novotného zablokováním všech služeb klubu na 1 rok.
Hlasování: Pro 10, proti 3, zdržel se 2
Schváleno.

Stanislav Šmejkal navrhl usnesení o zrušení odpuštění členského příspěvku pro
lidi, kteří poškodili projekt AVC a dostali za tento projekt odpuštěno.

Usnesení: Zrušení odpuštění čl. příspěvku všem, kdo měli odpuštěno jen za AVC.
Hlasování: Pro 8, proti 0, zdržel se 7
Schváleno.

Plnění usnesení zařídí Stanislav Šmejkal.

Odchází Vít Kuchař.
Osob s hlasovacím právem je 14.

--------------------------------------------------------------------------------
8) Další řešení problému s chybějícím duševním vlastnictvím AVC (23:28)

Zbyněk Čech nastínil možnosti řešení situace. Možnosti jsou tři:
- neřešit,
- řešení přes mediátora,
- řešení právní cestou.

Zbyněk vysvětlil, co je to řešení přes mediátora. Proběhla dlouhá a místy
vzrušená diskuse mezi členy představenstva a Mirkem Sochorem o možnosti
řešení přes mediátora. Zapisovatel rezignoval na popis této diskuse. Semlelo
se vše možné. Během diskuse se ukázalo, že řešení přes mediátora má jistá
úskalí a bylo navrženo řešit spor s právníkem SU jako neoficiálním mediátorem
problému.

Během diskuse odchází Alejandro Marquez, Mirek Sochor a Lukáš Minárik.
Osob s hlasovacím právem je 11.

Usnesení: Necháme vypracovat právní analýzu, právník se pokusí o mimosoudní
řešení a v případě selhání jednání dostane právník plnou moc
k právnímu řešení celé situace.
Hlasování: Pro 11, proti 0, zdržel se 0
Schváleno.

--------------------------------------------------------------------------------
9) Řešení pomluv v diskusních kanálech klubu (0:34)

Ondřej Břížek obvinil na newsech Zbyňka Čecha z trestného činu zpronevěry.
Toto obvinění je nepodložené a poškozuje jak Zbyňka Čecha, tak klub. Není
možné, aby byli aktivní členové klubu takto obviňováni. Představenstvo klubu
považuje tento případ za precedens pro další posuzování.

Usnesení: Potrestání Ondřeje Břížka za nepodložené obvinění Zbyňka
Čecha ze zpronevěry.
Hlasování: Pro 11, proti 0, zdržel se 0
Schváleno.

Usnesení: Pozastavení členství Ondřeje Břížka na 6 měsíců.
Hlasování: Pro 7, proti 2, zdržel se 2
Schváleno.

Schůze byla ukončena v 0:48. Všechny body jednání byly vyčerpány.

--------------------------------------------------------------------------------
Ověřovatel zápisu:
Hlávkova kolej - Lukáš Minárik


--------------- --------------- ----------------
předseda zapisovatel ověřovatel

MD5 hash tohoto zápisu je: ce0a156681cb4130434b472a57615ff9

Tato verze souboru txt/20070416.txt byla nahrána 22.11. 2014 19:54:44.