Zapis z jednani predstavenstva klubu Silicon Hill ze dne 03.05.2012

Zápis ze schůze představenstva klubu Silicon Hill, Studentská unie ČVUT
--------------------------------------------------------------------------------

Datum: 3.5.2012
================

Přítomni:
---------

Předseda SH: Bronislav Robenek
Místopředseda SH: Viktor Bohuslav Bohdal

CKZ1: Dalibor Fanta
CKZ2: Radek Beňo
CKZ3: Viktor Bohuslav Bohdal

Blok 2: -
Blok 3: Jan Lacina (Speedy)
Blok 4: -
Blok 5: Petr Schefzu (jack06)
Blok 6: Kateřina Hašlarová (Kathy)
Blok 7: -
Blok 8: Tomáš Srna
Blok 9: Michal Souček (SUK)
Blok 10: Jiří Knotek (Georgeo)
Blok 11: Lukáš Krula (Biomax)

Hosté:
Michal Štusák
Michal Višňovský
Václav Mach
Pavla Slezáková
Radim Roška
Martin Komoň
Petr Hodač


Zapisovatel: Bronislav Robenek, Podpis:___________________


Ověřovatel: Kateřina Hašlarová, Podpis:___________________


--------------------------------------------------------------------------------

Program
-------
0) Schválení programu schůze a pořadí jednotlivých bodů [5 min] (zapisovatel)
1) Schválení zápisu z minulé schůze [5 min] (zapisovatel)
2) Vyúčtování rozpočtu 2011-Q2 [10 min] (BR)
3) LCNA SH [10 min] (DR, Štusi)
4) Hlasování o udělení VIP navrženým členům [30 min] (BR)
5) Různé
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
(20:14)
:: Počet osob s hlasovacím právem 7
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
(20:19)
Přichází V. B. Bohdal
:: Počet osob s hlasovacím právem 8
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------

(20:20)
Začátek schůze

0) Schválení programu schůze a pořadí jednotlivých bodů

::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje navržený program.
::Číslo: 2012-0036
::Osob s hlasovacím právem: 8
::PRO: 8
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 0
-> Schváleno

--------------------------------------------------------------------------------

(20:15)
1) Schválení zápisu z minulé schůze

::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje zápis ze zasedání představenstva ze dne 11.4.2012 (viz. příloha 1).
::Číslo: 2012-0037
::Osob s hlasovacím právem: 8
::PRO: 7
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 1
-> Schváleno

--------------------------------------------------------------------------------

(20:20)
2) Vyúčtování rozpočtu 2011-Q2 [10 min] (BR)

- J.Knotek : U Fondu bloku 11 nebyla dotace z fondu předsedy, ale bylo čerpáno z rozpočtu 2011-2, Z fondu předsedy dostal každý blok pouze 1000 Kč
- Bude upraveno v dokumentu (do přílohy k zápisu)

--------------------------------------------------------------------------------
(20:24)
Přichází J. Lacina
:: Počet osob s hlasovacím právem 9
--------------------------------------------------------------------------------

::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje vyúčtování rozpočtu 2011-Q2 (viz. příloha 2).
::Číslo: 2012-0038
::Osob s hlasovacím právem: 9
::PRO: 7
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 2
-> Schváleno

--------------------------------------------------------------------------------

(20:30)
3) LCNA SH [10 min] (DR, Štusi)
- Jedná se o CISCO Akademii pro ty kteří neví co to LCNA SH znamená

- V poslední době jsou otevřeny 3 třídy, dohromady 15 studentů, počet lektorů 5 z toho ale pouze 2.5 aktivní (M. Pína, T. Řehoř, J. Fleismann, Franta a Mára).
- Pokračovat dál jako lektoři by chtěli: M. Pína, V. Kuchař, V. Mach

- Oproti akademii na Bubeneči jsme prázdní (7 tříd, počet studentů ~ 70ks)
- Akademie na Podolí končí
- Akademie na FITu se rozjíždí

- Záměrem je nastartovat akademii, a posunout ji na úroveň CCNP + Security
- Potřebujeme PR obdobně jako na Bubeneči
- Chceme aby admini a registrátoři SH chodili do akademií za zvýhodněných podmínek
- Časově jsme zaměřeni na začátek zimního semestru

- Řeší se historické věci - problémy s autonomií akademie
-> Řeší DR společně s předsedou
- Vyúčtování chodu samotné akademie
- Vyúčtování peněz z CELNu
- Čekáme na informace od T. Řehoře a J. Fleismanna
- Ponaučení: Není možné, aby někdo sám separátně vedl podobnou činnost v rámci Studentské Unie

- Na příští schůzi se připravuje návrh usnesení o anulování statutu LCNA SH
- Bude se jednat o standardní projekt

--------------------------------------------------------------------------------
(20:36)
Přichází L. Krula
:: Počet osob s hlasovacím právem 10
--------------------------------------------------------------------------------

- V současné době
- Dohoda s i-com-unity o.s. (Servisní organizace) - organizace přes kterou půjdou poplatky studentů
- Aktuálně používá Bubeneč, do budoucna by to bylo jednotné a přijatelnější při sjednocování
- Vize jedné akademie padla, protože jsme pro Bubeneč byli netransparentní, k myšlence se chceme vrátit na podzim

- Diskuze na téma CCNA vs. CCNP a Security

--------------------------------------------------------------------------------

(20:59)
4) Hlasování o udělení VIP navrženým členům [30 min] (BR)

Předseda seznamuje přítomné s procesem hlasování.

P. Slezáková žádá o 3 min času
- Prezentuje video s hudbou na téma M. Komoň
- Děkujeme (nakonec využila 6 minut času)

Na základě e-mailů navrhovatelů do konference [Vedeni] jsou na udělení statutu "VIP člen" navrženi:

+-------+-----------------------+---------------+-------------------+-------------------+
|UID | JMÉNO A PŘÍJMENÍ | NICK | NAVRHOVATEL | DATUM NÁVRHU |
+-------+-----------------------+---------------+-------------------+-------------------+
|7826 | Martin Bruchanov | Bruxy | Petr Hodač | 19.4.2012 |
|9109 | Pavla Slezáková | Čarodějka | Radim Roška | 14.4.2012 |
|9342 | Ondřej Caletka | Oskar | Petr Hodač | 19.4.2012 |
|9440 | Martin Chloupek | Maverick | Radim Roška | 18.4.2012 |
|10764 | Martin Komoň | MKo | Pavla Slezáková | 11.4.2012 |
+-------+-----------------------+---------------+-------------------+-------------------+


Předseda konstatuje, že všichni navržení členové si z jeho pohledu zaslouží minimálně statut zasloužilého člena, proto navrhuje provést hlasování následujícím způsobem:

1, Představenstvo určí tříčlennou volební komisi, která povede tajnou volbu a nakonec připraví zprávu s výsledky.

a) O udělení statutu "VIP člen" navrženým členům se bude hlasovat najednou - tajnou volbou, ale pro každého navrženého člena zvlášť - na hlasovacím lístku bude moci každá osoba s hlasovacím právem vyjádřit jednoznačně svůj souhlas/nesouhlas/zdržení se s udělením statutu "VIP člen" ke každému navrženému členovi.

b) Statut "VIP člen" bude dle jednacího řádu udělen těm navrženým členům s jejichž udělením souhlasila (= označila volbu PRO písmenem X) nadpoloviční většina přítomných osob s hlasovacím právem prostřednictvím hlasovacích lístků.

2, Těm navrženým členům, kterým nebude udělen statut "VIP člen" bude udělen statut "Zasloužilý člen".

::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill souhlasí s návrhem předsedy o průběhu hlasování o udělení statutu "VIP člen" a do volební komise jmenuje: Michala Višňovského (10184), Václava Macha (20330) a Michala Štusáka (2183).

::Číslo: 2012-0039
::Osob s hlasovacím právem: 10
::PRO: 10
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 0
-> Schváleno

(21:05)
Předseda ohlašuje přestávku do 21:10 nutnou pro přípravu hlasování.

--------------------------------------------------------------------------------
(21:07)
Přichází R. Beňo
:: Počet osob s hlasovacím právem 11
--------------------------------------------------------------------------------

(21:10)
Volební komise zahajuje hlasování.
Každé osobě s hlasovacím právem dle prezenční listiny postupně předává právě 1 volební lístek dle vzoru (viz. příloha 3), osoby následně odcházejí za plentu označit volební lístek a vhodit jej do hlasovací urny, hlasovaní kontrolují dva členové volební komise.

(21:22)
Volební komise ukončuje hlasování. Všechny přítomné osoby s hlasovacím právem odhlasovaly.
Volební komise ohlašuje přestávku do 21:30 nutnou pro vyhodnocení hlasování a přípravu závěrečné zprávy.

(21:31)
Volební komise vyhlašuje výsledky hlasování a nechává kolovat závěrečnou zprávu (viz. příloha 4).

(21:35)
::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill přijímá závěrečnou zprávu volební komise (příloha 4) a tím uděluje statut "VIP člen":
Martinovi Komoňovi (10764) a Pavle Slezákové (9109), dále uděluje statut "Zasloužilý člen" do 3.5.2017: Martinovi Chloupkovi (9440), Martinovi Bruchanovi (7826) a Ondřeji Caletkovi (9342).

::Číslo: 2012-0040
::Osob s hlasovacím právem: 11
::PRO: 10
::PROTI: 1
::ZDRŽEL(A) SE: 0
-> Schváleno


--------------------------------------------------------------------------------

(21:40)
6) Různé

- Závěrečná zpráva Volební komise Silicon Hill - doplňovací volby do představenstva (viz příloha č.5)
-> Vítáme Pavla Šumeru jako zástupce bloku 2

- Předseda oznamuje, že v nejbližší době provede:
- Odvoláni Milana Havlíka z funkce vedoucího projektu Fotoatelier (zahraniční stáž)
a jmenování jeho zástupce Jana Popla novým vedoucím projektu.

- Odvoláni Miloslava Prajera z funkce vedoucího projektu Výtvarný kroužek (odchod z SH)
a jmenování Anny Šestákové novou vedoucí projektu.

- Jmenování Petra Čaňka vedoucím projektu RepRap 3D tiskárna SH.

- Proběhla hospitace v projektu Mac Gyver, bez problému

- Novinky z projektu Hudebny
- Byl odeslán formulář uživatelům projektu
- Už přišly odpovědi
- Rozporuplné názory, ale uživatelé hudebny chtějí (projekt má potenciál), vyhodnocení řeší projektový manažer v úzkém kuru přátel

- P. Hodač informuje o iOS (XCode) seminářích, přihlášeno 90 lidí kapacita 40 lidí, Kluci plánují SH projekt na podzim

- SH FTP
- Admin (Vojta Drbohlav) migruje storage z LVM na HW RAID 5, pokud ani toto nebude fungovat budeme kontaktovat HP Tech support

- Proběhlo výjezdní zasedání SH
- capkuvstatek.cz
- R. Beňo - Námět pro příště - Nejvíce se líbila výjezdní zasedání, kde program tvořily externí osoby

- Proběhlo výjezdní zasedání SU
- Statek Světlá
- Zúčastnili se: B.Robenek, P.Bakovský, M. Štusák
- Řešila se meziklubová spolupráce a budoucnost unie
- Podolí a SH našlo společnou řeč

- Práce během prázdnin pro klub
- 2 - 3 týdny
- Úklid kanceláře (probrat archiv, vymalovat kancelář, výměna koberce, nábytek, ...)
- Interní předpisy a dokumenty
- Plán podzimu

- Parlament
- Nové interní předpisy (Které byly odeslány do [Vedeni])
- Účetnictví se řeší

- Staro/nová sekretářka Severová/Heralová bude klub do konce května informovat zda nastoupí a případně za jakých podmínek


--------------------------------------------------------------------------------

(22:07)
Předseda ukončuje schůzi.--------------------------------------------------------------------------------

---
Příloha č. 1: Zápis ze schůze dne 11.4.2012 [txt]
-------------
http://support.siliconhill.cz/zapisy/zapis.php?cislo=20120411
md5sum(20120411.txt) 459d27325cda49542f8bf9149ce2e3c2

---
Příloha č. 2: 20120503-Priloha-2-Vyuctovani-2011-Q2 [xls]
-------------
http://support.siliconhill.cz/zapisy/prilohy/20120503-Priloha-2-Vyuctovani-2011-Q2 [xls]
md5sum(20120503-Priloha-2-Vyuctovani-2011-Q2.xls) d7fe3d9b991f95b9344da4137462acce

---
Příloha č. 3: 20120503-Priloha-3-Hlasovaci-listek-VIP [pdf]
-------------
http://support.siliconhill.cz/zapisy/prilohy/20120503-Priloha-3-Hlasovaci-listek-VIP [pdf]
md5sum(20120503-Priloha-3-Hlasovaci-listek-VIP.pdf) b7e01a39645b766939323036841298f7

---
Příloha č. 4: 20120503-Priloha-4-Zprava-volebni-komise-VIP [pdf]
-------------
http://support.siliconhill.cz/zapisy/prilohy/20120503-Priloha-4-Zprava-volebni-komise-VIP [pdf]
md5sum(20120503-Priloha-4-Zprava-volebni-komise-VIP.pdf) 1317789446ea6f6a65634fb702c15000

---
Příloha č. 5: 20120503-Priloha-5-Zaverecna-zprava-Volebni-komise-doplnovaci-volby [pdf]
-------------
http://support.siliconhill.cz/zapisy/prilohy/20120503-Priloha-5-Zaverecna-zprava-Volebni-komise-doplnovaci-volby.pdf
md5sum(20120503-Priloha-5-Zaverecna-zprava-Volebni-komise-doplnovaci-volby.pdf) 9f359eeef629a011a8e30a9886836e05

MD5 hash tohoto zápisu je: e60de8eb2637b14c0cf469ee7c10ee19

Tato verze souboru txt/20120503.txt byla nahrána 22.11. 2014 19:54:44.