Zapis z jednani predstavenstva klubu Silicon Hill ze dne 13.06.2012

Zápis ze schůze představenstva klubu Silicon Hill, Studentská unie ČVUT
--------------------------------------------------------------------------------

Datum: 13.6.2012
================

Přítomni:
---------

Předseda SH: Bronislav Robenek
Místopředseda SH: Viktor Bohuslav Bohdal

CKZ1: -
CKZ2: Radek Beňo
CKZ3: Viktor Bohuslav Bohdal

Blok 2: Pavel Šumera
Blok 3: -
Blok 4: Lubomír Jiřišta
Blok 5: Petr Schefzu (jack06)
Blok 6: Kateřina Hašlarová (Kathy)
Blok 7: v.z. Stanislav Solnař (UID: 21500)
Blok 8: Tomáš Srna
Blok 9: Michal Souček (SUK)
Blok 10: Jiří Knotek (Georgeo)
Blok 11: v.z. Jiri Novak (UID: 21940)

Hosté:
Jan Pilař
Vojtěch Pszczólka
Matyáš Richter
Pavla Slezáková
Pavel Bakovský


Zapisovatel: Bronislav Robenek, Podpis:___________________


Ověřovatel: Kateřina Hašlarová, Podpis:___________________


--------------------------------------------------------------------------------

Program
-------
0) Schválení programu schůze a pořadí jednotlivých bodů [5 min] (zapisovatel)
1) Schválení zápisu z minulé schůze [5 min] (zapisovatel)
2) Závěrečná zpráva blokových her [5 min] (Bakys)
3) Informace z hospitaci projektu [30 min] (Seth)
4) Stipendia - grantový fond [10min] (BR)
5) Fond prezidenta - čerpání provozní rezervy [10min] (BR)
6) MSDNAA - čerpání z provozní rezervy [5 min] (Sinuhet)
7) Různé

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
(21:10)
:: Počet osob s hlasovacím právem 11
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

(21:11)
Začátek schůze

0) Schválení programu schůze a pořadí jednotlivých bodů

- Navržený bod "Vyúčtování rozpočtu 2011-2 [5 min] (File)" byl na žádost (mail do [Vedeni]) navrhovatele vyřazen.

::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje navržený program.
::Číslo: 2012-0041
::Osob s hlasovacím právem: 11
::PRO: 11
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 0
-> Schváleno

--------------------------------------------------------------------------------

(21:13)
1) Schválení zápisu z minulé schůze

::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje zápis ze zasedání představenstva ze dne 3.5.2012 (viz. Příloha 1).
::Číslo: 2012-0042
::Osob s hlasovacím právem: 11
::PRO: 8
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 3
-> Schváleno

--------------------------------------------------------------------------------

(21:20)

2) Závěrečná zpráva blokových her (Příloha č. 2)

- Prezentuje Pavel Bakovský

- Tištěná forma

- Závěr: Blokové hry nebudou (Organizátoři nebudou blokové hry dělat, organizace zabírá moc času, pokud se někdo najde pomůžou předat know-how)

Jiří Knotek: termíny nebyly předem známy, vždy jen cca 3 dny předem
P.Bakovský:
- Termíny se dávaly týden předem

--------------------------------------------------------------------------------
(21:23)
Přišel Tomáš Srna
:: Počet osob s hlasovacím právem 12
--------------------------------------------------------------------------------

R.Beňo: Jaký je podle P. Bakovského největší přínos blokových her? Co bylo špatně? -> Zhodnocení
P.Bakovský:
- Pro: Pořádala se alespoň nějaká společná (celo-klubová) aktivita, propagovali jsme SH mezi pasivními členy.
- Proti: Nízká účast, členové neměli zájem účastnit se her, hry nebyly dostatečně zajímavé.

- Blok 4 se nezapojil kvůli demotivaci z předchozího semestru.

P. Šumera: Závěrečný večírek se povedl.

P. Bakovský: Pokud někdo bude dělat příště blokové hry, je třeba je udělat úplně od nuly a vše dopředu naplánovat.

::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill přijímá závěrečnou zprávu o blokových hrách bez výhrad. Děkujeme organizátorům.
::Číslo: 2012-0043
::Osob s hlasovacím právem: 12
::PRO: 8
::PROTI: 2
::ZDRŽEL(A) SE: 2
-> Schváleno

--------------------------------------------------------------------------------
(21:27)

3) Informace z hospitaci projektu (Prezentace R. Beňo - Příloha č. 3)

- Prezentace
- Diskuze ihned u jednotlivých projektů
- Souhrnně: Klasický problém Strahova - lidé.
- Potlesk

--------------------------------------------------------------------------------
(22:06)
Stipendia - grantový fond

Účetně nejjednodušším a nejlevnějším způsobem vyplacení schválených částek členům (Bohdal, Srna, Hodač) je využít stipendium (Stipendia jsou dle ZoDP osvobozeny od DP). V platnosti je stipendijní řád, je nutné podle něj postupovat.

::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill jmenuje do Stipendijní komise Bronislava Robenka, Pavla Bakovského a Radka Beňo.
::Číslo: 2012-0044
::Osob s hlasovacím právem: 12
::PRO: 9
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 3
-> Schváleno

Stipendijní komise doporučuje představenstvu udělit stipendia dle schválených žádostí na čerpání grantového fondu (Bohdal 5040 Kč, Hodač 5040 Kč, Srna 2520 Kč).

::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill na základě doporučení stipendijní komise přiděluje stipendia v plné výši dle schválených žádostí grantového fondu Rozpočtu 2012 a dále vyzývá předsedu aby neprodleně zajistil vyplacení těchto stipendií.
::Číslo: 2012-0045
::Osob s hlasovacím právem: 12
::PRO: 7
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 5
-> Schváleno

--------------------------------------------------------------------------------
(22:10)

5) Fond prezidenta - čerpání provozní rezervy

Dne 13.5.2012 bylo z fondu prezidenta vyhověno zaslaným žádostem klubu SH:
- Knihovna SH (SH) - 3 600 Kč
- AVC SH (SH) - 12 200 Kč

Dne 19.5.2012 byly výše uvedené částky připsány na účet klubu SH.

- Projekt AVC nakupuje techniku v zahraničí, celkem za 385 EUR (v dobe žádosti 12 200 Kč, nyní 12 319 Kč).

::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje čerpání provozní rezervy Rozpočtu 2012 dle žádostí zaslaných do fondu prezidenta. Souhrnně - nákup vybavení pro projekt AVC SH do výše 13 000 Kč a nákup vybavení Knihovny SH do výše 3 600 Kč.
::Číslo: 2012-0046
::Osob s hlasovacím právem: 12
::PRO: 12
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 0
-> Schváleno

--------------------------------------------------------------------------------
(22:12)

6) MSDNAA - čerpání z provozní rezervy

Vojtěch Pzsczólka vysvětluje, že během návrhu rozpočtu 2012 na licenci MSDNAA zapomněli, jedná se o licenci SW Microsoft pro MS IT Akademii a další potřeby klubu SH na dobu jednoho roku.

::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje čerpání provozní rezervy Rozpočtu 2012 do výše 1600 EUR (Ke dni 13.6.2012 - 41 011 Kč) na zaplacení licence MSDNAA.
::Číslo: 2012-0046
::Osob s hlasovacím právem: 12
::PRO: 12
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 0
-> Schváleno

--------------------------------------------------------------------------------
(22:20)

7) Různé
- Schůze Adminů a Síťové skupinky
- Volí se datum
- Switche byly rozdistribuovány na bloky
- Bude prezentováno info o postupu výměny / na co si dát pozor

- Komplikace ve vyúčtování rozpočtů (Překrývající se termíny příjmů a výdajů)


Viktor Bohuslav Bohdal osobně prohlašuje, že se ke dni 29.6.2012 vzdává mandátů Celkoklubového zástupce (dle Čl. 8, odst. 2 bod a) Stanov klubu SH), funkce Místopředsedy (dle Čl. 6, odst. 3 bod a) Stanov klubu SH) a funkce Síťového manažera (dle Čl. 9, odst. 4 bod a) Stanov klubu SH.

--------------------------------------------------------------------------------

(22:33)
Předseda ukončuje schůzi.

--------------------------------------------------------------------------------

---
Příloha č. 1: Zápis ze schůze dne 3.5.2012 [txt]
-------------
http://support.siliconhill.cz/zapisy/zapis.php?cislo=20120503
md5sum(20120503.txt) e60de8eb2637b14c0cf469ee7c10ee19

---
Příloha č. 2: Závěrečná zpráva blokových her [pdf]
-------------
http://support.siliconhill.cz/zapisy/prilohy/20120613-Priloha-2-Zaverecna-zprava-blokovych-her.pdf
md5sum(20120613-Priloha-2-Zaverecna-zprava-blokovych-her.pdf) 977f37ecba049c1ad81235dbbcfdc7a1

---
Příloha č. 3: Prezentace Hospitace projektů klubu Silicon Hill [pdf]
-------------
http://support.siliconhill.cz/zapisy/prilohy/20120613-Priloha-3-Hospitace-projektu-klubu-SH.pdf
md5sum(20120613-Priloha-3-Hospitace-projektu-klubu-SH.pdf) a6526c3cb17f1f061823c063e116aa0e

MD5 hash tohoto zápisu je: 895f8fb063ab5ba1fd06f6d31a6f9807

Tato verze souboru txt/20120613.txt byla nahrána 22.11. 2014 19:54:44.