Zapis z jednani predstavenstva klubu Silicon Hill ze dne 06.02.2013

Zápis ze schůze představenstva klubu Silicon Hill, Studentská unie ČVUT
--------------------------------------------------------------------------------

Datum: 6. 2. 2013
================

Přítomni:
---------

Předseda SH: Bronislav Robenek (chybí)
Místopředseda SH: Dominik Mališ (chybí)

CKZ1: V. B. Bohdal
CKZ2: Dominik Mališ (chybí)
CKZ3: Jan Erbrt

Blok 2: Pavel Šumera
Blok 3: -
Blok 4: Lubomír Jiřišta (chybí)
Blok 5: Pavel Schefzu (chybí)
Blok 6: v.z. Kateřina Černíková (UID: 21214)
Blok 7: Jozef Matúš (chybí)
Blok 8: Pavel Rys
Blok 9: Michal Souček
Blok 10: Jiří Knotek (Georgeo)
Blok 11: Tomáš Švach

Hosté:
Matyáš Richter
Václava Sedlmajerová
Tomáš Zloch
Michal Jarolím
Ivan JurčagaZapisovatel: Václava Sedlmajerová, Podpis:___________________
Ověřovatel: Jiří Knotek, Podpis:___________________--------------------------------------------------------------------------------

Navržený program
----------------

0) Schválení programu schůze a pořadí jednotlivých bodů [5 min] (zapisovatel)
1) Informace o parlamentu SU 31. 1. 2013 [15 min] (georgeo)
2) KSÚZ
3) Změna stanov
4) (H)Různé (Bez usnesení, Informativní body)


--------------------------------------------------------------------------------
(18:20)
Začátek schůze

0) Schválení programu schůze a pořadí jednotlivých bodů

::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje navržený program.
::Číslo: 2013-0007
::Osob s hlasovacím právem: 8
::PRO: 8
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 0
-> Schváleno


--------------------------------------------------------------------------------
1) Informace o parlamentu SU 31. 1. 2013 [15 min] (georgeo)

Na zasedání parlamentu SU ČVUT neprošel návrh SH na nižší odvody centrále.
Tomáš: „Parlament SU ČVUT schválil odvedení desátků. Peníze vybrané na desátcíh se investují zpátky do klubů v podobě akcí, fondu prezidenta. Závěr: Až vznikne KV, tak jeho úkolem bude vytvořit návrh nových stanov. Požadavky na nové stanovy budou vznikat na základě požadavků jednotlivých klubů. Stanovy by se měli řešit na výjezdním zasedání.“
SH: „Týká se jen Strahova.“
Tomáš: „Ano, strop se týká jen Strahova, v případě zvyšování příspěvků by se strop týkal i ostatních. Jeden klub by neměl mít právo veta, nebo blokovat usnášeníschopnost Shromáždění klubů.“
Vendula: Původně měl být strop stanoven na $ 90 000 $. Zvyšovalo se po dohodě se Strahovem.
Tomáš: „Připomínka ohledně neexistujícího interního předpisu, která přišla do konference byla správná. Problém vznikl, když vznikaly stanovy. Počítalo se s tím, že se dodělají předpisy, ale vznikly jiné problémy, které bylo potřeba řešit - pozastavení Strahova, inventarizace Strahova. Proto byla potřeba IP vytvořit. Trochu mi vadí, že se tohle neřešilo dřív, rád bych byl na zasedání, kde se řešily problémy Strahova.“
SH: „SH vnímal nezájem řešit danou situaci se Strahovem.“
Tomáš: „Daná problematika se řešila jednou na výjezdním zasedání. Neřešilo se přímo se mnou, já se o tom dozvěděl až od Radima. Ani jednou jsem nebyl pozván na zasedání. Když problém vznikl, měl by být zájem to řešit.“
Jirka: „Ani o rozpočtu nebylo předmětem hlasování Shromáždění klubů.“
Tomáš: „Ano je potřeba posílit schopnost Shromáždění klubů. Nicméně neměl by se z něj stát orgán, který bude řešit všechno a znovu se tím oslabí rozhodovací schopnost parlamentu.“
SH: „Je potřeba vyjádřit názor na to, co se dělo na zasedání parlamentu.“
SH: „Dalo by se nějakým způsobem rozdělit hlasy klubům, aby to nebylo závislé na penězích.“
Tomáš: „Ano, šlo by to. Nebylo by do očí bijící, že se za hlasy ve Shromáždění klubů dělí pomocí peněz.“
SH: „To je asi osobní, psychický problém Broni.“
Tomáš: „Byl bych jedině rád, když by problém SH s pravomocemi ve Shromáždění klubů vztáhl na vyřešení počtu hlasů a ne na nižší přispění SH v odvodech SU.“
SH: „Rozhodli jsme se, že bez Broni nechceme řešit další postup.“
Tomáš: „Je důležité, aby si Strahov rozhodl, co vlastně chce. Bylo poukázáno, že by Strahov mohl svou snahou změnit svoji pozici ve Shromáždění klubů, mohl o svou dominantní pozici i přijít. Je třeba jednat i s ostatními kluby, protože v současné chvíli se kluby radši spojí proti Strahovu, kvůli tomu, jak SH vystupuje.“
Tomáš: „Ekonomická činnost nebyla pozměněna, protože některé činnosti typu SHOW se musí řešit schvalováním ceníku, nemá cenu to zavádět jako EČ na celou dobu.“

Diskuze ohledně IP o volbě prezidenta.

Diskuze ohledně IP o kontrolním výboru.
Tomáš: „Kontrolní výbor se zaměřuje i na centrálu, protože i prezidentovi (prezidentce) může rupnout v bedně. Kontrolní výbor může pozastavit klub, ale jen na tu dobu, než se parlament sejde. Zároveň může rušit nesmyslné výmysly parlamentu.“
SH: „Budeš se podílet na tvorbě IP a stanov?“
Tomáš: „Přemýšlím nad tím. Na jednu stranu bych chtěl, ale na druhou stranu bych měl říct dost a jít dál. Záleží, jestli by parlament chtěl pomáhat.“
SH: „Budeš kandidovat do Kontrolního výboru?“
Tomáš: „Stále o tom přemýšlím. Uvidíme, co převáží.“


--------------------------------------------------------------------------------
2) KSÚZ
Tomáš: „4 Kč fond se stal nárokovým. O věci, o které se žádalo už dříve, by se mělo požádat. Mikrovlnné trouby se staly standartním vybavením a neměly by se řešit ze 4 Kč fondu.
Ředitel přišel se zdražováním kolejného. Kalkulace, která byla předložena, byla taková, že většina kolejného, které se platí teď, byla nad kalkulací. Bylo to hrubě nepřipraveno. Nakonec se zdražování by se mělo nakonec týkat jen prázdninového kolejného, pokud se to dobře zahraje.“
SH: „Je pro SÚZ výhodnější, když tu budou lůžka obsazený, nebo když tu o prázdninách nebude někdo bydlet?“
Tomáš: „To je otázka, na kterou neznali odpověď. Chtělo by to řešit nějakou anketou ohledně ubytování o prázdninách.“
SH: „Jak je to s platbou inkasem?“
Tomáš: „Mělo by být povinné. Žádosti o platbu přes internet schvaluje ředitel SÚZ. Stačí napsat nějaké zdůvodnění.“
Tomáš: „Výměna oken na Strahově je prioritou.“


--------------------------------------------------------------------------------
3) Změna stanov
Představenstvo diskutuje nad možnostmi, jak změnit postup Strahova. Příspěvky SH centrále se snížit nedají, tedy cílem by mělo být změna hlasů ve shromáždění klubů, a aby zmizela závislost na penězích.


--------------------------------------------------------------------------------
4) 5(H)Různé
Odpuštění příspěvků
Je potřeba se sejít a vyřešit odpustky. Dominik by měl svolat schůzi a vyřešit odpouštění příspěvků. Představenstvo by si mělo připravit, komu se budou odpouštět příspěvky.

Faktury Hvězda
Některé faktury ještě nebyly na Hvězdě zaplaceny. Řešil Bakys a odmítl to dál řešit. Na SH by měly být vystaveny nějaké faktury. Faktury by Hvězda mohla vystavit znovu.

:: Usnesení: Představenstvo SH pozastavuje od 15. února 2013 členství Pavlu Bakovskému (UID: 21833), pokud do té doby nevyřeší problém se zaplacením faktur, které jsou spojené s párty na Hvězdě.
::Číslo: 2013-0008
::Osob s hlasovacím právem: 7
::PRO: 7
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 0
-> Schváleno


Migrace adres
Když se řešila migrace adres, tak nikdo neměl nic proti tomu, aby konference běželi přes SH. SH samo nabídlo, že to bude spravovat. Řeší se spolupráce mezi kluby a nemá tedy cenu se hádat o tom, kdo co spravuje.


(20:00)
Předsedající ukončuje schůzi.
--------------------------------------------------------------------------------

MD5 hash tohoto zápisu je: 665a69d24067c0c052929fffce0238cb

Tato verze souboru txt/20130206.txt byla nahrána 22.11. 2014 19:54:44.