Zapis z jednani predstavenstva klubu Silicon Hill ze dne 05.02.2014

Zápis ze schůze představenstva klubu Silicon Hill, Studentská unie ČVUT
--------------------------------------------------------------------------------

Datum: 5. 2. 2014
==================

Přítomni:
---------

Předseda SH: Jakub Brož
Místopředseda SH: -

CKZ1: Viktor Bohuslav Bohdal
CKZ2: Dominik Mališ
CKZ3: Jan Erbrt

Blok 2: -
Blok 3: Jan Mašek
Blok 4: -
Blok 5: Marek Vakula
Blok 6: -
Blok 7: Petr Stanošek
Blok 8: Pavel Rys
Blok 9: Michal Souček
Blok 10: Jiří Knotek
Blok 11: Tomáš Švach

Hosté: Tomáš Gura, Jakub Šefčík, Lubomír Jiřišta, Bronislav Robenek, Zuzana Trnovská, Radim Knížek, Pavla Slezáková, Petra Ševčíková, Petr Hodač


Zapisovatel: Jan Mašek, Podpis:___________________


Ověřovatel: Jakub Brož, Podpis:___________________

--------------------------------------------------------------------------------

Navržený program
----------------
0) Schválení programu schůze a pořadí jednotlivých bodů [2 min] (Jakub Brož)
1) Jmenování místopředsedy na návrh předsedy [3 min] (Jakub Brož)
2) Oznámení jmenování do funkcí týmu manažerů [5 min] (Jakub Brož)
3) Pár slov na úvod [3min] (Jakub Brož)
4) Schválení usnesení o statusu VIP a Zasloužilý člen [15 min] (Jiří Knotek)
5) Udělení statusu Zasloužilého člena a VIP (Jiří Knotek)
X) Různé (Bez usnesení, Informativní body)

--------------------------------------------------------------------------------
(20:06)
Předsedající Jakub Brož zahajuje schůzi.

--------------------------------------------------------------------------------
0) Schválení programu schůze a pořadí jednotlivých bodů [2 min] (Jakub Brož)

- Nebyl dodán opravený zápis z 11. 12. (Souček) -> nemá smysl schvalovat předchozí zápisy.

::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje navržený program.

::Číslo: 2014-0004
::Osob s hlasovacím právem: 10
::PRO: 10
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 0
-> Schváleno

--------------------------------------------------------------------------------
1) Jmenování místopředsedy na návrh předsedy [3 min] (Jakub Brož)

::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje na návrh předsedy místopředsedu Tomáše Guru (UID 16476).

::Číslo: 2014-0005
::Osob s hlasovacím právem: 10
::PRO: 10
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 0
-> Schváleno

--------------------------------------------------------------------------------
2) Oznámení jmenování do funkcí týmu manažerů [5 min] (Jakub Brož)

- Vedoucí sekce sport - Jindřich Stibůrek (UID 11519), Finanční manažer - Tomáš Komrska (UID 19545), HR manažer - Zuzana Trnovská (UID 17135), Kolejní manažer - Tomáš Jedlička (UID 16399), Manažer pro vzdělávání - Tomáš Srna (UID 16405), PR manažer - Tomáš Švach (UID 19594), Projektový manažer - Klára Škodová (UID 23888), Provozní technik - Jan Erbrt (UID 18183), Správce sítě - Viktor Bohuslav Bohdal (UID 16396), Technický manažer - Petr Hodač (UID 14621)

- Do konference Vedení budou zasílány informace ze schůzek Centrály.

--------------------------------------------------------------------------------
3) Pár slov na úvod [3min] (Jakub Brož)

--------------------------------------------------------------------------------
4) Schválení usnesení o statusu VIP a Zasloužilý člen [15 min] (Jiří Knotek)

(20:22) Přichází Tomáš Švach

::USNESENÍ: Status VIP či Zasloužilého člena je odměna za významný přínos klubu Silicon Hill nebo Studentské Unii ČVUT. Udělením statusu VIP člen se rozumí doživotní odpuštění všech členských příspěvků, tedy zpřístupnění všech členských služeb a projektů. Udělením statusu Zasloužilý člen se rozumí dočasné udělení stejných výhod jako u statusu VIP člen po dobu 5-ti let. Služby jsou aktivovány na základě požádání u předsedy.

::Číslo: 2014-0006
::Osob s hlasovacím právem: 11
::PRO: 10
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 1
-> Schváleno

--------------------------------------------------------------------------------
5) Udělení Zasloužilého člena či VIP.

Na základě e-mailu navrhovatelů do konference [Vedeni] jsou navrženi:

VIP:
-Viktor Bohuslav Bohdal (UID 16396)
-Petr Hodač (UID 14621)
-Dominik Mališ (UID 19252)
-Bronislav Robenek (UID 20288)

Zasloužilý člen:
-Tomáš Srna (UID 16405)

- Navrhovatelé stručně představují své kandidáty na VIP a Zasloužilé členy.

- Informativní hlasování o způsobu volby. Zvoleno tajné hlasování.

::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill uděluje status "VIP" Viktoru Bohuslavu Bohdalovi (UID 16396).
::Číslo: 2014-0007
::Osob s hlasovacím právem: 11
::PRO: 7
::PROTI: 2
::ZDRŽEL(A) SE: 2
-> Schváleno


::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill uděluje status "VIP" Petr Hodač (UID 14621).

::Číslo: 2014-0008
::Osob s hlasovacím právem: 11
::PRO: 11
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 0
-> Schváleno

::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill uděluje status "VIP" Dominik Mališ (UID 19252).

::Číslo: 2014-0009
::Osob s hlasovacím právem: 11
::PRO: 8
::PROTI: 2
::ZDRŽEL(A) SE: 1
-> Schváleno

::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill uděluje status "VIP" Bronislav Robenek (UID 20288).

::Číslo: 2014-00010
::Osob s hlasovacím právem: 11
::PRO: 11
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 0
-> Schváleno

::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill uděluje status "Zasloužilý člen" Tomáš Srna (UID 16405).

::Číslo: 2014-0011
::Osob s hlasovacím právem: 11
::PRO: 9
::PROTI: 1
::ZDRŽEL(A) SE: 1
-> Schváleno

--------------------------------------------------------------------------------
X) Různé (Bez usnesení, Informativní body)

(21:51)
- Jan Erbrt informuje o práci na zastřešení Gril centra.

(21:52)
- Předseda informuje o žloutence typu A na bloku 11.

(21:59)
- Příští zápis B5.

(22:00)
- Harmonogram doplňovacích voleb připravuje Tomáš Drábek.

(22:01)
- Na příští schůzi diskuze o dozorčí radě.
- Dominik Mališ žádá o zprávy o činnosti dozorčí rady.

--------------------------------------------------------------------------------
(22:04)
Jakub Brož ukončuje schůzi.
--------------------------------------------------------------------------------

MD5 hash tohoto zápisu je: 3b540ed9326e8c6423f097f354c370ae

Tato verze souboru txt/20140205.txt byla nahrána 22.11. 2014 19:54:44.