Zapis z jednani predstavenstva klubu Silicon Hill ze dne 24.09.2014

Zápis ze schůze představenstva klubu Silicon Hill, Studentská unie ČVUT
--------------------------------------------------------------------------------

Datum: 24. 9. 2014
==================

Přítomni:
---------

Předseda SH: Jakub Brož
Místopředseda SH: Tomáš Gura

CKZ1: Viktor Bohuslav Bohdal
CKZ2: v.z. Vladimír Kincl (25225)
CKZ3: Jan Erbrt

Blok 2: Pavel Šumera
Blok 3: v.z. Tomáš Gura (16476)
Blok 4: Radim Knížek
Blok 5: Marek Vakula
Blok 6: Slavomír Kožár
Blok 7: Petr Stanošek
Blok 8: Pavel Rys
Blok 9: Michal Souček
Blok 10: v.z. Jindřich Štibůrek (11519)
Blok 11: Tomáš Švach

Hosté: Zuzka Trnovská, Bronislav Robenek, Tomáš Jedlička, Klára Škodová, Tomáš Drábek, Adam Hořčica, Lubomír Jiřišta, Michal Kothera, Petr Hodač


Zapisovatel: Marek Vakula, Podpis:___________________


Ověřovatel: Jakub Brož, Podpis:___________________

--------------------------------------------------------------------------------

Navržený program
----------------
0) Schválení programu schůze a pořadí jednotlivých bodů [2 min] (Kuba)
1) Schválení zápisu z 13. 5. 2014 [5min] (Kuba)
2) Zvolení nového člena Volební komise [5 min] (Tomáš D.)
3) Návrh člena Lubomíra Jiřišty (UID: 16220) na VIP [10 min] (Chip)
4) Schválení odpuštění členských příspěvků 2/2014[30min] (Zuzka)
5) Úprava jednacího řádu [10min] (bohdy)
6) Informace o změnách stanov klubu [10min] (Kuba)
X) Různé (Bez usnesení, Informativní body)

--------------------------------------------------------------------------------
(20:05)
Předsedající Jakub Brož zahajuje schůzi.

--------------------------------------------------------------------------------
0) Schválení programu schůze a pořadí jednotlivých bodů [2 min] (Kuba)

::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje navržený program.

::Číslo: 2014-0023
::Osob s hlasovacím právem: 14
::PRO: 14
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 0
-> Schváleno

--------------------------------------------------------------------------------
1) Schválení zápisu z 13. 5. 2014 [5min] (Kuba)

::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje zápis ze zasedání představenstva ze dne 13.5.2014 (viz Příloha 1).

::Číslo: 2014-0024
::Osob s hlasovacím právem: 14
::PRO: 12
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 2
-> Schváleno

--------------------------------------------------------------------------------
2) Zvolení nového člena Volební komise [5 min] (Tomáš D.)

::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill jmenuje Milana Poláška (25459) členem volební komise.

::Číslo: 2014-0025
::Osob s hlasovacím právem: 14
::PRO: 11
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 3
-> Schváleno

--------------------------------------------------------------------------------
3) Návrh člena Lubomíra Jiřišty (UID: 16620) na VIP [10 min] (Chip)

::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill uděluje status VIP Lubomíru Jiřištovi (16620).

::Číslo: 2014-0026
::Osob s hlasovacím právem: 14
::PRO: 9
::PROTI: 1
::ZDRŽEL(A) SE: 4
-> Schváleno

--------------------------------------------------------------------------------
4) Schválení odpuštění členských příspěvků 2/2014[30min] (Zuzka)

::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje odpuštění členských příspěvků (viz příloha číslo 2).

::Číslo: 2014-0027
::Osob s hlasovacím právem: 14
::PRO: 13
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 1
-> Schváleno

--------------------------------------------------------------------------------
21:08 - Odešel Michal Souček
21:10 - Přišel Michal Souček


--------------------------------------------------------------------------------
5) Úprava jednacího řádu [10min] (bohdy)

Jedná se o úpravu tří bodů tohoto předpisu, konkrétně:

1) Úpravu bodu - §3, bod 3. Současné znění:
"Program schůze předkládá Předseda nebo Místopředseda, který ho zastupuje, na základě námětů členů SH. Program zveřejní nejpozději 24 hodin před začátkem schůze, aby se účastníci mohli připravit na jednání. Veškeré podklady jsou zveřejněny, pokud tomu nebrání okolnosti hodné zřetele, ve stejném termínu. Není možné přijmout usnesení ve věci, která nebyla součástí řádně zveřejněného programu."

Navrhovaná úprava:
"Program schůze předkládá Předseda nebo Místopředseda, který ho zastupuje, na základě námětů členů SH. Program zveřejní nejpozději 48 hodin před začátkem schůze, aby se účastníci mohli připravit na jednání. Veškeré podklady jsou zveřejněny, pokud tomu nebrání okolnosti hodné zřetele, ve stejném termínu. Není možné přijmout usnesení ve věci, která nebyla součástí řádně zveřejněného programu."

2) Dále bych rád navrhl úpravu bodu - §5, bod 5. Současné zněni:
"Zápis ze schůze je nejpozději následujícího dne po schůzi zveřejněn, aby k němu mohli účastníci schůze uvést své připomínky. Na základě připomínek je zápis následně opraven. Opravená verze je zveřejněna s předstihem 24 hodin před započetím následující schůze."

Navrhovana úprava:
"Zápis ze schůze je do 48 hodin po ukončení schůze zveřejněn, aby k němu mohli účastníci schůze uvést své připomínky. Na základě připomínek je zápis následně opraven. Opravená verze je zveřejněna s předstihem 48 hodin před započetím následující schůze."

3) A ještě úprava jednoho bodu, tykajici se zápisu - §5, bod 8. Současné znění:
"Všechny zápisy jsou po schválení nejpozději do 24 hodin zveřejněny a umístěny na webových stránkách SH."

Navrhovaná úprava:
"Všechny zápisy jsou po schválení nejpozději do 48 hodin zveřejněny a umístěny na webových stránkách SH."

::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje úpravu jednacího řádu dle výše uvedených změn.


::Číslo: 2014-0028
::Osob s hlasovacím právem: 14
::PRO: 11
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 3
-> Schváleno

--------------------------------------------------------------------------------
6) Informace o změnách stanov klubu [10min] (Kuba)21:44 na příští schůzi bude projednání o zrušení dozorčí rady


--------------------------------------------------------------------------------
X) Různé (Bez usnesení, Informativní body)

(21:49)
na wiki mailinfo. Deadline první pátek v měsíci. Zveřejnění v neděli.
diskuze o odhlášení mailinfo
Radim Knížek zjistí právní informace o odhlášení mailinfo


(22:07)
Jakub Brož ukončuje schůzi.


---
Příloha č.1: Zápis ze schůze dne 13. 5. 2014 [txt]
-------------
http://zapisy.sh.cvut.cz/zapis.php?cislo=20140513
MD5 (20140513.txt) = fed29f099302c3070b5dd75f5d6b1d12

---
Příloha č.2: Odpustky 2_2014 [pdf]
-------------
http://zapisy.sh.cvut.cz/prilohy/20140924-Priloha1-Odpustky_2_2014.pdf
MD5 (20142409-Priloha1-Odpustky_2_2014.pdf) = 3a1c9324a5560392e45f1120b0028aa1

---

MD5 hash tohoto zápisu je: d5272339a150ea29ae1cc911a19acc49

Tato verze souboru txt/20140924.txt byla nahrána 12.12. 2014 12:17:22.