Zapis z jednani predstavenstva klubu Silicon Hill ze dne 27.04.2016

-------------------------------------------------------------------------------
Zápis schůze představenstva klubu Silicon Hill, Studentská unie ČVUT
--------------------------------------------------------------------------------

Datum: 27.4.2016
================

Přítomní:
---------
Předseda: Jakub Huspek (25830)
Místopředseda: Vojtěch Suk (18614)

CKZ1: Jan Erbrt (18183)
CKZ2: Zuzana Trnovská (17135)
CKZ3: Tomáš Gura (16476)

Blok 2: Jan Fára (22095)
Blok 3: Václav Novák (24057)
Blok 4: Radim Knížek (22531)
Blok 5: Marek Vakula (22461)
Blok 6:
Blok 7: Nikol Jaterková (20454)
Blok 8: Pavel Rys (20560)
Blok 9: Tomáš Severa
Blok 10: v.z. Václav Pužman (24687)
Blok 11: Vladimír Kincl (25225)

Hosté: Stanislav Zeman (27125), Michal Kothera (22143), Adam Hořčica (10854), Otto Hollmann (26671), Jakub Jančička (27381), Vojtěch Suk (18614), Martin Schäfer (18244), Dušan Stěhule (29153), Jiří Petrovský (20788), Tomáš Drábek (19135)


Zapisovatel: Slavomír Kožár, Podpis:___________________
Ověřovatel: Jakub Huspek, Podpis:___________________


Program
-------
0) Schválení programu schůze a pořadí jednotlivých bodů [2 min, hlasování] (J. Huspek)
1) Schválení zápisu z 14. 1. 2016 [10min, hlasování] (J. Huspek)
2) Schválení zápisu z 23. 2. 2016 [10min, hlasování] (J. Huspek)
3) Neoprávněná manipulace s člen. příspěvky [20min, hlasování] (J. Huspek)
4) Nové stanovy SÚ [10min, informativní] (J. Huspek)
5) Prodloužení platnosti eForce [10min, informativní] (J. Huspek)
6) Zpětné odpuštění pro Včely - Josef Ludík (24737), Petr Píšek (29794) [5 min, hlasování] (S. Zeman)
7) Schválení nového provozního řádu fitcentra [15 min, hlasování] (M. Schäfer)
X) Různé (Bez usnesení, Informativní body)

--------------------------------------------------------------------------------


---
(20:15)
Předseda klubu Jakub Huspek zahajuje schůzi.---
(20:14)
0) Schválení programu schůze a pořadí jednotlivých bodů [2 min, hlasování] (J. Huspek)
Martin Schafer navrhuje přesunutí bodu 7 na začátek schůze.---
(20:16)
::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje navržený program.
::Číslo: 2016-0010
::Osob s hlasovacím právem: 9
::PRO: 9
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 0
::Schváleno---
(20:17)
1) Schválení zápisu z 14. 1. 2016 [10min, hlasování] (J. Huspek)

Jakub Huspek informuje, ze zápis byl v minulosti zvalidován, chyběl jen seznam hostů, který byl opraven.

::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje zápis ze 14. 1. 2016.
::Číslo: 2016-0011
::Osob s hlasovacím právem: 9
::PRO: 7
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 2
::Schváleno

---
(20:19)
2) Schválení zápisu z 23. 2. 2016 [10min, hlasování] (J. Huspek)(20:20)
::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje zápis z 23.2. 2016.
::Číslo: 2016-0012
::Osob s hlasovacím právem: 9
::PRO: 9
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 0
::Schváleno


---
(20:20)
3) Schválení nového provozního řádu fitcentra [15 min, hlasování] (M. Schäfer)

M. Schafer informuje, ze všechny změny v provozním řádu fitcentra posílal do vedeni.
(20:21) Přichází Vladimir Kincl

M. Schafer představuje změny v provozním radu fitcentra.
- správce fitcentra je pověřen předsedou klubu, ne představenstvem
- správce fitcentra si volí aktivní členy podílející se na provozu fitcentra z řad členů klubu Silicon Hill
- správce fitcentra si volí svého zástupce z řad aktivních členů, tento zástupce vykonává funkci v případě neschopnosti správce vykovávat funkci

(20:25) přichází Pavel Rys
- nova definice návštěvníka fitcentra Silicon Hill
- o přístupu do fitcentra rozhoduje předseda klubu SiliconHill


Tomas Gura upozorňuje na bod q, podle kterého si klub Silicon Hill vyhrazuje právo po návštěvníkovi finančně vymáhat hmotnou škodu způsobenou na vybavení fitcentra, která byla zapříčiněna porušením provozního řádu. Tento bod by bylo podle něj potřebné prokonzultovat s právníkem.


Jakub Huspek otevírá diskusi, zda posílat tenhle předpis před schválením právníkovi.
Radim navrhuje schváleni předpisu a následné zasláni právníkovi. V případě zásadních poznámek od právníka se provozní řád přeschválí.


(20:40)
::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje nový provozní řád fitcentra ke dni 27. 4. 2016
::Číslo: 2016-0013
::Osob s hlasovacím právem: 11
::PRO: 9
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 2
::Schváleno

(20:42) odchází Nikol Jaterková

---
4) Neoprávněná manipulace s členskými příspěvky [20min, hlasování] (J. Huspek)

Václav Pužman představuje incident:
Dalibor Š. s odpuštěným základním členstvím si přiřadil nepřiřazenou platbu (26600) za síťové členství.

Dalibor Š. tvrdil, že si tu platbu přiřadil kvůli tomu, že chtěl ještě pomáhat adminovi B4.

Po zjištění tohoto incidentu mu J. Huspek přiřadil permanentní ban na základní členství.

Jakub Huspek navrhuje vytvořit sadu trestů pro podobné případy.
(20:51) přichází Nikol Jaterková

Radim poukazuje na to, že tresty mimo bany jsou zbytečné, protože tyhle lidi už nechtějí na SH působit.
Nikol navrhuje exemplárně potrestat Dalibora, vyloučit ho z klubu a vytvořit precedens.

Vladimir Kincl se pta, co konkrétně porušil. Jakub Huspek odpovídá, že porušil minimálně stanovy klubu zneužitím pravomoci admina.

(20:58) přichází Tomáš Severa


(21:00)
::USNESENÍ: Představensto klubu Silicon Hill vylučuje člena Dalibora Šicnera (18646) z klubu Silicon Hill z důvodu porušení interního předpisu sítě - konkrétně neoprávněné manipulace s členskými příspěvky.
::Číslo: 2016-0014
::Osob s hlasovacím právem: 12
::PRO: 11
::PROTI: 1
::ZDRŽEL(A) SE: 0
::Schváleno

(21:08) Václav Pužman odchází.
---
(21:10)
5) Nové stanovy SU [10min, informativní] (J. Huspek)

1. 5. Proběhne zasedání na Kladně, kde se představí koncepce stanov SU. Pro klub z toho vyplývá, že do konce roku si musí přeschválit vlastní stanovy a interní adresy.

Gury se pravidelně účastní schůzek legislativní skupiny SU. Stanovy jsou připraveny k poslední úpravě a zapracování posledních připomínek.
Gury oznamuje, že nové stanovy SU vyžadují uchovávání alespoň jména, příjmení, data a místa narození a adresy trvalého bydliště u všech členů.

Vláďa Kincl se ptá na to, jak se budou řešit stávající členové. Gury odpovídá, že na to zatím nemá odpověď.

Jakub Huspek zve všechny v neděli 1.5. na zasedáni na Kladno.

---
6) Prodloužení platnosti eForce [10min, informativní] (J. Huspek)

Jakub Huspek informuje o žádosti eForce o prodloužení housing služby pro server eForce.
Za tuto službu máme od eForce umístění loga na webu eForce a na formuli.
Jakub Huspek teto žádosti ke 24. 4.vyhověl a členství prodloužil na další rok.

(21:27) Přichází Jan Erbrt
Nikdo z představenstva nemá nic proti.


---
7) Zpětné odpuštění pro Včely - Josef Ludík (24737), Petr Píšek (29794) [5 min, hlasování] (S. Zeman)

Stano Zeman informuje, ze zmínění členové SH jsou aktivní v projektu, proto nevidí důvod odpustky nepřiřadit.
Vzniká diskuse, od kdy je Petr Píšek je aktivní v projektu Včely, když byl do klubu registrován až v březnu 2016::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill odpouští základní členství Josefu Ludíkovi (24737) za aktivní účast v projektu Včely SH

(21:38)
::Číslo: 2016-0015
::Osob s hlasovacím právem: 12
::PRO: 11
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 1
::Schváleno

---
(21:40)
X) Různé (Bez usnesení, Informativní body)
Za 14 dni bude svoláno další představenstvo kvůli nákuu UPS z rezervy a dalším aktuálním problémům.

Jakub Huspek představuje koncepci ToiletInfo od Víta Diviše:

- bloky
- píší polovinu textu o dění na bloku
- rozvěšují TI sami
- podílí se na financování tisku
- PR sekce
- zajišťuje korekturu celého textu a tisk
- zajišťuje seznam a data akcí
- Tisk proběhne jednou měsíčně kolem 15 - 20. dne v měsíci (záměrně zpožděno oproti mailinfu o 14 dní)
- Vtipy vybírá PR sekce, na přání jednotlivých bloků je možnost změny.

- Cena barva černá cca 1000,- + 3x barevná á 2000,- s potiskem 20000ks, papír 500ks á 100,- tj. 40 x 500 listů = 4000 Kč. Celkem 11000,- Kč za výtisk 20.000 stran. Na jeden blok 48 kusů / výtisk => 416x sada => pro deset bloků tj 41 x 48výtisků za 550,- (Zdroj: Gury + Budská)

Jan Erbrt odkazuje PR, ať se přijdou vysrat na B10 a kouknout jak má vypadat toilet info.
Jakub Huspek ukazuje loga Toilet Info pro jednotlivé bloky.
Nikol si logo svého bloku chce nechat vytetovat na prdel.

Jirka Petrovský navrhuje název SHIT News = Silicon Hill Internal Toilet News.

Jakub Huspek informuje o spolupráci SH s novou ředitelkou SUZ. Představuje tabulku, kterou vytváří centrála a obsahuje body na řešení se SUZ. Body z této tabulky se budou validovat ze strany SUZ a SH. Po oboustranném schválení se bod přesune do stavu schváleno, body se začnou řešit s odpovědnými osobami.

M. Schafer upozorňuje na špatný stav blokových posiloven 3, 4, 5, 9, 11 v ppřípadě, že se tyto posilovny nedají do lepšího stav, od konce května by tyto posilovny měly být uzavřeny. Jakub Huspek vyzývá Martina, aby poslal seznam závad, které je nutné vyřešit.

Pavel Rys má od hospodářky info, že na bloku 8 je na rok 2016/2017 zrušeno single ubytování.

Jan Erbrt oznamuje, že je spuštěný nový rezervační systém na GrillCentrum na gc.sh.cvut.cz.

(22:14) Jakub Huspek ukončuje schůzi.

--------------------------------------------------------------------------------

---
Příloha č. 1: Zápis ze schůze dne 14. 1. 2016 [txt]
-------------
http://zapisy.sh.cvut.cz/zapis.php?cislo=20160114
MD5(20160114.txt) = e4d6c0da5912802adbf0f659eff14e84
---
Příloha č. 2: Zápis ze schůze dne 23. 2. 2016 [txt]
-------------
http://zapisy.sh.cvut.cz/zapis.php?cislo=20160223
MD5(20160223.txt) = 11d67affcefd85842cca1fa9f71e95e0
---
Příloha č. 3: Nový provozní řád fitcentra [pdf]
-------------
http://zapisy.sh.cvut.cz/prilohy/20160427-Priloha-3-Provozni_rad_fitcentra.pdf
MD5(20160427-Priloha-3-Provozni_rad_fitcentra.pdf) = ba30e3a90251508e5647c4f84a7e253b


MD5 hash tohoto zápisu je: d97bd2707b30fdf8511339531998406a

Tato verze souboru txt/20160427.txt byla nahrána 22.05. 2016 13:56:04.