Zapis z jednani predstavenstva klubu Silicon Hill ze dne 26.10.2016

-------------------------------------------------------------------------------
Zápis schůze představenstva klubu Silicon Hill, Studentská unie ČVUT
--------------------------------------------------------------------------------

Datum: 26.10.2016
================

Přítomní:
---------
Předseda: Jakub Huspek (25830)
Místopředseda: Vojtěch Suk (18614)

CKZ1: Jan Erbrt (18183)
CKZ2: Zuzana Trnovská (17135)
CKZ3: Tomáš Gura (16476)

Blok 2: Jan Fára (22095)
Blok 3: Václav Novák (24057)
Blok 4: Radim Knížek (22531)
Blok 5: Marek Vakula (22461)
Blok 6:
Blok 7: Nikol Jaterková (20454)
Blok 8: Pavel Rys (20560)
Blok 9: Tomáš Severa (25086)
Blok 10: Gabriela Hančíková (24574)
Blok 11: Vladimír Kincl (25225)

Hosté: Klára Škodová (23888), Jan Benáček (26734), Marie Böhmová (23898), Adam Hořčica (10854), Martin Schäfer (18244), Tomáš Hlavoň (30118), Slavomír Kožár (23739), Jakub Brož (22156), Vojtěch Suk (18614)

Zapisovatel: Vojtěch Suk, Podpis:___________________
Ověřovatel: Jakub Huspek, Podpis:___________________


Program
-------
0) Schválení programu schůze a pořadí jednotlivých bodů [2 min, hlasování] (J. Huspek)
1) Schválení zápisu z 22. 9. 2016 [5min, hlasování] (J. Huspek)
2) Informace ze zasedání Parlamentu SU [10 min, informativní] (J. Huspek)
3) Interní předpis projekty klubu SH [20 min, informativní] (K. Škodová)
4) Odpuštění členských příspěvků Klára Škodová [10 min, hlasování] (K. Škodová)
5) Schválení nových členů volební komise [10 min, hlasování] (J. Huspek)
6) Tvorba petície za nové práčky a zníženie kolejného na blokoch, kde nefungujú práčky [15 min, hlasovánie] (G. Hančíková)
7) Schválení stanov klubu Silicon Hill [45min, hlasování] (J. Huspek)
X) Různé (Bez usnesení, Informativní body)
--------------------------------------------------------------------------------


---
(19:34)
Předseda klubu Jakub Huspek zahajuje schůzi.


---
(19:35)
0) Schválení programu schůze a pořadí jednotlivých bodů [2 min, hlasování] (J. Huspek)


J. Huspek chce přesunout schválení stanov na konec schůze. Ostaní souhlasí.


---
(19:37)
::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje program schůze představenstva z 26.10.2016.
::Číslo: 2016-0032
::Osob s hlasovacím právem: 10
::PRO: 9
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 1
::Schváleno
---
(19:37)
1) Schválení zápisu z 22. 9. 2016 [5min, hlasování] (J. Huspek)


(19:39)
::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje zápis ze dne 22. 9. 2016.
::Číslo: 2016-0033
::Osob s hlasovacím právem: 10
::PRO: 8
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 2
::Schváleno
---
(19:39)
2) Informace ze zasedání Parlamentu SU [10 min, informativní] (J. Huspek)


J. Huspek informuje o posledním parlamentu ohledně pravidla na zaslání stanov do parlamentu SU.
Pokud se dnes stanovy neschválí, tak svolá představenstvo na 31. 10. 2016.
Dále informuje, že 25.10. nám byla vypovězena rámcová smlouva s ČVUT.


(19:40) Přichází Pavel Rys

J. Huspek dále informuje o vypovězení rámcové smlouvy a co bude následovat.


---
(20:48)
3) Interní předpis projekty klubu SH [20 min, informativní] (K. Škodová)


J. Huspek předává slovo K. Škodové.

Chce rozvést diskuzi nad IP projektů a aby se představenstvo vyjádřilo k tomu, jak by měl IP vypadat.


Návrhy od K. Škodové:
- Je-li je rozsah výročních zpráv projektů vyhovující a jaké informace informace by chtěli pro další rozhodování.
- Jestli chce představenstvo schvalovat založení nového projektu.
- Jestli nadále jmenuje vedoucího projektu předseda, nebo ho bude schvalovat představenstvo.
- Jestli chtějí být okamžitě neprodleně informováni o změnách ve vedení jednotlivých projektů, v současnosti se tak děje nejbližším představenstvu.


R. Knížek namítá, že to nemusí být přímo v IP, N. Jaterková souhlasí.
J. Huspek se ptá na výklad slova neprodleně.
T. Gura navrhuje aby se odvolání zasílalo rovnou do konference vedeni.
K. Škodová oznamuje že momentálně jde odvolání do rukou předsedy, občas je od odstupujících vedoucích vyzvedávala osobně.
M. Schäfer se ptá jestli je v předpisu napsáno "přímo do rukou předsedy", pokud chybí slůvko "osobně", tak odvolání může převzít a doručit někdo jiný.
J. Huspek nechce řešit implementaci předpisu přímo na této schůzi a navrhuje aby se ostatní vyjádřili přímo do sdíleného dokumentu.


Další návrhy od Kláry:
- Pozastavení činnosti by chtěla nechat na chvíli kdy se bude jednat o pozastavených projektech.
- Je potřeba zadefinovat nějaké páky, například po půl roce pozastavení projekt ukončit. Ptá se představenstva na názor.
- Navrhuje termín výroční zprávy před prázdniny, aby ji projekty museli odevzdat dříve než se rozprchnou na prázdniny.

J. Erbrt připomíná že je špatné pozastavit projekt za který se platí členské příspěvky (viz. fotoateliér).
J. Huspek navrhuje, aby se to řešilo vždy na začátku, např.: hmotná zodpovědnost, předáváky, atd.
Dále říká, že výroční zpráva každých půl roku bude zatěžovat projekty které normálně fungují, na úkor těch které ne.
K. Škodová oponuje, že to stejně částečně dělají kvůli odpouštění členství. A že spousty projektů s tím souhlasí a nemají problém udělat v. zprávu na konci let. semestru.


Další návrhy od Kláry:
- Výroční zprávy se odevzdávají do konce listopadu zároveň s návrhem dalšího rozpočtu, proto se ptá jestli už to není pozdě. J. Huspek oponuje, že rozpočet můžou projekty udělat samostatně.
- Navrhuje že se mohl rozpočet dělat samostatně od výroční zprávy a ne jako její součást.
- Chce aby při jmenováni šla emailem informace o právech a povinnostech projektu. Protože většina nemá právo jednat jménem klubu, např. reprezentace na venek.
J. Huspek říká, že minulý rok mělo na reprezentaci projektů rozpočet PR klubu. K. Škodová říká že jde i o komunikaci se školou.
J. Fára s ptá z jakého důvodu se zakázala komunikace s externími subjekty, K. Škodová neví.
M. Schäfer se ptá, jestli jsou vedoucí právně zodpovědní. J. Huspek říká, že nejsou, je problém jen tak přenést zodpovědnost na vedoucí.


J. Huspek informuje, že tyto předpisy zaslala K. Škodová do konference vedení a představenstvo je tam může připomínkovat.


(20:08) Přichází Zuzana Trnovská
---
(20:08)
4) Odpuštění členských příspěvků Klára Škodová [10 min, hlasování] (K. Škodová)


K. Škodová informuje, že na minulé odpustkové schůzi bylo řečeno, že si později může požádat o odpuštění zbytku těch členství o které žádala ale nebyly ji odpuštěny.
Připustila, že měla prvně požádat předsedu aby bod přednesl za ni a obhajuje svoji práci v pozici projektového manažera.


J. Huspek říká, že je špatně, že si bod k jednání přidala sama, že to měl udělat on a měl ji i ten odpustek obhájit. Řeší se z kterého fondu se bude odpouštět.


(20:10) Odchází Tomáš Gura
(20:11) Přichází Marek Vakula


J. Huspek oznamuje že členství jí bude odpuštěné z fondu předsedy.
J. Erbrt se ptá, jestli ji to není blbé, že mu stačí jednoslovná odpověď. Klára odpovídá, že není.


V. Kincl připomíná, že před Kláry odjezdem do zahraničí, bylo řečeno, že se ji odpustí po návratu. J. Huspek informuje, že tohle už proběhlo a to základní + síťové členství.


Z. Trnovské říká, že ji nepřijde správné odpouštět sportovní členství, že by měla počkat na řádný termín odpustkové schůze.
G. Hančíková říká, že není standardní odpouštět v půlce semestru.
R. Knížek se ptá, jestli bude sportovní členství aktivně využívat. Klára odpovídá, že bude.


(20:15) Přichází Tomas Gura


(20:16)
::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje odpuštění členských příspěvků Kláře Škodové (UID 23888) ve formě: Taneční, Fotoateliér a Sportovní členství z fondu předsedy.
::Číslo: 2016-0034
::Osob s hlasovacím právem: 13
::PRO: 9
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 4
-> Schváleno
---
(20:16)
5) Schválení nových členů volební komise [10 min, hlasování] (J. Huspek)


J. Huspek informuje o současných členech volební komise, s tím že byli zvoleni minulý rok před volbami. A jsou dva zájemci na nové členy, předává slovo J. Benáčkovi


J. Benáček představuje zájemce:
První je Tomáš Hlavoň momentálně člen PR sekce
Druhým je Jan Kůs který je na schůzi nepřítomen, má nějaké jiné povinnosti a J. Benáček předpokládal, že se k bodu dostaneme později a J. Kůs stihne dorazit. Zároveň informuje, že včera pomáhal na Halloweenu.


V. Kincl má otázku na T. Hlavoně na jaké posty se bude letos volit: Správce bloků, dále neví.
Dále se ptá který dokument upravuje volby a jestli ho četl. Nečetl.
J. Erbrt se ptá, jestli někdo může potvrdit že Jan Kůs chce být členem. Kromě J. Benáčka nikdo.
V. Kincl se ptá J. Benáčka jestli si J. Kůs volební řád četl, J. Benáček odpovídá že ho měl číst.
V. Kincl říká že, je divné kandidovat a nevědět na co. R. Knížek odpovídá, že tak třeba mohli kandidovat někteří v představenstvu.
J. Benáček navrhuje, že je V. Kincl bude moci otestovat ze znalostí.


M. Shäfer má dotaz, kolik lidí z představenstva četlo volební řád, Stanovy SH a Stanovy SU. Větší většina ano.


Žádné další dotazy.


(20:23)
::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje Jana Kůse (UID 25556) a Tomáše Hlavoně (UID 30118) jako členy volební komise.
::Číslo: 2016-0035
::Osob s hlasovacím právem: 13
::PRO: 10
::PROTI: 2
::ZDRŽEL(A) SE: 1
-> Schváleno


---
(20:25)
6) Tvorba petice za nové pračky a snížení kolejného na blocích, kde nefungují pračky [15 min, hlasování] (G. Hančíková)


G. Hančíková informuje ohledně návrhu petice na nefunkčnost praček. Považuje to za rozumné řešení situace a nechce nijak útočit na SUZ.
Petice je napsaná dle občanského zákoníku a myslí si, že bychom mohli uspět.
Navrhuje jako petiční výbor představenstvo klubu, nebo alespoň některé členy z něj. Pokud by představenstvo petici nepodpořilo, podpoří ji jen blok 10.


N. Jaterková má dotaz, komu chce petici předat. G. Hančíková odpovídá, že na SUZ a rektorát ČVUT.
S. Kožár říká, že je o to udělat alespoň něco aby se situace pohla. N. Jaterková oponuje, že SUZ nemůže tvrdit, že si nikdo nestěžuje, protože jsou poruchy hlášeny do knihy závad.
T. Gura navrhuje, aby předseda vyzval SUZ oficiálně za klub.
J. Huspek odpovídá, že už stížnost podal a to konkrétně na nedostatečný servis praček. Zároveň oznamuje, že je v ČR pouze jedna firma, která tyto pračky umí opravit, protože jsou staré.
Dále upozorňuje na možnost poškození vztahů se SUZ. G. Hančíková toto chápe, ale říká, že petice není takový tlak.
N. Jaterková upozorňuje, že pokud o petici nebude nikdo vědět, tak se nic dít nebude.
M. Schäfer upozorňuje, že ČVUT není orgán státní správy a petici by musela podat na Ministerstvo Školství. G. Hančíková odpovídá, že ji tedy pošle i tam a navíc chce petici konzultovat s právníkem.


T. Gura se ptá, jestli nedokážeme vymyslet jiné řešení než petici. G. Hančíková odpovídá, že jediné další řešení je tlačit na vedení a ne hospodářky.
Dále se T. Gura ptá, jestli je soupiska stavu praček aktuální.
T. Erbrt informuje, že jedna pračka na B10 nefunguje od února a druhá pere jen občas.
T. Severa informuje, že cizinci se k pračkám chovají jako hovada a že to je velká část problémů. Ostatní oponují, že je nejsme schopni všechny ohlídat.
Dále se ptá jestli na B10 funguje kontrola praček, G. Hančíková je kontroluje pokaždé když pere.
P. Rys říká, že by bylo lepší řešit servis, než kontroly. Že můžeme navrhnout aby se proškolili zaměstnanci SUZu, na servis praček.
J. Erbrt souhlasí s P. Rysem, že je i problém s prostředím kde pračky jsou.
J. Huspek říká, že je řešení počkat na reakci od ředitele SUZu a na schůzku která má proběhnout.
(20:42)
::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill podporuje tvorbu petice za nové pračky a snížení kolejného na blocích kde nefungují.
::Číslo: 2016-0036
::Osob s hlasovacím právem: 13
::PRO: 1
::PROTI: 7
::ZDRŽEL(A) SE: 5
-> Usnesení nepřijato
(20:44) Jakub Huspek přerušuje schůzi na 10 minut


(20:53) Schůze pokračuje - všichni jsou přítomni


---
(20:53)
7) Schválení stanov klubu Silicon Hill [45min, hlasování] (J. Huspek)


J. Huspek informuje o finální verzi a upozorňuje, že hlasujeme o znění a ne o formě.
Dále se ptá představenstva jestli si stanovy pročítali a dále informuje o poslední změně v dokumentu.
Informuje, že dle nových stanov bude o jedno CKZ vice. Volby zatím nevyhlašoval, protože by pak musely proběhnout podle starých stanov a pak v lednu 2017 mít doplňovací volby na chybějící CKZ.
Volby tedy svolá až po schválení parlamentem SU, kdy budou nové stanovy již platné.


J. Erbrt doufá, že toto není finální stav a že by se na nich ještě mělo zapracovat.
R. Knížek se ptá co se mu tam nelíbí.
J. Erbrt odpovídá že něco má a další připomínky vyplynou z tvorby interních předpisů.
P. Rys se ptá, jestli by centrála neměla mít povinnost psát zápisy. Chce mít přehled co se na centrále děje.
M. Schäfer žádá aby v konferenci vedení byli pouze členové centrály a představenstva.
K. Škodová se ptá proč v konferenci klubu jsou lidé kteří nemají zaplacené členství.
Kuba informuje že konference klub bude veřejný informační kanál.
Dále, že dle nových Stanov SU od 1. 1. 2017 začnou platit a od 1. 1. 2018 nebudou platit žádné předpisy které platí v současnosti a nejsou přeschváleny.
V. Suk informuje, že na základě právě schvalovaných Stanov SH 1.1.2017 padají veškeré předpisy a nařízení vydané před dneškem.
V. Novák upozorňuje, že nám ve stanovách chybí cíle klubu. Jedna varianta je ještě přepsat je na schůzi, druhá nechat tyto schválit a zapracovat ke přeschválení.
T. Gura narhuje odložit schválení stanov na 31. 10. 2016.
J. Huspek navrhuje 15 minut pauzy, aby jsme chybějící bod dodefinovali. N. Jaterková se ptá jestli tam chybí jen jeden bod a nebo více věcí.
V. Suk upozorňuje že legislativní skupinka stanovy poslala s nejlepším vědomím, že jsou hotové a apeluje na představenstvo aby si je přečetli a připomínkovali.


(21:12) Jakub Huspek přerušuje schůzi na 15 minut
(21:30) Schůze pokračuje


J. Huspek zaslal opravenou verzi do vedení a žádá o otisk dokumentu. Je doplněna pouze pasáž o poslání klubu.
(21:35)
::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje nové stanovy klubu Silicon Hill ve znění ve kterém byly zaslány 26. 10. 2016 do konference vedení.
::Číslo: 2016-0037
::Osob s hlasovacím právem: 13
::PRO: 12
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 1
-> Usnesení přijato


---
(21:38)
X) Různé (Bez usnesení, Informativní body)


J. Huspek má připomínku na objednávání piva. Když se napíše do konference vedení, že se mají zadávat REFka na pivo, tak ať to prosím představenstvo splní.
Dále že máme vytvořený harmonogram voleb. Informuje o tom že dvě CKZ budou mít volební období jeden rok.
Dále že na základě podmětů z centrály, je dotaz jestli by se představenstva nemohly svolávat dříve, např. podle parlamentu na semestr dopředu.


M. Shäfer prezentuje ideu, vzešla z toho že představenstvo i centrála by si ráda plánovala lépe svůj čas dopředu a proto aby byli představitelé pravidelně informováni.
- V prvé řadě zastupitelé musí mít možnost počítat s časem. Na začátku semestru by se vypsaly týdny na semestr dopředu a týden předem před týdnem by se poslal konkrétním doodle.
K. Škodová je pro to aby to aby byly konkrétní dny na dva-tři týdny dopředu. J. Huspek nesouhlasí protože on například dopředu nemůže definovat svůj volný čas.


J. Huspek nechce aby to bylo někde zakotvené, protože si na sebe šijeme bič - žádný z členů představenstvo za poslední dva roky nevyužil.
Je pro, aby byly předběžně dopředu týdny kdy představenstvo bude a pak 7 dní dopředu konkrétní doodle.
Z. Trnovská navrhuje 14 dní dopředu doodle a týden předen schválení, s tím, že nejsou definovány týdny v semestru.
N. Jaterková je pro definovat si týdny v semestru dopředu.
J. Huspek se ptá kdo je pro variantu od Nikol: 7 pro
Kdo je pro Zuzky variantu: 9 pro.
J. Erbrt chce představenstva častěji.


K. Škodová: když projekty něco řeší, tak se ptají kolik času na to mají a neví kdy bude představenstvo. A proto se projekty nemůžou dopředu připravit.
T. Gura oponuje, že ti lidé to přece nemusí dělat na poslední chvíli. A může mít rozpracovanou zprávu a poté přijde až představenstvo bude.
J. Erbrt navrhuje představenstvo každou první středu v měsíci, ono to zahouká a víš že máš představenstvo.
M. Schäferovi předběžný týden představenstva hodně usnadní práci pro klub.
V. Novák navrhuje představenstvo jednou za tři týdny: jsou asi 3 lidé pro.

>> J. Erbrt chce doodle aby jsme si řekli jak budem dávat doodle před představenstvem.


M. Schäfer a K. Škodová pošlou harmonogram podle kterého navrhují svolávání schůzí tak, abychom našli kompromis mezi dlouhodobým a krátkodobým plánováním času.


(22:00) Jakub Huspek ukončuje schůzi.
--------------------------------------------------------------------------------


---
Příloha č. 1: Zápis ze schůze dne 22. 9. 2016 [txt]
-------------
http://zapisy.sh.cvut.cz/zapis.php?cislo=20160922
MD5(20160922.txt) = c3321295c3f632d80d50a6e756293bb9


Příloha č. 2: Stanovy klubu Silicon Hill [pdf]
-------------
http://zapisy.sh.cvut.cz/prilohy/20161026-Priloha-2-Stanovy_klubu_Silicon_Hill_v1.pdf
MD5(20161026-Priloha-2-Stanovy_klubu_Silicon_Hill_v1.pdf) = 2447c14fecfc62700553a46597ffbeab

MD5 hash tohoto zápisu je: 246253af32cf741ed15a1c01ec36c504

Tato verze souboru txt/20161026.txt byla nahrána 20.12. 2016 18:37:11.