Zapis z jednani predstavenstva klubu Silicon Hill ze dne 08.03.2017

----------------------------------------------------------------
Zápis schůze představenstva klubu Silicon Hill, Studentská unie ČVUT
--------------------------------------------------------------------------------

Datum: 8. 3. 2017
================

Přítomní:
---------
Předseda:
Místopředseda: Vojtěch Suk (18614)

CKZ1: Václav Novák (24057)
CKZ2: Vojtěch Suk (18614)
CKZ3: Marie Böhmová (23898)
CKZ4: Michal Kothera (22143)

Blok 2: Jiří Hanuš (26945)
Blok 3: Martin Šubrt (21933)
Blok 4: Radim Knížek (22531)
Blok 5: Martin Sklenár (30546)
Blok 6: Marko Šidlovský (26807)
Blok 7: Nikol Jaterková (20454)
Blok 8: David Molin (26663)
Blok 9: Tomáš Severa (25086)
Blok 10: Jakub Rubáš (27118)
Blok 11:

Hosté: Jan Flachs (30568), Tomáš Bilák (27701), Adam Horčica (10854), Michal Jurásek (21877),
Kristína Krupová (22101), Srogončíková Jana (27271), Nutil Pavel (6337), Iveta Terezie Pelikánová (22012),
Jozef Šebák (31652), Václav Pužman (24687), Marie Pešková (24818), Martin Prudek (24981),
Jakub Zigmund (22864), Jan Fára (22095), Zuzana Rajková (21607), Jakub Šejna (28044), Michal Lavko (27694),
Marie Dvořáková (BUK 10 485), Jakub Jančička(27381), Kristýna Jeziorská(28842), Otto Hollmann (26671),
Petr Hody Hodač (14621), Jakub Brož (22156)

Zapisovatel: Slavomír Kožár, Podpis:___________________
Ověřovatel: Jakub Huspek, Podpis:___________________


Program
-------
0) Schválení programu schůze a pořadí jednotlivých bodů [2 min, hlasování] (V. Suk)
1) Schválení zápisu z 8. 2. 2017 [5 min, hlasování] (V. Suk)
2) Žádost o přeschválení rozpočtu projektu Fotbálek SH [5 min, hlasování] (Adam Plecitý)
3) Odpuštění členských příspěvků členům Centrály SU [5 min, hlasování] (M. Kothera)
4) Status VIP a Zasloužilý člen [5 min, hlasování] (J. Huspek)
5) Opětovné přidělení statusu VIP a Zasl. člen [5 min, hlasování] (J. Huspek)
6) Oprava odpuštění členských příspěvků na LS 2017 [5 min, hlasování] (M. Kothera, V. Suk)
7) Schválení ekonomické činnosti SHOW [10min, hlasování] (J. Zigmund)
8) Volba předsedy klubu Silicon Hill [90 min, hlasování] (V. Suk)
X) Různé (Bez usnesení, Informativní body)
--------------------------------------------------------------------------------

---
(20:11)
Vojtěch suk zahajuje schůzi.

---
(20:13)
0) Schválení programu schůze a pořadí jednotlivých bodů [2 min, hlasování] (J. Huspek)

Vojta Suk navrhuje přesunout bod o volbě předsedy na konec schůze.

---
(20:14)
::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje navržený program.
::Číslo: 2017-0012
::Osob s hlasovacím právem: 12
::PRO: 12
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 0
::Schváleno


---
(20:15)
1) Schválení zápisu z 8. 2. 2017 [5 min, hlasování] (J. Huspek)


::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje zápis ze 8. 2. 2017.
::Číslo: 2017-0013
::Osob s hlasovacím právem: 12
::PRO: 9
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 3
::Schváleno


---
(20:17)
2) Žádost o přeschválení rozpočtu projektu Fotbálek SH [5 min, hlasování] (Adam Plecitý)

(20:17) Dorazil Martin Šubrt

Členové projektu Fotbálek SH žádají o přeschválení rozpočtu – přesun prostředků mezi položkami rozpočtu projektu.
Tento přesun je popsán dokumentem 20170308-Priloha2-Zadost-o-preschvaleni-rozpoctu-fotbalek-sh.pdf jako příloha tohoto zápisu.

Rozpočet se změnami byl zaslán do konference vedení.
Vojta Suk navrhuje přidat do usnesení o rozpočtu formulku o tom, aby nebylo nutné přeschvalovat rozpočet při položkách do 10 000 Kč.
Michal Kothera argumentuje, že je vhodnější přeschvalovávat rozpočet na představenstvu. V současné době je představensto pravidelně, proto tato formulka není nutná.
Informativní hlasování: pro formulku o udělení pravomoci předsedovi změnit položky rozpočtu 3 hlasy, pro pravidelné přeschvalování rozpočtu většina hlasů.

:USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill přeschvaluje rozpočet pro rok 2017 ve verzi v3.0 tak, jak byl zaslán 6. 3. 2017 do konference vedení.
::Číslo: 2017-0014
::Osob s hlasovacím právem: 13
::PRO: 11
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 2
::Schváleno


(20:27)
---
3) Odpuštění členských příspěvků členům Centrály SU [5 min, hlasování] (M. Kothera)

Michal Kothera navrhuje odpuštění síťového členství členům centrály SU, kteří se často vyskytují na Strahově.

Na jiných kolejích tohle nebývá zvykem.

Michal Kothera se ptá, jestli je možné k tomuhle bodu připojit odpuštění sportovního členství pí Budské.

Jakub Šejna vysvětluje, že bývalá centrála se rozhodla věnovat pí Budské poukaz na masáže, který je podmíněný sportovním členstvím.

Představenstvo souhlasí s podmínkou, že o tom bude samostatné usnesení.

::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje odpuštění členského příspěvku za Síťové členství Stanislavu Jeřábkovi (31430) a Jozefu Šebákovi (31652) na LS 2017 z fondu předsedy.

::Číslo: 2017-0015
::Osob s hlasovacím právem: 13
::PRO: 12
::PROTI: 1
::ZDRŽEL(A) SE: 0
::Schváleno


::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje odpuštění členského příspěvku za Sportovní členství Ivaně Budské (19990) na LS 2017 z fondu předsedy.

::Číslo: 2017-0016
::Osob s hlasovacím právem: 13
::PRO: 11
::PROTI: 1
::ZDRŽEL(A) SE: 1
::Schváleno

---
(20:30)
4) Status VIP a Zasloužilý člen [5 min, hlasování] (J. Huspek)

J. Huspek představuje statusy VIP a Zasloužilý člen tak, jak jsou definované v usnesení níže.

::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje status VIP či Zasloužilého člena jako odměnu za významný přínos klubu Silicon Hill nebo Studentské Unii ČVUT. Udělením statusu VIP člen se rozumí doživotní odpuštění všech členských příspěvků, tedy zpřístupnění všech členských služeb a projektů. Udělením statusu Zasloužilý člen se rozumí dočasné udělení stejných výhod jako u statusu VIP člen po dobu 5 let.

::Číslo: 2017-0017
::Osob s hlasovacím právem: 13
::PRO: 9
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 4
::Schváleno

(20:36)
---
5) Opětovné přidělení statusu VIP a Zasloužilý člen [5 min, hlasování] (J. Huspek)

M. Šidlovský se ptá jestli je seznam zaslaný do konference vedení správný.
J. Huspek odpovídá, že momentálně je seznam aktuální i s dohledáním dat, kdy byl tento status členům přidělen.

::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill zachovává seznam aktuálně přidělených statusů VIP a Zasloužilý člen s původní platností dle seznamu zaslaného 8. 3. 2017 do konference vedení.

::Číslo: 2017-0018
::Osob s hlasovacím právem: 13
::PRO: 11
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 2
::Schváleno

(20:41)
---
6) Oprava odpuštění členských příspěvků na LS 2017 [5 min, hlasování] (M. Kothera, V. Suk)

M. Kothera informuje, že upravil seznam odpustků podle oprav, které už byly vykonané v IS. Tím byly opraveny chyby při vyplňovaní odpustků.


::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill přeschvaluje odpuštění členských příspěvků na LS 2017 dle dokumentu zaslaného do konference vedení 6. 3. 2017.

::Číslo: 2017-0019
::Osob s hlasovacím právem: 13
::PRO: 13
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 0
::Schváleno

(20:45)
---
7) Schválení ekonomické činnosti SHOW [10min, hlasování] (J. Zigmund)

J. Zigmund představuje navýšení cen občerstvení, které nebylo zdražováno od začátku organizace SHOW.
Jedná se o zdražení piva a malinovky z 20 na 25 Kč a klobás z 40 na 50 Kč.
V. Novák pajdu oželí.

M. Kothera upozorňuje, že nejde o to, na SHOW vydělat, ale jen neprodělat tolik.

Jozef Šebák poukázal na to, že DPH pro prodej klobásy, hořčice a chleba je 21%, ne 15% jak je zmíněno v dokumentu od J. Zigmunda.

:USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje ekonomickou činnost SHOW 2017 tak, jak byla 6. 3. 2017 zaslána do konference vedení za podmínky, že v dokumentu bude upravená sazba DPH při zachování "ceny celkem".

::Číslo: 2017-0020
::Osob s hlasovacím právem: 13
::PRO: 13
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 0
::Schváleno

(20:57)
---
8) Volba předsedy klubu Silicon Hill [90 min, hlasování] (V. Suk)

J. Huspek představuje kandidáty, kteří se přihlásili do volby předsedy.

J. Huspek a V. Suk se ptají, jestli se někdo s přítomných nechce dodatečně přihlásit.

::USNESENÍ: Představenstvo klubu SiliconHill schvaluje volební komisi pro volbu předsedy na schůzi dne 8. 3. 2017 ve složení Jakub Huspek (25830), Jan Fára (22095) a Jozef Šebák (31652).
::Číslo: 2017-0021
::Osob s hlasovacím právem: 13
::PRO: 13
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 0
::Schváleno

(21:05) V. Suk vyhlašuje pauzu.

(21:16) V. Suk ukončuje pauzu.

V. Suk vyzývá Jakuba Šejnu k prezentaci.

Jakub Šejna říká, že hlavní důvod proč kandiduje, je zlepšení komunikace.
Také říká, že chce doplnit centrálu o nové lidi, kteří ještě nebyli aktivní v SH.
Chce také dokázat, že klub už není jen síťový a serverový klub, ale že svoji váhu a smysl mají i sport a projekty.
Také chce znovuzaložit HR sekci klubu. Nechce vytvořit HR, které bude samo pořádat akce, ale chce vytvořit HR sekci, která bude spolupracovat na organizaci akcí klubu. Tato nová HR sekce má mít spíš poradenskou činnost.
Říká o sobě, že je vystudovaným hasičem a je učený v řízení lidí v krizových situacích. Také si libuje v byrokracii a raději má všechno na papíře.

Následuje prezentace V. Pužmana

Prezentace V. Pužmana je přiložená k zápisu.
V. Pužman představuje svoje vzdělání, praxi a činnosti v klubu (viz prezentace).

V. Pužman také představuje svůj program, který je rozepsán v jeho prezentaci.

V. Pužman říká, že nejdůležitější funkcí klubu je vzdělávání, a to nejen v akademiích, ale také v sekcích a projektech. Navrhuje také vytvoření vzdělávacích akcí pro budoucí studenty vysokých škol.
"Chci, aby projekty a sekce vedli lidé, kteří mají chuť něco dělat."

Následuje grilování kandidátů

M. Schaffer: S funkcí předsedy jsou spojeny časové nároky. Jaké je Vaše momentální časové vytížení a kolik času jste schopni obětovat klubu.

J. Šejna odpovídá, že je workoholik a pracuje sám na sebe, takže není momentálně časově omezen a většinou je téměř nonstop u počítače.

V. Pužman nedávno ukončil studium, čímž získal hodně volného času. Několik hodin denně si vyhradí.

M. Kothera se ptá J. Šejny kolik konkrétně času věnuje škole, práci a případně SH.
Odpovídá, že minimálně jednou týdně má SH day, ve který nedělá nic jiného.

N. Jaterková: Jsi ochotný se vzdát své současné funkce?
J. Šejna odpovídá, že už má následovníka, kterému bude dělat konzultanta.

V. Pužman odpovídá, že náhradu nemá, ale Servery se obejdou i bez něj, s tím, že bude pracovat jako konzultant.

J. Rubáš: Vyjmenujte své 3 nejsilnější a 3 nejslabší stránky:
V. Pužman :
3 nejsilnější: snažím se komunikovat a vyjít vstříc, držím ve věcech pořádek i když si nelibuju v byrokracii, znám poměry v SH
3 nejslabší: bývám tvrdohlavý, často zapomínám - proto si všechno eviduju, bývám moc ukecanej

J. Šejna:
3 nejsilnější: je zvyklý pracovat jako šéf lidí, rád komunikuje a dotahuje věci, všechno si eviduje
3 nejslabší: nedám vám pokoj, dokud nedostanu, co potřebuju, jsem workoholik, jsem hrubý na hrubé lidi

J. Brož: J. Šejna: přijde mi, že si pleteš komunikaci a aktivitu v klubu - když někdo neodpovídá, není to problém komunikace ale aktivity .

J. Šejna odpovídá, že často je to problém s komunikací, protože lidé nekomunikují korektně. Také říká, že půjde v aktivitě příkladem, ale zároveň nepotřebujeme lidi, kteří nejsou aktivní.

S. Kozar: bavili jste se s Huspekem, proč odchází.
Oba kandidáti odpovídají, že ano - J. Huspek to potvrzuje.

M. Böhmová: J. říkáš, že rád píšeš, myslíš, že tvůj písemný projev tomu odpovídá?
J. Šejna odpovídá, že svůj písemný projev si často nechává korigovat.

M. Lavko: Jak chcete ukázat, že SH není jen o síti a jak to propagovat?
J. Šejna - mám to i v programu. Chce do centrály nové lidi a chce je dát více do popředí.
V. Pužman - pro mne je priorita ve vzdělávání.

M. Sklenar: Pužmi, jak si představuješ rozšíření vzdělávání a propagaci? Jakube, že chceš dát více do popředí sport a ostatní, znamená, že chceš ukrojit síti a serverům?

V. Pužman - chce to ještě promyslet, ale kurzy pro nováčky apod.

J. Šejna - nechce ukrajovat síti, ale myslí, že do sítě už bylo teď investováno dost.

P. Hodač, jestli kandidáti plánují nějakou elektronizaci:
V. Pužman - elektronizace je nevyhnutelná, i když papír je někdy nutný, teď aktuálně ho nenapadá nic konkrétního

J. Šejna - jsou dokumenty, které musí být na papíře. Může být dokument dočasně podepsaný digitálním podpisem, ale musí byt následně také podepsaný papír.

V. Novák tlumočí dotaz Brta na Pužmiho: Nemyslíš, že předseda musí být student?
V. Pužman říká, že to není potřebné, tím že není student má více času na SH.

J. Brož se ptá na způsob předávání know-how:
J. Šejna - s M. Kotherem právě pracujeme na školeních pro sekce sport a síť, tato školení by se realizovala 2x za semestr a formou přednášek a networkingu by se know-how na těchto školeních šířilo.

V. Pužman - know-how musí být primárně elektronicky uloženo. Zároveň bude tlačit na lidi ve funkcích, aby předávali také další know-how.

V. Novák tlumočí dotaz J. Erbrtana Jakuba: Nemyslíš, že předseda musí byt ajťák?
J. Šejna - nemyslím, jestli má předseda dobrého serverového a síťového manažera

R. Knížek: jak chcete zlepšit komunikaci a proč jste změny neiniciovali v centrále, které jste členy?
V. Pužman - chceme se častěji scházet a vylepšit současné elektronické kanály. Ve své sekci si komunikační problém vyřešil, v centrále neměl pocit, že by byl v situaci, ve které by mohl navrhovat změny.

J. Šejna - centrálu bych více rozdělil na menší skupinky, ve kterých by bylo jednodušší se rozhodovat. Ve sportovní sekci pořádal neformální setkání, která se mu osvědčila.

J. Rubáš: Vidíte se za 2 roky ještě na Strahově?
J. Šejna - budu student ještě 2,5 roku.
V. Pužman - pracuji na ČVUT.

P. Hodač: hodláš lidi na SH "testovat" ?
J. Šejna - myslím, že stačí lidi poznat (v centrále). U registrátorů by chtěl vytvořit školení, ale ne testy.

P. Hodač: jak se stavíte k věcem, které se nelíbí AS ČVUT - máme tady i členy mimo ČVUT, kteří chodí do fitka apod.
J. Šejna - všichni strahováci mají právo se zapojit do činnosti klubu
V. Pužman - nevidím problém

N. Jaterková: Síť je priorita a vždy také bude, jak se k tomu stavíš v rozpočtu?
J. Šejna - trvám na tom, aby i do ostatních sekcí tekly peníze, ale nehodlá odstřihnout síť

M. Schaffer: Neobáváte se, že myšlením budete daleko od studentů, jak hodláte hlídat, abyste studentům rozuměli?
V. Pužman - studoval jsem dlouhou - jsem věčný student. Chci také do centrály mladé lidi. Také bere svoje zkušenosti jako výhodu

J. Hanus: Pužmi - Chceš skutečně zrušit HR, můžeš to rozvést?
V. Pužman - viz prezentace - chce zrušit HR, rozdělit to mezi PR a Centrálu

M. Šubrt: Jak si představuješ distribuci know-how mezi registrátory?
J. Šejna - vzpomínal už semestrální školení + admin a zástupce bloku by měli svoje zodpovědnosti

M. Lavko: Jak chcete zaujmout běžného člena SH?
V. Pužman - chtěli bychom s PR vytvořit informační kampaň - například e-maily, FB, nástěnky

J. Šejna - informační kampaně jsou potřebné - proto chci do centrály nové lidi, kteří ještě nejsou informováni o klubu.

J. Hanuš: Řešil jsi už funkci PR s novým vedoucím sekce
J. Šejna - ano bavili jsme se
V. Pužman -- || --

J. Šebák: SH není právnickou osobou, ale člen SU - čeho byste chtěli dosáhnout v rámci SU jako celku?
J. Šejna - rád podpořím SU ohledně věcí, které probíhají. Bližší spolupráce mezi kluby je stěžejní.

V. Pužman - rád bych podpořil spolupráci a komunikaci mezi kolejními kluby. Mohli bychom třeba sjednotit nakupování některých komodit. Myslím si, že současná komunikace není špatná

J. Rubáš: Chceš mít věci raději na papíře, nevěříš ústní dohodě?
J. Šejna - s lidmi, které neznám, se nebudu dohadovat jenom ústně. Nemám problém s ústní dohodou s lidmi, které znám.

J. Brož: Víte, jak stanovy SU definují přijímání člena SU.
V. Pužman : nevím
J. Šejna : nevím

P. Hodač: Co je smysl klubu?
V. Pužman: Klub poskytuje hlavně zázemí a prostředí aby se lidé mohli zdokonalovat.
J. Šejna: Poslání klubu je vyžití studentu.

R. Knížek: Kolik lidí si chcete nechat ze stávající centrály, a koho už máte domluveného?
J. Šejna - se stávajíi centrálou jsem domluven a mám domluvených ještě 3-5 nových lidí, se kterými jsem už jednal

V. Pužman - ze současné centrály by zbyli 3-4 lidé, na ostatní pozice mam domluvené nové lidi

D. Molin: Jaké informace bys chtěl, aby byly podávány registrátory?
J. Šejna - chtěl by podávat více informací o projektech

J. Huspek: Nebojíte se, že vaše kreativita půjde na úkor vašich povinností?
V. Pužman - na to jsem připraven
J. Šejna - Kdybych neměl kam předat rozdělané věci, tak bych nekandidoval

M. Šidlovský: Jaké je Vaše hobby?
J. Šejna - ve volném čase odpočívám, nebo se věnuji sportu
V. Pužman - setkávání se s kamarády, nebo individuální relax - většinou toulky Prahou

M. Schaffer: PR sekce toho už má tolik, že přidáním dalších pravomocí je moc zahltíš, centrála moc, nezvládá organizovat věci HR - např. HRuSHka byla zrušena.
V. Pužman - spousta z akcí, které HR organizovalo podle mně připadá spíše pod PR. Jestli by to sekce PR nezvládala, pomohl bych jim osobně, případně bych rozšířil PR sekci. Nebojím se, že by další nárůst PR vedl k její destrukci.

P. Hodač: Kdo dokáže nejlíp verbovat lidi do sekce?
V. Pužman - obecně si myslím, ze je to vedoucí sekce, nebo člověk, který se v dané sekci hodně projevuje

J. Šejna - Souhlasím s pužmim,

J. Rubáš: jmenujte 3 najlepší věci v klubu
V. Pužman - bastlíři, avc, síť
J. Šejna - avc, síť, sport

M. Lavko: to, že jsi věčný student bereš jako přínos, nebo minus pro tento klub.
V. Pužman - mám znalosti z více oborů, z více fakult, proto si umím povídat s víc lidmi

P. Hodač: Nemyslíte, že problém v komunikaci je ve způsobu komunikace - není ten problém e-mail?
J. Šejna - I když mám zkušenosti s Jirou a spol, vždy jsem se vrátil k e-mailu.

V. Pužman - chci najít lepší kanál, než e-mail

M. Kothera: Mate vybraného místopředsedu?
J. Šejna - ano
V. Pužman - ano

M. Schaffer: Kdo bude váš místopředseda:
J. Šejna - Michal Lavko
V. Pužman - před volbou ho nechci jmenovat

J. Šebák: Jakub - proč si myslíš, že vztahy SU a SH jsou pokřivené?
J. Šejna - oficiálně byly na předsedu 3 otázky, následně e-mailem dorazilo více otázek - vznikla dezinformace

J. Šebák: Václav - víš, že Michal Kothera sedí v centrále SU a SH?
V. Pužman - Vím to, v případě, že budu zvolen, budeme to s Michalem řešit.

P. Hodač: Proč si myslíte, že sekce, které jsou v klubu nejlepší, jsou nejlepší?
(20:43) odchází V. Novák
V. Pužman - z mého pohledu jsou to sekce, které jsou více vidět
J. Šejna - myslím, že sekce, které jsem jmenoval, jsou nejlepší, protože mají vedoucí, kteří tomu věnují hodně času.

(20:44) přichází V. Novák

J. Hanuš: Pužmi, co myslíš novou aktivitou na síti?
V. Pužman: Naše síť má obrovské možnosti se na ní něco naučit, ale chybí nám člověk, který by hledal další lidi, kteří se chtějí něco naučit

M. Dvořáková (klub Buben): Víte jaké ostatní kluby jsou v SU?
J. Šejna - počet nevím, ale znám Sincoolku, Buben a Podolee
V. Pužman - kolejní kluby, BEST, Čajovna, galibi, STOH...

P. Hodač: Jak jste spokojeni s rozpočtem klubu rozdělení mezi osobní, provozní a investiční sekce?
J. Šejna - Někde je více potřebná investiční sekce než provozní a naopak, souhlasím s rozpočtem osobní sekce

V. Pužman - procenta vím, osobní kolem (10% - 15%), zbytek se rozděluje mezi investice a provoz. Myslím, že bychom měli zapracovat na snížení provozu a snažit se navýšit investice.

M. Lavko: Jak vnímáte vyměňování lidí ve vedení klubu?
V. Pužman - myslím, že délka mandátu v představenstvu je správná. Představenstvo je otevřené komukoliv.

J. Šejna - v představenstvu jsou starší lidé, v centrále bych chtěl naopak mladší

J. Šebák: Víš co je rámcová smlouva mezi SU a ČVUT, v jakém je stavu a jaký má dopad na klub?
J. Šejna - byl jsem součástí centrály, jsem tedy informován. Nečetl sem ji.
V. Pužman - ano, vím co je rámcová smlouva. Ano, vím v jakém je stavu. Ano, jsem si vědom, jaké by byly dopady. Četl sem ji.

M. Böhmová: Jak si představujete svoji aktivitu v rámci předpisů a předpisové skupinky?
V. Pužman - zapojím se a chtěl bych vypracovat harmonogram a postup řádů.

J. Šejna - mám to i v programu - rád bych se stal přísedícím v této skupince.

J. Hanuš: hodláte do toho dát srdce?
V. Pužman - už jsem dal
J. Šejna - vždy jsem rád zapojil srdce, když jsem mohl

M. Kother: proč byste volili toho druhého raději než sebe?
J. Šejna - rád jsem s pužmim jednal
V. Pužman - Kuba přichází s jiným myšlením, protože přichází z jiné sekce

R. Knížek: Je zvyk, že představensto je "mávací orgán" máte v plánu to nějak změnit?
V. Pužman - rád bych se s představenstvem scházel i neformálně, nebo formálně mimo schůzky představenstva.

J. Šejna - mám rád pracovní skupinky, rozhodně bych oslovoval i lidi z představenstva

M. Sklenár: Myslíte si, že z vaší současné pozice dokážete pro klub udělat více i když nebudete zvoleni?
J. Šejna - nadále bych rád jednal s pužmim, dále bych rozvíjel sport
V. Pužman - v centrále bych určitě zůstal a dále bych rozvíjel klub

P. Hodač: Myslíte si, že práce kanceláře je v pohodě?
V. Pužman - myslím, že je nutné na tom trošku zapracovat - komunikace vedení s kanceláří. Mluvil jsem s pí Budskou o jejích plánech do budoucnosti a budeme se spolu snažit vyřešit její náhradu.

(23:02) David Molin odchází

J. Šejna - mám dobrý vztah s pí Budskou a rád bych trávil své pracovní chvíle v kanceláři. Osobně budu řešit s pí Budskou její budoucnost v SH.

A. Horčica: za jakých okolností byste rezignovali
V. Pužman: Jenom, kdyby se rozpadla centrála.
J. Šejna: Když by mi centrála vyjádřila nedůvěru.

M. Böhmová: Co Vaše přítelkyně na Vaši kandidaturu?
V. Pužman: Souhlasí
J. Šejna: ke kandidatuře mi gratulovala

J. Hanus: Nechcete si to rozmyslet?
V. Pužman : ne
J. Šejna : ne

(23:06) V. Suk vyhlašuje přestávku
(23:17) Schůze pokračuje

Volební komise si zvolila za předsedu J. Huspeka.
J. Huspek představuje způsob volby.
Členové volební komise vyvolávají jmenovitě členy představenstva SH k odvolení do vedlejší místnosti.

(23:30)
J. Huspek za volební komisi oznamuje, že všichni hlasovali a VK začíná počítat hlasy

(23:44)
J. Huspek představuje usnesení VK.
VK konstatuje, že v prvním kole hlasování byl zvolen Václav Pužman.
::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill navrhuje Václava Pužmana na jmenování předsedou klubu
::Číslo: 2017-0022
::Osob s hlasovacím právem: 13
::J. Šejna: 3
::V. Pužman: 10
::Zdržel/a se: 0
::Neplatných: 0
Nikdo nevznesl námitky.

V. Pužman oznamuje, že za místopředsedu si zvolil Jakuba Rubáše.

(23:50)
---
Různé

M. Šidlovský se ptá, jestli někdo nechce karambolový stůl z B6.
M. Šidlovský žádá vytvoření anglické verze předávacího protokolu na WiFi AP. J. Hanuš se nabídl, že překlad připraví a pošle do vedení k připomínkám.

J. Šejna děkuje za zakoupení vysavače Karcher v minulém roce, který výrazně pomohl s úklidem po vytopení fitcentra tento víkend. Fitcentrum dočasně přišlo o Velký sál, kde je nutné vyhodit koberce a položit novou podlahu. Momentálně se řeší věci s pojišťovnou.

M. Kothera oznamuje, že úprava rozpočtu kvůli nákupu supportu na Cisco v minulém roce byla nakonec zbytečná a support se zaplatil až z letošního rozpočtu.

(23:59) V. Suk ukončuje schůzi.


--------------------------------------------------------------------------------

---
Příloha č. 1: Zápis ze schůze dne 8. 2. 2017 [txt]
-------------
http://zapisy.sh.cvut.cz/zapis.php?cislo=20170208
MD5(20170208.txt) = 539cd4c20c418236d527961161d31ff0

Příloha č. 2: Rozpočet 2017 v3.0 pro přeschválení [pdf]
-------------
http://zapisy.sh.cvut.cz/prilohy/20170308-Priloha2-Zadost-o-preschvaleni-rozpoctu-fotbalek-sh.pdf
MD5(20170308-Priloha2-Zadost-o-preschvaleni-rozpoctu-fotbalek-sh.pdf) = 3076cc2322c5609dd4645d8469e25f12

Příloha č. 3: Rozpočet 2017 v3.0 pro přeschválení [pdf]
-------------
http://zapisy.sh.cvut.cz/prilohy/20170308-Priloha3-Rozpocet_2017_V3.0.pdf
MD5(20170308-Priloha3-Rozpocet_2017_V3.0.pdf) = e94f167422b4485f9972bef7da81782c

Příloha č. 4: Seznam VIP a zasloužených členů [pdf]
-------------
http://zapisy.sh.cvut.cz/prilohy/20170308-Priloha4-vip_zaslouzeny_clen_seznam.pdf
MD5(20170308-Priloha4-vip_zaslouzeny_clen_seznam.pdf) = 4d1b9dff50dfdc80c2d65ba33ec3ad77

Příloha č. 5: Odpustky LS 2017 v2 [pdf]
-------------
http://zapisy.sh.cvut.cz/prilohy/20170308-Priloha5-Odpustky_LS_2017-Odpustky_za_ZS_v2.pdf
MD5(20170308-Priloha5-Odpustky_LS_2017-Odpustky_za_ZS_v2.pdf) = 4aafed676891916f63d7845de27d3b98

Příloha č. 6: Ekonomická činnost Silicon Hill SHOW 2017 [pdf]
-------------
http://zapisy.sh.cvut.cz/prilohy/20170308-Priloha6-Ekonomicka_cinnost_Silicon_Hill_SHOW_2017.pdf
MD5(20170308-Priloha6-Ekonomicka_cinnost_Silicon_Hill_SHOW_2017.pdf) = 477e9a895121ce07597da67f8a4713fb

MD5 hash tohoto zápisu je: 171a7e37fcddc96fb6e8ecf82e4368c8

Tato verze souboru txt/20170308.txt byla nahrána 06.04. 2017 15:12:03.