Zapis z jednani predstavenstva klubu Silicon Hill ze dne 21.03.2017

-------------------------------------------------------------------------------
Zápis schůze představenstva klubu Silicon Hill, Studentská unie ČVUT
--------------------------------------------------------------------------------

Datum: 21.3.2017
================

Přítomní:
---------
Předseda: Václav Pužman
Místopředseda:

CKZ1: Václav Novák (24057)
CKZ2: Vojtěch Suk (18614)
CKZ3: Marie Böhmová (23898)
CKZ4: Michal Kothera (22143)

Blok 2: Jiří Hanuš (26945)
Blok 3: Martin Šubrt (21945)
Blok 4: Jan Flachs v.z. (30568)
Blok 5: Martin Sklenár (30546)
Blok 6: Marko Šidlovský (26807)
Blok 7: Michal Lavko v.z. (26794)
Blok 8: Pavel Rys v.z. (20560)
Blok 9: Tomáš Severa (25086)
Blok 10: Jakub Rubáš (27118)
Blok 11: Vladimír Kincl (25225)

Hosté: František Flachs (25724), Radim Knížek (22531), Jan Erbrt (18183), David Zollpriester (29349), Jakub Šejna (28044), Dušan Stěhule (29154), Kristýna Jeziorská (28842), Jakub Jančička (27381), Filip Michel (24119), Ján Chudý (30083), Alena Harantová (26737), Tomáš Jedlička (16399)

Zapisovatel: Slavomír Kožár, Podpis:___________________
Ověřovatel: Václav Pužman, Podpis:___________________


0) Schválení programu schůze a pořadí jednotlivých bodů [2 min, hlasování] (V. Pužman)
1) Schválení zápisu z 8. 3. [5 min, hlasování] (V. Pužman)
2) Jmenování místopředsedy na návrh předsedy [10 min, hlasování] (V. Pužman)
3) Schválení výroční zprávy klubu [10 min, hlasování] (M. Kothera)
4) Oprava odpuštění členských příspěvků na LS 2017 [5 min, hlasování] (M. Kothera)
5) Přeschválení rozpočtu fitcentra (oddílu investic) [5 min, hlasování] (D. Stěhule)
6) Informace o složení centrály [5 min, informativní] (V. Pužman)
7) Schválení změny v rozpočtu projektu SHerna pro rok 2017 [5min, hlasování] (F. Flachs)
X) Různé (Bez usnesení, Informativní body)
--------------------------------------------------------------------------------

---
(20:07)
V. Pužman zahajuje schůzi.

0) Schválení programu schůze a pořadí jednotlivých bodů [2 min, hlasování] (V. Pužman)

V. Pužman navrhuje zrušení bodu schválení zápisu z 8. 3. 2017 přesunout na příští představenstvo a diskusi o změnách v zápisu uskutečnit v bodu různé.

M. Kothera žádá o přesunutí bodů 5, 6, 7 tak, aby změny rozpočtu následovaly po sobě.

Výsledný návrh programu:
0) Schválení programu schůze a pořadí jednotlivých bodů [2 min, hlasování] (V. Pužman)
1) Jmenování místopředsedy na návrh předsedy [10 min, hlasování] (V. Pužman)
2) Schválení výroční zprávy klubu [10 min, hlasování] (M. Kothera)
3) Oprava odpuštění členských příspěvků na LS 2017 [5 min, hlasování] (M. Kothera)
4) Přeschválení rozpočtu fitcentra (oddílu investic) [5 min, hlasování] (D. Stěhule)
5) Schválení změny v rozpočtu projektu SHerna pro rok 2017 [5min, hlasování] (F. Flachs)
6) Informace o složení centrály [5 min, informativní] (V. Pužman)
X) Různé (Bez usnesení, Informativní body)

::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje navržený program.
::Číslo: 2017-0023
::Osob s hlasovacím právem: 14
::PRO: 14
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 0
::Schváleno

1) Jmenování místopředsedy na návrh předsedy [10 min, hlasování] (V. Pužman)
V. Pužman navrhuje Jakuba Rubáše do funkce místopředsedy.
Radim Knížek se ptá, proč to Jakub chce dělat? Jakub odpovídá, že má rád Pužmiho. :-D

::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill jmenuje Jakuba Rubáše UID 27118 do funkce místopředsedy klubu.
::Číslo: 2017-0024
::Osob s hlasovacím právem: 14
::PRO: 11
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 3
::Schváleno

2) Schválení výroční zprávy klubu [10 min, hlasování] (M. Kothera)

M. Kothera říká, že výroční zprávu za rok 2016 psal J. Huspek.
Do konference vedení dorazil dotaz od J. Erbrta: "Pokud se jedná o výroční zprávu za 2016, proč je uvedeno představenstvo ve složení platném od 1. 1. 2017? Totéž platí i pro centrálu."

::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje výroční zprávu klubu tak, jak byla 19. 3. 2017 zaslána do konference vedení.
::Číslo: 2017-0025
::Osob s hlasovacím právem: 14
::PRO: 0
::PROTI: 11
::ZDRŽEL(A) SE: 3
::Neschváleno

Centrála připraví novou výroční zprávu tak, aby reflektovala jen rok 2016.

3) Oprava odpuštění členských příspěvků na LS 2017 [5 min, hlasování] (M. Kothera)

M. Kothera představuje změnu v odpustcích. V. Novák informuje, že chyba vznikla nedopatřením.
V. Suk se ptá, jestli si to daná osoba zaslouží. V. Novák odpovídá, že to neumí posoudit. J. Šejna si za sekci sport myslí, že si sportovní členství zaslouží.

20:18 Dorazil V. Kincl

::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill přeschvaluje odpuštění členských příspěvků na letní semestr 2017 dle dokumentu zaslaného do konference vedení 19. 3. 2017 v 18:01.
::Číslo: 2017-0026
::Osob s hlasovacím právem: 15
::PRO: 12
::PROTI: 1
::ZDRŽEL(A) SE: 2
::Neschváleno

(20:23) Odchází V. Kincl


4) Přeschválení rozpočtu fitcentra (oddílu investic) [5 min, hlasování] (D. Stěhule)
D. Stěhule oznamuje, že se jim podařilo ušetřit při nákupech os, a žádá o přesunutí těchto peněz do jiných sekcí rozpočtu. Konkrétně na nákup kvalitnější masérské stolice.

M. Kothera doplňuje, že celková suma zůstává stejná.
M. Böhmováse ptá, jestli sport ještě bude přeschvalovávat svůj rozpočet.
J. Šejna odpovídá, že se bude řešit ješte podlaha a blokové posilovny

V. Suk poznamenává, že na minulé schůzce se představenstvo shodlo, že si budou takovéto položky přeschvalovávat.

V. Pužman navrhuje, aby bylo možné rozpočet přeschvalovávat jen jednou za kvartál.
M. Šidlovský je proti, protože by to omezilo činnost projektů.

V. Suk navrhuje hybridní model, kdy by bylo možné urgentní změny dělat často a malé změny by se shrnuli jednou kvartálně.

V. Suk navrhuje, aby se pro příště navrhoval jenom jeden bod, ne 3 body, které vyžadují 3 hlasování.


V. Pužman navrhuje, aby se rozpočet přeschvaloval jenom jednou za body 4 a 5.

(20:34) Odchází D. Stěhule.

5) Schválení změny v rozpočtu projektu SHerna pro rok 2017 [5 min, hlasování] (F. Flachs)
F. Flachs říká, že se projektu SHerna podařilo při nákupech ušetřit peníze nákupem za velkoobchodní ceny a jejich šikovností.
Tato suma činí 19 tisíc.
Cca 10 tisíc z této sumy by chtěl projekt přerozdelit mezi svoje položky v rozpočtu.

F. Flachs představuje položky, které si žádá zvýšit. Tyto položky byly zaslány do konference vedení.

M. Kothera zasílal do konference vedení jednak novou verzi rozpočtu a taky seznam změn.

::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill přeschvaluje rozpočet pro rok 2017 ve verzi 4.0 tak, jak byl zaslán do konference vedení.

::Číslo: 2017-0027
::Osob s hlasovacím právem: 11
::PRO: 11
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 0
::Schváleno
6) Informace o složení centrály [5 min, informativní] (V. Pužman)
V. Pužman přestavuje nové složení centrály.


Kristýna Jeziorská - kolejní manažerka
Michal Kothera - správce sítě
Ján Chudý - PR manažer
Jakub Šejna - manažer pro sport
David Zollpriester - provozní technik
Jana Srogončíková - manažerka pro vzdělávání
Alena Harantová - projektová manažerka

R. Knížek se ptá na finančního manažera.
V. Pužman odpovídá, že jeho práci zatím zvládne spolu s místopředsedou.

X) Různé

V. Pužman nechává kolovat podpisové listy na vzorové podpisy pro SÚZ.

M. Kothera se ptá, jestli budeme dodržovat harmonogram schůzí, protože tato schůze v něm chybí. Ano, bude, tato schůze byla vložená mimo plánovaný harmonogram kvůli jmenování místopředsedy

M. Kothera oznamuje, že na parlamentu SU byly schváleny ekonomické činnosti SHOW a Masáže SG a ptá se, jestli už byla zahájená informační kampaň o navýšení cen masáží. J. Šejna odpovídá, že od zítra se budou roznášet letáky.

M. Kothera připomíná Cantus - akci pro SU, která se bude konat na SH.

Na Sinkulce byl zvolen za předsedu Pavel Valach.

M. Kothera připomíná, že 22. 3. 2017 v 20:00 se v zasedačce na B7 sejde předpisová skupinka.

M. Kothera oznamuje, že se začíná organizovat výjezdko.

J. Rubáš se ptá na školení registrátorů. M. Kothera a J. Šejna odpovídají, že termín se posune. M. Kothera také uvažuje o zavedení povinnosti jednou ročně se zúčastnit tohoto školení.

M. Šidlovský se ptá, co bude s anglickým AP předávákem?
M. Kothera odpovídá, že nové předáváky budou až v novém semestru.

Jiří Hanuš zve i CKZ a centrálu na Předstapivenstvo.

Následuje hromadné upravování zápisu ze schůze 8. 3. 2017.

M. Šidlovský zve představestvo na akci na B6.

(21:16) V. Pužman ukončuje schůzi.

--------------------------------------------------------------------------------

---
Příloha č. 1: Zápis ze schůze dne 8. 3. 2017 [txt]
-------------
http://zapisy.sh.cvut.cz/zapis.php?cislo=20170209
MD5(20170209.txt) = 171a7e37fcddc96fb6e8ecf82e4368c8

Příloha č. 2: Výroční zpráva klubu [pdf]
-------------
http://zapisy.sh.cvut.cz/prilohy/20170321-Priloha2-Vyrocni_zprava_2016.pdf
MD5(20170321-Priloha2-Vyrocni_zprava_2016.pdf) = a3e3d1ff81e5a0bcc3e6024f64664d7c

Příloha č. 3: Oprava odpuštěných členských příspěvků [pdf]
-------------
http://zapisy.sh.cvut.cz/prilohy/20170321-Priloha3-Odpusky_LS2017_za_ZS2016_v3.pdf
MD5(i20170321-Priloha3-Odpusky_LS2017_za_ZS2016_v3.pdf) = 4cbfcf21b78d0d5083638d1e2cd7dfc4

Příloha č. 4: Lavice pro masáž krku [docx]
-------------
http://zapisy.sh.cvut.cz/prilohy/20170321-Priloha4-Lavice_na_masaz_krku.docx
MD5(20170321-Priloha4-Lavice_na_masaz_krku.docx) = 854c30e6ba3f5a0fe3124a81e8fc3516

Příloha č. 5: Upravené investice fitcentra [xlsx]
-------------
http://zapisy.sh.cvut.cz/prilohy/20170321-Priloha5-SG-Investice_upgrade.xlsx
MD5(20170321-Priloha5-SG-Investice_upgrade.xlsx) = 9b09ddc5fffe102f7d7b94d3824b5b36

Příloha č. 5: Upravený rozpočet SHerny [xlsx]
-------------
http://zapisy.sh.cvut.cz/prilohy/20170321-Priloha6-Upraveny-rozpocet-SHerna.xlsx
MD5(20170321-Priloha6-Upraveny-rozpocet-SHerna.xlsx) = c259c66cd287b74eee75a4f6fa32d1f1

MD5 hash tohoto zápisu je: 6db9efd98dc14b2b55b62c9808085330

Tato verze souboru txt/20170321.txt byla nahrána 03.05. 2017 23:04:03.