Zapis z jednani predstavenstva klubu Silicon Hill ze dne 13.09.2017

--------------------------------------------------------------------------------
Zápis schůze představenstva klubu Silicon Hill, Studentská unie ČVUT
--------------------------------------------------------------------------------

Datum: 13.9.2017
================

Přítomni:
---------
Předseda: Václav Pužman
Místopředseda: Jakub Rubáš

CKZ1: Václav Novák (24057)
CKZ2: David Zollpriester v.z. (29349)
CKZ3: Marie Böhmová (23898)
CKZ4: Michal Kothera (22143)

Blok 2: Jiří Hanuš (26945)
Blok 3: Martin Šubrt (21933)
Blok 4: Radim Knížek (22531)
Blok 5: Martin Sklenár (30546)
Blok 6: Marko Šidlovský (26807)
Blok 7:
Blok 8: David Molin (26663)
Blok 9: Tomáš Severa (25086)
Blok 10: Jakub Rubáš (27118)
Blok 11: Vladimír Kincl (25225)


Hosté:
Tomáš Gura (16476), Veronika Huvarová, František Flachs (25724), Adam Hořčica (10854), Petr Polášek (26673), Kristýna Jeziorská (28842), Aneta Kirschová (31889), Jakub Šejna (28044), Veronika Valterová (28641), Iveta Terezie Pelikánová (22012), Jakub Jančička (27381)


Zapisovatel: Jakub Jančička, Podpis:___________________
Ověřovatel: Václav Pužman, Podpis:___________________

Body k projednání
-------
0) Schválení programu schůze a pořadí jednotlivých bodů [5 min, hlasování] (V. Pužman)
1) Schválení zápisu z 13. 6. 2017 [5 min, hlasování] (V. Pužman)
2) Schválení čerpání z rezervy - chybné odhady [10 min, hlasování] (V. Pužman)
3) Informace z předpisové skupinky [20 min, informativní] (V. Pužman, J. Rubáš)
4) Odpuštění členských příspěvků ZS 2017 [20 min, hlasování] (V. Pužman)
5) Návrh na jmenování nových zasloužilých a VIP členů [15 min, hlasování] (J. Šejna)
6) Různé (Informativní, bez hlasování)
--------------------------------------------------------------------------------

---
(20:04)
V. Pužman zahajuje schůzi.
::Počet osob s hlasovacím právem: 11

---
(20:06)
D. Molin přichází.
::Počet osob s hlasovacím právem: 12

---
0) Schválení programu schůze a pořadí jednotlivých bodů [5 min, hlasování] (V. Pužman)

(20:06)
::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje navržený program schůze.
::Číslo: 2017-0050
::Osob s hlasovacím právem: 12
::PRO: 12
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 0
>> Usnesení přijato.

---
1) Schválení zápisu z 13. 6. 2017 [5 min, hlasování] (V. Pužman)
Řeší se přidání změny od J. Šejny. Změna se zamítá.
---
(20:08)
V. Kincl přichází.
::Počet osob s hlasovacím právem: 13
---
(20:09)
::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje zápis z 13. 6. 2017.
::Číslo: 2017-0051
::Osob s hlasovacím právem: 13
::PRO: 9
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 4
>> Usnesení přijato.

---
2) Schválení čerpání z rezervy - chybné odhady [10 min, hlasování] (V. Pužman)
V. Pužman popisuje, že do financí přidal skutečné odvody SU a provozní náklady. Informuje, že máme přečerpanou kapitolu Odvody z členských příspěvků a Provozní náklady sdílené s SU. Je tedy potřeba schválit čerpání z provozní rezervy.

(20:12)
::USNESENÍ:Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje čerpání z provozní rezervy ve výši 19967 Kč na uhrazení odvodů z členských příspěvků.
::Číslo: 2017-0052
::Osob s hlasovacím právem: 12
::PRO: 12
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 0
>> Usnesení přijato.

(20:13)
::USNESENÍ:Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje čerpání z provozní rezervy ve výši 97256 Kč na uhrazení podílu provozních nákladů sdílených se Studentskou unií ČVUT.
::Číslo: 2017-0053
::Osob s hlasovacím právem: 12
::PRO: 10
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 2
>> Usnesení přijato.
---
3) Informace z předpisové skupinky [20 min, informativní] (V. Pužman, J. Rubáš)
V. Pužman se ptá, zda má představenstvo připomínky k předpisu o členství. J. Rubáš se dotazuje, zda to vůbec někdo četl. V. Kincl má připomínky k několika větám, neví jestli se hodí do předpisu. D. Zollpriester se ptá, zda je někde více specifikováno porušení provozních řádů. A. Hořčica se ptá, kde jsou definovány ekonomické činnosti. V. Pužman informuje, že se pokusí tyto připomínky zapracovat a příště snad dodají finální verzi. Dále představuje rozpracovanou verzi Rozpočtového řádu SH. Nikdo z představenstva ho ale nečetl, tak jim V. Pužman promlouvá do duše. Dále představuje nově přidané věci - např. pokud účtenka bude mít dřívější datum než položka na financích, může být zamítnutá.
---
4) Odpuštění členských příspěvků ZS 2017 [20 min, hlasování] (V. Pužman)
V. Pužman představuje tabulku s odpustky. Provádí se pár oprav v napsaných činnostech a špatném jméně. M. Kothera chce přidat odpustky členům centrály SU. Otevírá se diskuze o odpustcích. J. Rubáš má dotaz na odpustky členům centrály SU, jmenovitě V. Diviše (proč má základní členství odpuštěno jako Centrála SU). M. Kothera odpovídá, že něco v centrále dělal a V. Pužman s tím nemá problém. M. Sklenár se ptá, proč má V. Diviš odpuštěno IT od PR. V. Pužman odpovídá, že J. Chudý mu sdělil, že mu pomáhal se zaučením v PR.
S dalšími členy centrály SU nemá J. Rubáš problém. M. Böhmová si není jistá, že má mít V. Diviš základní členství i IT. Představenstvo ale nevidí s odpustky pro V. Diviše problém. Další dotaz je na odpustek pro M. Bruchanova za RXSAT - projekt už delší dobu neběží. Problém je však s tím, že M. Bruchanov je v Kanadě a čeká na naladění antény - chyba je spíše na naší straně.
J. Rubáš se ptá, kdo je Š. Sklenář a proč má odpuštěno jako správce hudebny B10. Dostalo se mu odpovědi, že o hudebnu na bloku 10 se prý stará od Vánoc.
Dále je dotaz na O. Heřmana, který má odpuštěno jako správce hudebny B3 a štítek má až od 7. 9. Prý se o ně stará již delší dobu.
J. Rubáš se dále ptá, proč má za fotokomoru odpuštěno F. Cizner. Nikdo neví, tak se maže.
D. Zollpriester se ptá na M. Holece. U něj je chyba - má mít odpuštěno jako správce půjčovny - je to opraveno.
R. Knížek se ptá, proč nemá odpuštěno volební komise. V. Pužman odpovídá, že pro to nevidí důvod a že se neozvali.
V. Kincl zmiňuje P. Vitvara - nelíbí se mu napsaná činnost “fosil”. Je to opraveno na “Senior Správa a údržba tiskárny”.
M. Böhmová se ptá na J. Jaroše. R. Knížek odpovídá, že je a byl aktivní. Dále ptá na M. Vlčka - nebyl minulý semestr členem klubu. Dostalo se jí odpovědi, že se stará o IT věci pro fitko.
V. Kincl se ptá na grafiky a jestli vůbec něco dělali. T. Bilák podle V. Pužmana prý i něco dělá, u ostatních neví. Představenstvo vzpomíná na grafické výtvory, co odvedli. Dá to práci, ale na některou grafiku si vzpomněli.
---
(20:59)
T. Severa přichází.
::Počet osob s hlasovacím právem: 14
---
M. Kothera se obecně ptá na registrátory, zda si to všichni zaslouží. Nakonec se nic u registrátorů nemění.
R. Knížek se ptá, zda někdo kontroloval, zda sumy odpustků jednotlivých sekcí odpovídají tomu, co mají schváleno v rozpočtu. Probíhá rychlá kontrola u několika sekcí.
(21:07)
::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje odpuštění členských příspěvků pro ZS 2017 dle návrhu zaslaného do konference Vedení 13. 9. 2017.
::Číslo: 2017-0054
::Osob s hlasovacím právem: 14
::PRO: 14
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 0
>> Usnesení přijato.


---
5) Návrh na jmenování nových zasloužilých a VIP členů [15 min, hlasování] (J. Šejna)
J. Šejna navrhuje jmenovat K. Škodovou a M. Schäfera na zasloužilé členy a J. Stibůrka na VIP. J. Šejna je v prezentaci představuje, co pro klub udělali a zážitky s nimi. K. Škodová byla projektový manažer a vedoucí SHOW. M. Schäfer se podle Jakuba hodně zasloužil o fungování fitcentra, dokázal vyjednat velké investice, nové stroje a trenérskou školu. J. Stibůrek dokázal podle Jakuba udržet sport na vysoké úrovni a starat se o něj pomalu sám. Dále se postaral o webové stránky sportovní sekce, stará se o hostovské karty a je pořád k ruce. V. Pužman dodává, že je zná všechny z centrály. M. Schäfer tu sice byl krátkou dobu, ale odvedl velký kus práce. M. Böhmová se ptá, jestli s tím všichni navržení souhlasí. Prý ano. R. Knížek se ptá, jestli J. Stibůrek odvedl od doby, co dostal Zasloužilého člena, tolik práce, aby dostal VIP. J. Šejna odpovídá, že je stále aktivní a aktivně pomáhá se sportem.
F. Flachs se ptá na rozdíl Zasloužilého a VIP člena. V. Pužman mu popisuje, že záleží na velikosti odvedené práce a na konkrétní práci, ale že je to spíše subjektivní a jednoznačná hranice neexistuje.
Dále se ještě diskutuje o M. Schäferovi. V. Pužman popisuje, že byl opravdu hodně aktivní a to nejen za sportovní sekci.
V. Kincl chce tajnou volbu.
---
(21:26)
V. Pužman vyhlašuje desetiminutovou pauzu.
---
(21:40)
V. Pužman obnovuje schůzi.
---
V. Pužman popisuje způsob hlasování a hledá členy volební komise z řad hostů.
(21:41)
::USNESENÍ:Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje komisi pro udělení statusu Zasloužilý člen a VIP na schůzi dne 13. 9. 2017 ve složení Kristýna Jeziorská (28842), František Flachs (25724) a Veronika Huvarová.
::Číslo: 2017-0055
::Osob s hlasovacím právem: 14
::PRO: 14
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 0
>> Usnesení přijato.

Členové představenstva SH odcházejí po jednom odvolit do vedlejší místnosti.
---
(21:54)
M. Böhmová odchází.
::Počet osob s hlasovacím právem: 13
---
(21:56)
M. Böhmová přichází.
::Počet osob s hlasovacím právem: 14
---
F. Flachs ohlašuje konec volby a sčítání hlasů. Za chvíli přichází a oznamuje výsledky.
(22:09)
::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill uděluje status Zasloužilého člena Kláře Škodové (23888).
::Číslo: 2017-0056
::Osob s hlasovacím právem: 14
::PRO: 10
::PROTI: 4
::ZDRŽEL(A) SE: 0
>> Usnesení přijato.

::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill uděluje status Zasloužilého člena Martinu Schäferovi (18244).
::Číslo: 2017-0057
::Osob s hlasovacím právem: 14
::PRO: 9
::PROTI: 5
::ZDRŽEL(A) SE: 0
>> Usnesení přijato.


::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill uděluje status VIP člena Jindřichu Stibůrkovi (11519).
::Číslo: 2017-0058
::Osob s hlasovacím právem: 14
::PRO: 10
::PROTI: 1
::ZDRŽEL(A) SE: 3
>> Usnesení přijato.

---
X) Různé (Informativní, bez hlasování)
---
(21:54)
M. Šubrt odchází.
::Počet osob s hlasovacím právem: 13
---
V. Pužman popisuje SH účast na akci Studentennetztreffen (SNT) 2017, která byla v Německu a které se účastní studentské kluby podobného ražení jako je SH. Hodnotí akci a naši účast jako úspěšnou a obohacující.
Dále se ptá na názor na vznik funkce správce praček. Správce by kontroloval po úklidové firmě úklid v prádelnách a čištění filtrů v pračkách. Za to by měl praní zdarma. Nebudou za nic moc odpovědní, takže SUZ se po nich nebude nijak vozit. Představenstvo s tím souhlasí.
---
(21:16)
D. Zollpriester odchází.
::Počet osob s hlasovacím právem: 12
---
V. Kincl se ptá, kde skončí nové pračky. Probírají se i nové sušičky. V. Kincl chce aspoň jednu novou pračku i na blok 11. R. Knížek se ptá, kde je funkční pračka, protože si potřebuje vybrat. Několik členů představenstva mu nabízí svojí pračku.

Akce Prvák bude 11. 10. Tentokrát nebude žádná přednáška. F. Flachs chce aspoň nějakou slideshow na plátno. V. Pužman prosí o zpropagování. R. Knížek se ptá, jestli k tomu máme nějakou grafiku. I. T. Pelikánová se ptá, jestli rozložení stánků bude vypadat stejně jako minulý rok - ano, bude.
Dále padla otázka na nové registrační formuláře. V. Pužman odpovídá, že se čeká na schválení od právníka. Padají dotazy i na “leporela” pro nováčky. V. Pužman neví, v jakém jsou stavu.
Pivo na infoschůzky si každý blok bude řešit sám. Zálohy na sudy nebudou přechodně vypláceny z klubového rozpočtu. Prezentace si bude více méně řešit každý blok sám, kromě prezentace o klubu, což udělá někdo z centrály. Probíhá počítání, zda máme dostatek píp.

M. Naiman se ozval V. Pužmanovi, že by chtěl VIPa za provozování MSDNAA na SH. Nabídl také nějaké servery a storage.
Bude nové výběrko na zateplení bloku 11, výběrko na úklidovou firmu a výběrko na vybavení Technické menzy.
Dále V. Pužman oznamuje, že se bude dělat příští rok rekonstrukce Bubenečské koleje.
V. Pužman chce do konce listopadu všechna REFka v systému, aby se minimalizovalo čerpání v prosinci.

Incident B6. 5. 9. 2017 bola privolaná štátna polícia na B6 z dôvodu, že ubytovaná slečna na koleji nahlásila incident, pri ktorom jej deň predtým pri sprchovaní v 5. patre neznámy muž odhrnul záves a očumoval ju v sprche. Na základe popisu vrátny identifikoval staršieho muža bývajúceho vrámci letného ubytovania na 1. patre. Muž už v minulosti bol ubytovaný na inej koleji SUZ a podľa slov hospodárky mal v ubytovacej karte poznámku, že sa podozrivo motá okolo spŕch. Policia spísala zápisnicu, s mužom hovorili a následne nás informovali, že sa nejedná o tresný čin ani priestupok, no muža zaznamenali a pri podobnom čine v budúcnosti sa nato bude brať ohľad. Muž bol pridaný na black-list Strahova a už nebude ubytovaný na koleji SUZu.


Padl dotaz, zda se bude řešit doplnění osobních údajů do ISu - ano, bude.
---
(22:50)
V. Kincl odchází.
::Počet osob s hlasovacím právem: 11
---
J. Šejna oznamuje, že se zase otevřou blokové posilovny (tam, kde jsou zavřené), prosí o pomoc s nastěhováním věcí do fitka. Dále se ptá na názor, zda jsme ochotni platit 1000 Kč za rok za umístění banneru Silicon Gym a trenérské školy na zábradlí u fitcentra.

F. Flachs oznamuje vznik Asociace virtuální a rozšířené reality.

M. Kothera oznamuje, jaké akce se budou v následujících měsících konat.

J. Rubáš připomíná, že v pátek proběhne sraz Alumni.
---
(22:56)
Václav Pužman ukončuje schůzi.


--------------------------------------------------------------------------------

Příloha č. 1: Zápis ze schůze dne 13. 6. 2017 [txt]
-------------
http://zapisy.sh.cvut.cz/zapis.php?cislo=20170613
MD5( 20170613.txt ) = 9670700d2875247384c03a15ad6e822e

Příloha č. 2: http://zapisy.sh.cvut.cz/prilohy/20170913-Priloha2-Provozni_naklady_SU_1-2017.pdf [pdf]
-------------
MD5 (20170913-Priloha2-Provozni_naklady_SU_1-2017.pdf) = 16e39f7798c1b3f982d5acead390d5c8

Příloha č. 3: http://zapisy.sh.cvut.cz/prilohy/20170913-Priloha3-DRAFT_clenstvi_SH.docx [docx]
-------------
MD5 (20170913-Priloha3-DRAFT_clenstvi_SH.docx) = ff5a76dbc27a651bc17b2310cdfa5b75

Příloha č. 4: http://zapisy.sh.cvut.cz/prilohy/20170913-Priloha4-DRAFT_rozpoctovy_rad.docx [docx]
-------------
MD5 (20170913-Priloha4-DRAFT_rozpoctovy_rad.docx) = 74e62bb222de359d924dcafb9affa2f5

Příloha č. 5: http://zapisy.sh.cvut.cz/prilohy/20170913-Priloha5-Odpustky_ZS2017-1.pdf [pdf]
-------------
MD5 (20170913-Priloha5-Odpustky_ZS2017-1.pdf) = 7ec925d907705a8933503349b1fc6ed1

MD5 hash tohoto zápisu je: aee0cd3d7ceb901f4883d5d7839d6b8e

Tato verze souboru txt/20170913.txt byla nahrána 30.10. 2017 20:25:03.