Zapis z jednani predstavenstva klubu Silicon Hill ze dne 05.03.2018

--------------------------------------------------------------------------------
Zápis schůze představenstva klubu Silicon Hill, Studentská unie ČVUT
--------------------------------------------------------------------------------

Datum: 5. 3. 2018
================

Přítomni:
---------
Předseda: Václav Pužman
Místopředseda: Jakub Rubáš

CKZ1: Jakub Jančička (27381)
CKZ2: –
CKZ3: Otto Hollmann (26671)
CKZ4: Michal Kothera (22143)

Blok 2: Jiří Hanuš (26945)
Blok 3: Róbert Selvek (30062)
Blok 4: František Flachs (25724)
Blok 5: Anna Vlasáková (27542)
Blok 6: Marko Šidlovský (26807)
Blok 7: v. z. Dalibor Feber (29589)
Blok 8: David Molin (26663)
Blok 9: v. z. Vít Pekárek (27408)
Blok 10: Jakub Rubáš (27118)
Blok 11: Vladimír Kincl (25225)


Hosté:
Michal Jurásek (21877)
Radim Knížek (22531)
Richard Burkoň (29205)
Pavel Nutil (6337)
Veronika Huvarová (Kontrolní komise SU)
Kristýna Jeziorská (28842)
Dušan Stěhule (29153)
Marie Böhmová (23898)
Petr Hodač (14621)

Zapisovatel: Marie Böhmová, Podpis:___________________
Ověřovatel: Václav Pužman, Podpis:___________________

Body k projednání
-------
0) Schválení programu schůze a pořadí jednotlivých bodů [5 min, hlasování] (V. Pužman)
1) Schválení zápisu z 15. 2. 2018 [5 min, hlasování] (J. Rubáš)
2) Schválení EČ SHOW 2018 [20 min, hlasování] (R. Burkoň)
3) Informace z konference pro aktivní [15 min, informativní] (J.Rubáš)
4) Výroční zpráva SH 2017 [20 min, hlasování] (V. Pužman)
5) Schválení čerpání z rezervy - SHOW [15 min, hlasování] (R. Burkoň, V. Pužman)
6) Info z CEN SH [10 min, informativní] (V. Pužman, J. Rubáš)
7) Různé (Informativní, bez hlasování)
--------------------------------------------------------------------------------

---
(20:16)
Václav Pužman zahajuje schůzi.
::Počet osob s hlasovacím právem: 14

---
(20:16)
0) Schválení programu schůze a pořadí jednotlivých bodů
J. Rubáš navrhuje přesunout bod Schválení čerpání z rezervy - SHOW za Schválení EČ SHOW 2018.

Navržený program:
0) Schválení programu schůze a pořadí jednotlivých bodů [5 min, hlasování] (V. Pužman)
1) Schválení zápisu z 15. 2. 2018 [5 min, hlasování] (J. Rubáš)
2) Schválení EČ SHOW 2018 [20 min, hlasování] (R. Burkoň)
3) Schválení čerpání z rezervy - SHOW [15 min, hlasování] (R. Burkoň, V. Pužman)
4) Informace z konference pro aktivní [15 min, informativní] (J. Rubáš)
5) Výroční zpráva SH 2017 [20 min, hlasování] (V. Pužman)
6) Info z CEN SH [10 min, informativní] (V. Pužman, J. Rubáš)
7) Různé (Informativní, bez hlasování)

(20:18)
::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje navržený program schůze.
::Číslo: 2018-0011
::Osob s hlasovacím právem: 14
::PRO: 14
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 0
>> Usnesení přijato.

---
20:19
1) Schválení zápisu z 15. 2. 2018 [5 min, hlasování] (J. Rubáš)
V. Kincl chce zanést do zápisu jmenovitě změny týkající se přidělení odpustků, které nastaly během jednání představenstva. J. Hanuš, V. Kincl, F. Flachs a R. Selvek se hlásí k doplnění zápisu. M. Kothera by chtěl přesto vyvolat hlasování.

(20:32)
::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje zápis z 15. 2. 2018.

::Číslo: 2018-0012
::Osob s hlasovacím právem: 14
::PRO: 2
::PROTI: 8
::ZDRŽEL(A) SE: 4
>> Usnesení nepřijato.

---
20:33
2) Schválení EČ SHOW 2018 [20 min, hlasování] (R. Burkoň)
R. Burkoň přestavuje změny v zaslaném dokumentu, které nastaly od minulé schůze. Dokument obsahuje stejné položky jako na minulé schůzi, ale nejsou jednotlivě rozepsány – je zaveden systém pivenek. Do tabulky nově přibyly i zisky za stánků Captaina Morgana a Red Bullu.

V dokumentu se opravují typografické záležitosti a ladí se záhlaví tabulky. J. Hanuš předává informace o sazbách DPH, které dostal od účetní SU.

Diskutuje se zisk ze stánků, celkové výdaje SH a celkový zisk. Částky vycházejí z minulého roku, kdy nebylo hezké počasí a celkový zisk nebyl tak velký.

V. Kincl žádá, aby přílohy k zasílaným bodům byly ve formátu PDF. Představenstvo souhlasí.


(20:47)
::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje ekonomickou činnost SHOW pro rok 2018 tak, jak byla zaslána do konference Vedení 5. 3. 2018.

::Číslo: 2018-0013
::Osob s hlasovacím právem: 14
::PRO: 12
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 2
>> Usnesení přijato.


---
20:48
3) Schválení čerpání z rezervy - SHOW [15 min, hlasování] (R. Burkoň, V. Pužman)
R. Burkoň představuje stage, které bývají na SHOW – hlavní stage, blok 10, blok 7 a elektostage. Bohužel na bloku 7 je už klub zabraný jinou akci. Řešením je přemístit stage z B7 do stanu místo elektrostage a elektrostage přesunout do jiného klubu, např. na B1. Pro přesunutou stage z B7 je ale nutný větší stan, pódium atd.

R. Burkoň a V. Pužman vysvětlují, že v současnosti se nevyčerpají všechny schválené peníze v položce Headliner. Ty budou využity na větší výdaje na stage. Kvůli menší administrativní zátěži zvolili čerpání z provozní rezervy. Při přeschválení rozpočtu se pak zbylé peníze v položce Headliner vrátí zpět do této rezervy.

J. Hanuš se ptá, proč je snazší čerpat z rezervy než přeschvalovat rozpočet. V. Pužman objasňuje jednotlivé kroky u obou procesů.

J. Rubáš se ptá, co se stane, když čerpání z rezervy nebude schváleno. R. Burkoň říká, že stage z B7 budou nuceni zrušit.


(20:52)
::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje čerpání z provozní rezervy v maximální výši 21 850 Kč na pokrytí nákladů SHOW 2018.

::Číslo: 2018-0014
::Osob s hlasovacím právem: 12
::PRO: 12
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 0
>> Usnesení přijato.


---
20:53
4) Informace z konference pro aktivní [15 min, informativní] (J. Rubáš)
J. Rubáš děkuje všem, kteří dorazili. Konference byla rozdělena na dvě tematické části – finanční školení a společná diskuze nad jednotlivými problémy.

Z finančních školení si J. Rubáš a V. Pužman evidují, kdo se zúčastnil. Pro ty, kteří nemohli dorazit, bude vypsán náhradní termín. J. Rubáš pošle všem dotyčným Doodle, kdy by se jim školení nejvíce hodilo. Zatím je v plánu mezi 19. a 21. 3.

Ze školení vypluly dva zajímavě podněty od F. Flachse. Prvním je přidávání product number do jednotlivých REF, které jasně definuje kupovanou věc. Druhým je změna pracovní doby paní Budské tak, aby alespoň jeden další den byla přítomna v kanceláři do večera. Tyto podněty se budou dále řešit.

Společná diskuze nad jednotlivými problémy probíhala tak, že přítomní byli rozděleni na dvě skupinky a zpracovávali náměty na daná témata – práce s odpustky a motivace aktivních členů; výjezdní zasedání.

Z diskuze vyplynul zajímavý nápad na nový koncept Akce Prvák. AP by vypadala jako den otevřených dveří jednotlivých sekcí a projektů. Lidé by se scházeli na buzeráku a s průvodcem z řad aktivních by procházeli jednotlivé místnosti. Takovýto koncept je ale zároveň náročný na organizaci a počet aktivních.

Z akce také vyplynulo, že by bylo dobré zavést kromě výjezdek také častější schůzky pro více aktivních, např. pracovní dny na kopci nebo obnovit exkurze po Praze a okolí.

J. Rubáš navrhuje naskenovat vzniklé dokumenty a zaslat je do Vedení. Představenstvo souhlasí. V. Kincl se připomíná s kuchařkou na finance, která by mohla být dostupná v IS.

---
21:03
5) Výroční zpráva SH 2017 [20 min, hlasování] (V. Pužman)
V. Pužman představuje výroční zprávu a odpovídá na zaslané dotazy. Upozorňuje, že detailnější popis všech projektů a sekcí je v jejich výročních zprávách, které budou zaslány s touto zprávou jako přílohy.

V. Pužman odpovídá na zaslané dotazy F. Flachse. Minulý rok nebyly stanoveny žádné cíle, proto ve zprávě nemůžeme uvést, zda jsme je naplnili. F. Flachs tedy dodává, že by chtělo strukturu výroční zprávy pozměnit, a říká, že by potřeboval při jednání za projekt SHerna nějaký relevantní dokument, kterým by projekt a klub představil. J. Hanuš radí, aby zasílal výroční zprávu projektu. V. Pužman upozorňuje, že právní váhu má jen výroční zpráva SU.

Diskuze se vrací ke změně struktury výroční zprávy. J. Rubáš odkazuje představenstvo na interní předpis SU, kde jsou náležitosti zprávy uvedeny. V. Pužman odkazuje i na zprávy jiných klubů a celkový rozsah všech zpráv. J. Rubáš také připomíná možnosti sociálních sítí a našeho webu.

J. Rubáš dále navrhuje, aby konference pro aktivní byla zpřístupněna všem členům SH. Ti, kteří budou mít zájem se o klubu dozvědět víc, mohou přijít. Na konferenci by se v pár minutách mohl představit každý projekt či sekce a jejich plány na nadcházející období.

F. Flachs otevírá otázku, zda by výroční zprávy projektů měly být tak obsáhlé. V. Pužman dodává, že jsou určeny primárně pro nás interně. M. Šidlovský žádá, aby příště byla zpráva rozšířena. V. Pužman slibuje, že se tím s příští zprávou bude zabývat a zpráva se bude řešit dříve. Dále M. Šidlovský navrhuje sepisovat zprávy i za bloky. Zástupcům bloků se nápad moc nelíbí.

(21:21) D. Molin odchází
::Počet osob s hlasovacím právem: 13

M. Šidlovský žádá, aby byl ve zprávě uveden autor. V. Huvarová navrhuje předsedu. Ten je do zprávy uveden.

(21:23) D. Molin přichází
::Počet osob s hlasovacím právem: 14

R. Selvek žádá o přidání zprávy na web, případně i starších zpráv. Sekce na webu je dlouhodobě neudržovaná. V. Pužman přislibuje, že alespoň tuto zprávu a tu loňskou na web přidá.

(21:35)
::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje výroční zprávu SH za rok 2017 ve znění, v jakém byla zaslána do konference Vedení 5. 3. 2018 ve 21:31.

::Číslo: 2018-0015
::Osob s hlasovacím právem: 14
::PRO: 8
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 6
>> Usnesení přijato.

---
21:37
6) Info z CEN SH [10 min, informativní] (V. Pužman, J. Rubáš)
V. Pužman představuje věci, které se aktuálně řeší. Byly spuštěny akademie, řeší se nový web. Obnovil se provoz masérny, ale objevil se problém s protékající vodou u umyvadla. Zjišťuje se stav klíčů na jednotlivých blokových vrátnicích a hledá se nové jednotné řešení. Nejspíše bude obnoven projekt Výtvarný kroužek a vznikne nový projekt Zahrádky, jehož záměr by se mohl schvalovat již na příští schůzi.

Rozeslal se podrobnější e-mail o incidentu na Windows serverech. Chystají se Blokové hry. Proběhl desátý ročník InstallFestu, který bude mít nejspíše od dalšího roku nového vedoucího.

Nový harmonogram dezinsekce ještě není zpracován. Na B9 proběhne dezinsekce podle původního plánu v dubnu. Ve stejném měsíci se k nim přidá i B8. D. Molin upozorňuje, že mu ale hospodářka potvrdila květnový termín a že sepsané dokumenty by chtěly také uzpůsobit B8.

V. Pužman dále informuje, že byla dořešena záležitost s firmou Lobkowicz. Účetně je vše vyřešeno, žádná ztráta nenastala. Spolupráce bude pokračovat, ale nově budeme mít slevu 20 % na každý zakoupený sud (místo každý pátý sud zdarma). V. Pužman připomíná záměr naskladnit určité množství prázdných sudů a dále vyměňovat sudy kus za kus. Sudy lze objednávat i jinde, ale klub zálohy proplácet nebude. V současnosti objednávky vyřizuje V. Pužman. Na dotaz R. Selveka V. Pužman znovu poptá ceník a zašle do Vedení.

Na SÚZ se změnilo vedení na Oddělení pro ubytování. Novou vedoucí je Petra Solimanová. Dále se řeší problém s kamerami.

V. Pužman dále představuje, co splnil ze svého volebního programu. Vznikly nové předpisy a zlepšila se komunikace se SÚZ. Chystají se nové akademie. Zlepšila se propagace na sociálních sítích. Loňský rok se nepodařila inventura, ale intenzivně se připravuje na letošek.

Dále bychom letos měli převzít větší část Školicího centra a přestěhovat Centrální serverovnu. D. Molin se ptá, kdy zhruba bude probíhat stěhování serverovny a AVC. V. Pužman odpovídá, že přesný termín ještě není znám, ale dříve než o prázdninách to nebude. Dodává, že ve Školicím centru je opravena kanalizace, a rád by, aby proběhlo i zateplení střechy.

R. Selvek se doptává na leporela. V. Pužman upřesňuje, že se dotisk plánuje až na další semestr, protože projdou větší revizí. Dále se řeší problém se zahraničními platbami. Do budoucna se uvažuje o zřízení platební brány, ale v současnosti nemáme konkrétní obrysy.

R. Knížek se ptá na aktivitu provozního technika. Několikrát ho za VR kontaktoval ohledně nové místnosti, bohužel bez odpovědi. V. Pužman se pokusí zařídit lepší komunikaci. D. Stěhule říká, že problém ve fitcentru nakonec řešili sami. M. Kothera odrazuje od tohoto přístupu, je nutné tyto problémy řešit systémově.

R. Selvek se ptá na zaslaný e-mail, nepřijde mu moc technický. J. Rubáš odpovídá, že je napsán tak, aby ho byli schopni pochopit i členové nestudující informatiku. Žádosti o další zrušení účtů prosí J. Rubáš zasílat jemu.

---
21:57
7) Různé
B2: J. Hanuš zve na FIT párty 19. 3.

B6: M. Šidlovský se ptá na workshop. Proběhne 6. 3. od 18:00 na CIIRC. Zve na akci Půlení semestru 8. 3 a pravidelné promítaní filmů.

V. Pužman se omlouvá, zda někomu neodpověděl na e-mail. Pokud je něco hodně důležitého prosí, aby mu členové představenstva raději zavolali.

B4: F. Flachs rekapituluje X LAN party a zve na Virtual reality SH 21. 3. Ptá se na žádost z FSP na dva projekty – VR festival a další LAN párty. Dále navrhuje teambuilding pro aktivní členy, buď jet na vodu, nebo se zúčastnit nějaké únikovky. J. Rubáš dodává, že v případě vody by byla podpora z klubu jen částečná.

V. Pužman upozorňuje na problém se zakládáním nových sociálních sítí a prosí, aby všichni toto konzultovali s PR manažerem. Dále upozorňuje, že na mnoha e-shopech má Silicon Hill vlastní účet, aby se zbytečně nezakládaly další. Přislibuje vypracovaní seznamů těchto účtů.

B11: V. Kincl připomíná, že mají stále problém s pračkami.

B8: D. Molin dodává, že na B8 nefunguje jedna z nových praček. Omlouvá se za neaktivitu a děkuje O. Hollmannovi.

B5: A. Vlasáková zve na akci na bloku 7. 3. A dodává, že jim nefunguje stará pračka.

B3: R. Selvek upozorňuje, že nové pračky perou déle, program se nevejde do 1 hodiny. Zve na party na bloku 6. 3. Postřik na B3 proběhl v pořádku.

B10: J. Rubáš informuje o postřiku na B10. Upozorňuje, že se rozšířila fáma, že se stříkají i stropy. Zve na Studentský ples SU 16. 3. a Překladatelský maraton 17. 3.

M. Böhmová upozorňuje, že budou brzy spuštěny Blokové hry.

V. Pužman navrhuje příští zasedání na čtvrtek 5. 4. Vyhovuje všem přítomným členům představenstva. Schůze předpisové skupinky se vyhlásí, až se vrátí ze zahraničí.

22:35 V. Pužman ukončuje schůzi.

--------------------------------------------------------------------------------

Příloha č. 1: Zápis ze schůze dne 15. 2. 2018 [txt]
-------------
http://zapisy.sh.cvut.cz/prilohy/20180305-Priloha1-20180215.txt
MD5( 20180215.txt ) = 047191b878eb0eeab848798c8ee45e57


Příloha č. 2: Ekonomická činnost SHOW pro rok 2018 [pdf]
-------------
http://zapisy.sh.cvut.cz/prilohy/20180305-Priloha2-Ekonomicka_cinnost_SH-SHOW_2018.pdf
MD5 ( 20180305-Priloha2-Ekonomicka_cinnost_SH-SHOW_2018.pdf ) = 195fc2098fa915545f49931d4d2f9ec6


Příloha č. 3: Výroční zpráva klubu za rok 2017 [pdf]
-------------
http://zapisy.sh.cvut.cz/prilohy/20180305-Priloha3-Vyrocni_zprava_SH_2017.pdf
MD5 ( 20180305-Priloha3-Vyrocni_zprava_SH_2017.pdf ) = 2e5767ca8e9656178c8fe8aed234b54a

MD5 hash tohoto zápisu je: 3c2db9aa47fc6255b0d0e5ee83c9710f

Tato verze souboru txt/20180305.txt byla nahrána 28.05. 2018 22:38:02.