Zapis z jednani predstavenstva klubu Silicon Hill ze dne 09.01.2019

--------------------------------------------------------------------------------
Zápis schůze představenstva klubu Silicon Hill, Studentská unie ČVUT
--------------------------------------------------------------------------------


Datum: 9. 1. 2019
================


Přítomni:
---------
Předseda: - -- (bez h. práva zastupuje J. Rubáš)
Místopředseda: - - -


CKZ1: Jakub Jančička (27381)
CKZ2: Vojtěch Suk (18614)
CKZ3: Otto Hollmann (26671)
CKZ4: Pavel Dostál (28122)


Blok 2: Martin Jakubec (30896)
Blok 3: Róbert Selvek (30062)
Blok 4: František Flachs (25724)
Blok 5: Anna Vlasáková (27542)
Blok 6: Jaromír Mikušík (27117)
Blok 7: Jakub Šejna (28044)
Blok 8: Vojtěch Šmejkal (31003)
Blok 9: Tomáš Severa (25086)
Blok 10: Jakub Rubáš (27118)
Blok 11: Jan Dvořák (25577)
Hosté:
Jméno Příjmení (UID)
Michal Kothera (22143)
Veronika Huvarová (33204)
Jozef Šebák (31652)
Marie Böhmová (23898)
Václav Pužman (24687)
Kristýna Jeziorská (28842)
Jan Uhlík (28309)
Martin Pilný (31981)
David Molin (26663)
Michal Jurásek (21877)
Vít Pekárek (27408)
Kateřina Zaiblová (26798)
Dávid Michal Bulko (32510)
Pavel Nutil (6337)
Martin Sklenár (30546)
Radoslav Kondáč (31921)
Vladislav Šulc (32769)
Jiří Hanuš (26945)
Viktor Bohuněk (32160)
Michal Souček (21557)
Adam Ježek (34130)
Václav Novák (24057)
Stanislav Jeřábek (31430)
Jaroslav Zdeněk (32150)
Jiří Nýč (32674)
Jan Erbrt (18183)
Radim Knížek (22531)
Tereza Vítková (34524)
Petr Hodač (14621)
Zapisovatel: Jaroslav Zdeněk, Podpis:___________________
Ověřovatel: Jakub Rubáš, Podpis:___________________


Body k projednání
-------
1. Schválení programu schůze a pořadí jednotlivých bodů [5 min, hlasování] (J. Rubáš)
2. Volba předsedy SH [120 min,hlasování](J. Rubáš)
3. Schválení zápisu ze schůze 12. 12. 2018 [10 min, hlasování](J. Rubáš)
4. Různé (Informativní, bez hlasování)


--------------------------------------------------------------------------------


---
(20:05)
Jakub Rubáš zahajuje schůzi.
::Počet osob s hlasovacím právem: 13
---


(20:05)
0) Schválení programu schůze a pořadí jednotlivých bodů


J. Rubáš navrhuje přesunout bod 3 schválení zápisu před volbu předsedy.
Dále navrhuje předat vedení bodu volby předsedy Vojtěchu Sukovi.


Navržený program:
1. Schválení programu schůze a pořadí jednotlivých bodů [5 min, hlasování] (J. Rubáš)
2. Schválení zápisu ze schůze 12. 12. 2018 [10 min, hlasování](J. Rubáš)
3. Volba předsedy SH [120 min,hlasování](Vojtěch Suk)
4. Různé (Informativní, bez hlasování)


---


(20:10)
::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje navržený program schůze.
::Číslo: 2019-0001
::Osob s hlasovacím právem: 13
::PRO: 13
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 0
>> Usnesení přijato.


---


(20:12)
2) Schválení zápisu ze schůze 12. 12. 2018 [10 min, hlasování](J. Rubáš)
probíhá schválení zápisu z minulé schůze


(20:27)
::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje zápis ze schůze 12. 12. 2018 zaslaný do konference vedení 9. 1. 2019.
::Číslo: 2019-0002
::Osob s hlasovacím právem: 13
::PRO: 11
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 2
>> Usnesení přijato.


---


(20:29)
3) Volba předsedy SH [120 min,hlasování](Vojtěch Suk)
V. Suk představuje jak probíhá volba, představení kandidátů, tzv. grilování, následně ustanovení komise.
Jako první se představuje J. Rubáš jakožto první zapsaný na kandidaturu.


(20:57) J. Rubáš dokončuje svou prezentaci
V. Bohuněk stahuje svou kandidaturu z důvodu dle svého názoru nedostatečné připravenosti. Tvrdí, že by to pro klub nemělo smysl, dopadlo by to špatně.


(21:01)
V. Suk vyhlašuje minutovou pauzu.


(21:10)
Pokračujeme ve schůzi grilováním kandidáta J. Rubáše.
J. Šejna se ptá, jestli jeho místopředseda (kterým bude navržený on sám) může upřednostňovat sport nad ostatními částmi klubu.
J. Rubáš odpovídá, že kromě toho, že jsou mezi tím ještě 2 hlasování, tak doufá v jeho čestnost.
J. Hanuš se ptá, v případě že bude zvolen předsedou SH, jestli bude pokračovat v předsednictví RSS SU.
J. Rubáš odpovídá, že si nemyslí, že by to bylo nevhodné, naopak a ani na schůzi PAR SU nebyly žádné hlasy proti.
J. Erbrt se ptá, kolik tomu je ochotný věnovat času.
J. Rubáš říká, že v práci má dohodnutou změnu úvazku na částečný úvazek od února. Se školou je na CŽV a do léta má jen pár předmětů. Od září bude opět na plno ve škole a v práci v případě zvolení skončí úplně.
V. Suk se ptá, jestli projednával svojí kandidaturu se svojí přítelkyní a jestli s tím souhlasí.
J. Rubáš odpovídá, že s kandidaturou souhlasí.
J. Hanuš se ptá, jestli si to ještě nechce rozmyslet.
J. Rubáš odpovídá, že už to má rozmyšlené dost dlouho.
V. Pužman se ptá, jestli si nepřijde dost starý.
J. Rubáš odpovídá, že koukal na kandidátky předchozích předsedů a že většina je 21-22 let, někteří 23, zpravidla z důvodu pozdějšího začátku aktivity v klubu.
J. Šebák: “jak bys zhodnotil své schopnosti řízení lidí?”
J. Rubáš odpovídá, že má zkušenost s řízením lidí na B10, kde se většina věcí dalo vyřešit u piva, s řízením, jako tomu je například u projektů, zkušenost nemá.
M. Jurásek se ptá, jakým způsobem by chtěl získávat nové aktivní.
J. Rubáš odpovídá, že částečně to vychází z vize A. Vlasákové, propagovat se více a dělat aktivity pro studenty středních škol.
J. Šebák se ptá, co chce dělat diametrálně odlišně, než V. Pužman, když by byl zvolený.
J. Rubáš odpovídá, že by se chtěl více zúčastnit akcí, navštěvovat více akcí projektů.
V. Šmejkal se ptá, jestli toho nechce najednou zvládat trochu moc.
J. Rubáš odpovídá, že možná mu spadnou růžové brýle.
J. Hanuš se ptá, na prioritu bodů jeho programu.
J. Rubáš odpovídá, že pro něj je důležitá budoucnost klubu, ale není to věc, která hoří, takže reálně vyšší prioritu mají častější schůzky.
M. Jurásek se ptá, jestli pokračuje ve vizi rekonstrukce blokových posiloven.
J. Rubáš odpovídá, že v tom plánuje pokračovat.
S. Jeřábek se ptá, jestli má teď něco, co teď dělat nemohl a změnil by to hned jako první věc.
J. Rubáš odpovídá, že ho teď nic nenapadá nebo o ničem neví.
F. Flachs se ptá, že zmiňoval práci se sponzory a kdo za to bude zodpovědný.
J. Rubáš odpovídá, že v případě zvolení on (J. Rubáš).
(21:31)
T. Severa přichází
::počet osob s hlasovacím právem: 14


(21:45)
Končí první kolo dotazů.
Probíhá výběr tajné komise
J. Šebák (31652)
J. Hanuš (26945)
V. Šulc (32769)
V. Pekárek (27408)


(21:49)
::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje volební komisi pro volbu předsedy na schůzi dne 9. 1. 2019 ve složení Jozef Šebák (31652), Jiří Hanuš (26945), Vladislav Šulc (32769), Vít Pekárek (27408).
::Číslo: 2019-0003
::Osob s hlasovacím právem: 14
::PRO: 13
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 1
>> Usnesení přijato.


(21:50)
V. Suk vyhlašuje pauzu.


(21:59)
Pokračujeme ve schůzi.
V. Suk předává slovo J. Šebákovi, který informuje o průběhu prvního kola hlasování volby předsedy.


J. Šebák říká, že volební komise shledala 14 hlasovacích lístků, 13 platných. Bylo 10 hlasů pro, 0 proti a 3 se zdrželi.
V. Suk říká, že by chtěl poděkovat V. Bohuňkovi za jeho kandidaturu a poděkovat za ještě větší odvahu za stažení kandidatury.


(22:18)
::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill navrhuje Jakuba Rubáše (27117) na jmenování předsedou klubu.
::Číslo: 2019-0004
::Osob s hlasovacím právem: 14
::PRO: 10
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 3
::NEPLATNÝCH HLASŮ: 1
>> Usnesení přijato.


J. Šebák jmenuje s okamžitou platností J. Rubáše předsedou klubu Silicon Hill.


(22:28)
J. Rubáš ukončuje schůzi


--------------------------------------------------------------------------------


Příloha č. 1: Zápis ze schůze dne 12. 12. 2018 [txt]
http://zapisy.sh.cvut.cz/prilohy/20190109-Priloha1-20181212.txt
MD5( 20181212.txt ) = f10199a046bddd55be29a95b5d2c8dd5

MD5 hash tohoto zápisu je: c6baac13b0c7b55ae45a1ab0fe87dd54

Tato verze souboru txt/20190109.txt byla nahrána 09.03. 2019 11:42:03.