Zapis z jednani predstavenstva klubu Silicon Hill ze dne 22.01.2019

--------------------------------------------------------------------------------
Zápis schůze představenstva klubu Silicon Hill, Studentská unie ČVUT
--------------------------------------------------------------------------------


Datum: 22. 1. 2019
================


Přítomni:
---------
Předseda: Jakub Rubáš (27118)
Místopředseda: - - -


CKZ1: Jakub Jančička (27381)
CKZ2: - - -
CKZ3: Otto Hollmann (26671)
CKZ4: Pavel Dostál (28122)


Blok 2: Martin Jakubec (30896)
Blok 3: Róbert Selvek (30062)
Blok 4: František Flachs (25724)
Blok 5: - - -
Blok 6: Jaromír Mikušík (27117)
Blok 7: Jakub Šejna (28044)
Blok 8: Vojtěch Šmejkal (31003)
Blok 9: Tomáš Severa (25086)
Blok 10: - - -
Blok 11: Jan Dvořák (25577)
Hosté:
Jméno Příjmení (UID)
Veronika Huvarová (33204)
Zapisovatel: Jakub Šejna, Podpis:___________________
Ověřovatel: Jakub Rubáš, Podpis:___________________


Body k projednání
-------
1) Schválení programu schůze a pořadí jednotlivých bodů [5 min, hlasování] (J. Rubáš)
2) Schválení zápisu z 9. 1. 2019) [10 minut, hlasování] (J. Rubáš)
3) Jmenování místopředsedy SH [10 min, hlasování] (J. Rubáš)
5) Různé (Informativní, bez hlasování)

--------------------------------------------------------------------------------


---
(20:09)
Jakub Rubáš zahajuje schůzi.
::Počet osob s hlasovacím právem: 12


0) Schválení programu schůze a pořadí jednotlivých bodů [5 min, hlasování] (J. Rubáš)
Navržený program:
1) Schválení programu schůze a pořadí jednotlivých bodů [5 min, hlasování] (J. Rubáš)
2) Schválení zápisu z 9. 1. 2019 [10 minut, hlasování] (J. Rubáš)
3) Jmenování místopředsedy SH [10 min, hlasování] (J. Rubáš)
4) Různé (Informativní, bez hlasování)


(20:10)
::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje program schůze.
::Číslo: 2019-0005
::Osob s hlasovacím právem: 12
::PRO: 11
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 1
>> Usnesení přijato.


(20:11)
2) Schválení zápisu z 9. 1. 2019) [10 minut, hlasování] (J. Rubáš)
Probíhá kontrola zápisu.


(20:23)
::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje zápis ze zasedání 9. 1. 2019 v podobě zaslaný do konference vedení 22. 1. 2019.
::Číslo: 2019-0006
::Osob s hlasovacím právem: 12
::PRO: 12
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 0
>> Usnesení přijato.


(20:24)
3) Jmenování místopředsedy SH [10 min, hlasování] (J. Rubáš)
Proběhlo krátké představení.


F. Flachs se ptá J. Šejny, co si od dané funkce slibuje.
J. Šejna odpovídá, že částečnou motivací pro něj bylo oslovení J. Rubášem, kdyby ho oslovil někdo jiný, pravděpodobně by odmítl. Zároveň by rád dokončil to, co na strahově začal.


R. Selvek se ptá, jestli plánuje setrvat ve funkci Zástupce B7.
J. Šejna odpovídá, že by se fce vzdal.


F. Flachs se ptá, jestli oznámí, kdy se fce vzdá.
J. Šejna odpovídá, že to oznámí v bodě různé.


F. Flachs se ptá, kolik času hodlá obětovat.
J. Šejna odpovídá, že hodně.
(20:28)
::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill jmenuje Jakuba Šejnu UID 28044 do funkce místopředsedy klubu klubu Silicon Hill.
::Číslo: 2019-0007
::Osob s hlasovacím právem: 12
::PRO: 11
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 1
>> Usnesení přijato.


(20:30)
4) Různé (Informativní, bez hlasování)


(20:30)
J.Rubáš informuje:


Zvířata na kolejích
SUZ chtěl prosadit zvýšení ceny na zvířeře na 200 Kč/měsíc. Nepovedlo se to, senátem to neprošlo. Cena zůstala na 50 Kč/měsíc. SUZ špatně účtoval ceny a špatně zaúčtované ceny se budou vracet studentům.


Schůze RSS
Proběhla na Masarykově koleji, podepisoval se harmonogram ubytování (změna AR - posunutí na dříve). SUZ se odhodlal změnit systém přidělování pokojů kvůli zvýšenéhoho zájmu o přidělení koleje. Bude změněn systém rezervací na pokoje. Současný návrh je ten, že rezervaci si může udělat pouze student ČVUT. Ostatní by museli projít znovu přihlašovací kolem. Což znamená, že ostatním by se mohl změnit pokoj. SH chce dodat i absolventa , člověka co se hlásí na ČVUT a už bydlí na SH (v případě nastoupení by musel být studentem aspoň do října). Pro aktivní lidi se plánuje zavést možnost budget 60 lidí, kteří by tím měli výjimku.
V. Šmejkal se ptá, jestli studentem se myslí student ČVUT.
J. Rubáš odpovídá, že nyní ano, ale je to v řešení.
F. Flachs se ptá co erasmáci.
J. Rubáš poznamenává, že se poptá a zjistí další informace.
F. Flachs se ptá jak by to dopadlo se zaměstnanci ČVUT a zaměstnanci ostatních
J. Rubáš odpovídá, že zaměstnanců ČVUT se to netýká, ale u ostatních se ještě neví


Skupinka GDPR
Je hotový první výstup. Jsou připraveny webovky na su.cvut.cz/gdpr. Pracuje se na nových smlouvách o zpracování ochrany osobních údajů a na nových registračních formulářích (používání cca od 10/2019)


4Kč/fond
SUZ je připraven na otevření 4Kč/fondu.
SH musí vyřešit doplňovací volby.
J. Rubáš by chtěl do konce února mít vyřešené podpisové vzory.


Štítky
Budou se generovat, záleží na opravě generátoru..


Podepisování OOU
Nyní předseda SH nemá podpisové právo, které bude uděleno s novým prezidentem SU (začátek února). Nyní bude podepisovat stávající prezident SU.


Centrála SH
Už se sešla, co nejdříve budou jmenováni.


Rozpočet 2018
Blíží se k uzavření.
Čeká se na uzavření pokladny k 31.12.2018 následně bude překlopen systém a bude otevřeno čerpání.
Bude vydané nařízení předsedy ohledně možností čerpání (lhůty).
Školení na čerpání - určitě bude provedeno separé


Parlament SU
Proběhl 8.1.2018
možná vznikne debata na téma "večerní školy",
Rektor uznává, že k dotažení rámcové smlouvy je potřeba dořešit problematiku i právního charakteru. Doufají, že bude brzy uzavřena.
Byl přijat rozpočet centrály SU v podrobnějším stylu


DOD FIT
Bude ve čtvrtek, SH se bude účastnit


Volby
Předseda obdržel rezignaci členky volební komise Aleny Kužmové (32634)
Volební komise měla vyšší počet členů než přikazují předpisy SH, tedy nebudou muset být volby.


Dezinsekce
SUZ nabízí, že budou dělat až 3 bloky za měsíc.
Ideálně bloky co nejvíce sdružovat.
O. Hollmann se ptá, jestli jsou nějaké poznatky z minulé dezinsekce.
J. Šejna říká, že minimálně se zvýšila informovanost o problému štěnic na Strahově.
T .Severa se ptá jestli když SUZ je schopný stříkat bloky rychleji, tak jestli budou i častější plošné dezinsekce.
J. Rubáš odpovídá, že tuto informaci nemá.


Probíhá diskuze jestli stříkat celoplošně jednou ročně nebo jinou metodu. A o způsobu provádění způsobu kontroly/průběhu dezinsekce.


Komunikace VEN SH
Nebrání se Předseda SH k různým sponzoringům a spolupracím. Vždy řešit přes Předsedu SH a případně Místopředsedu SH.


Komunikace se SUZ
Hospodářka = Zástupce bloku
pí. Kozlová ohledně 4 Kč/fond = Zástupci
Jednání se SUZ = řešit skrze Kolejáka, Předsedu a Místopředsedu


Přístupy
Pokud je třeba někam získat přístup, ozvat se Předsedovi, bude zváženo a přístup případně udělen


(21:41)
J. Šejna se na základě bodu 3. čl. 7 Stanovy klubu Silicon Hill vzdává mandátu Zástupce bloku 7 ke dnešnímu dni.


(21:42)
Kolečko bloků
B3 - má klíče do místností
B4 - stále nefunguje stará pračka = nákup nových?
nová pračka se zasekává
Flachy prosí aby byly předávány informace z centrály (J.Rubáš říká, že to je v plánu)
Dotaz na plánování představenstva
J.Rubáš říká, že by se raději scházel ve stylu Tématických představenstvech (rozpočtové, odpustkové,...) a následně se v případě scházet na "mezipředstavenstvech" případně neoficiálně na pivu.

B6 - plánuje se rekonstrukce studovny
rozbila se pračka
B7 - představení akcí na B7
B8 - byl vznesen požadavek od hospodářky na deratizaci bloku
B10 - nic nemá


J. Rubáš informuje, že bude porušen volební řád klubu SH, v termínu vyhlášení doplňkových voleb na Zástupce B10. Volby budou vyhlášeny o den později.


(22:09)
J. Rubáš ukončuje schůzi.


--------------------------------------------------------------------------------
Příloha č. 1: Zápis z 9. 1. 2019 [txt]
-------------
http://zapisy.sh.cvut.cz/zapis.php?cislo=20190109
MD5( 20190109.txt ) = e1c1b10f32718904a3c01b22ca8010e1

MD5 hash tohoto zápisu je: 231cd707b5cc9c8b3d37836d970b1c38

Tato verze souboru txt/20190122.txt byla nahrána 16.03. 2019 19:39:02.