Zapis z jednani predstavenstva klubu Silicon Hill ze dne 13.03.2019

--------------------------------------------------------------------------------
Zápis schůze představenstva klubu Silicon Hill, Studentská unie ČVUT
--------------------------------------------------------------------------------


Datum: 13. 3. 2019
================


Přítomni:
---------
Předseda: Jakub Rubáš (27118)
Místopředseda: Jakub Šejna (28044)


CKZ1: Jakub Jančička (27381)
CKZ2: Vojtěch Suk (18614)
CKZ3: Otto Hollmann (26671)
CKZ4: Pavel Dostál (28122)


Blok 2: Martin Jakubec (30896)
Blok 3: Róbert Selvek (30062)
Blok 4: František Flachs (25724)
Blok 5: Anna Vlasáková (27542)
Blok 6: Jaromír Mikušík ()
Blok 7: Alena Kužmová (32634)
Blok 8: Vojtěch Šmejkal (31003)
Blok 9: --
Blok 10: Petr Dvořák (30488)
Blok 11: Jan Dvořák (25577)
Hosté:
Vít Pekárek (27408)
Lucie Procházková (32259)
Jan Sutnar (28611)
Aleš Neoral (25246)
Viktor Bohuněk (32160)
Jaroslav Zdeněk (32150)
Radoslav Kondáč (31921)
Veronika Huvarová (33204)
Zapisovatel: Veronika Huvarová, Podpis:___________________
Ověřovatel: Jakub Rubáš, Podpis:___________________


Body k projednání
-------
0) Schválení programu schůze a pořadí jednotlivých bodů [5 min, hlasování] (J. Rubáš)
1) Schválení zápisů ze schůzí 22. 1. a 19. 2. 2019 [10 minut, hlasování] (J. Rubáš)
2) Schválení EČ SHOW 2019 [20 min, hlasování] (A. Vlasáková)
3) Přeschválení odpustků LS 2019 [10 min, hlasování] (J. Rubáš)
4) Informace z CENSH [10 min, informativní]
5) Různé [30 min, informativní] (J. Rubáš)


--------------------------------------------------------------------------------


---
(20:13)
J. Rubáš zahajuje schůzi.
::Počet osob s hlasovacím právem: 12
---


(20:13)
0) Schválení programu schůze a pořadí jednotlivých bodů


Navržený program:
0) Schválení programu schůze a pořadí jednotlivých bodů [5 min, hlasování] (J. Rubáš)
1) Schválení zápisů ze schůzí 22. 1. a 19. 2. 2019 [10 minut, hlasování] (J. Rubáš)
2) Schválení EČ SHOW 2019 [20 min, hlasování] (A. Vlasáková)
3) Přeschválení odpustků LS 2019 [10 min, hlasování] (J. Rubáš)
4) Informace z CENSH [10 min, informativní]
5) Různé [30 min, informativní] (J. Rubáš)


---


(20:14)
::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje navržený program schůze.
::Číslo: 2019-0015
::Osob s hlasovacím právem: 12
::PRO: 12
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 0
>> Usnesení přijato.


---
(20:14)
1) Schválení zápisů ze schůzí 22. 1. a 19. 2. 2019 [10 minut, hlasování] (J. Rubáš)


J. Rubáš prochází dotazy P. Dostála v zápisu z 22. 1. 2019 a odpovídá na ně.


(20:19) Přichází zástupce B6
::Počet osob s hlasovacím právem: 13


Probíhá úprava názvu souboru se zápisem na popud O. Hollmanna
J. Rubáš: "Kontrolní součet sedí"


(20:23)
::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje zápis z 22. 1. 2019 zaslaného do konference Vedení 13. 3. 2019 v 20:21.
::Číslo: 2019-0016
::Osob s hlasovacím právem: 13
::PRO: 11
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 2
>> Usnesení přijato.


J. Rubáš se věnuje změnám navrhnutých v zápisu z 19. 2. 2019.
(20:25) Přichází zástupce B10
::Počet osob s hlasovacím právem: 14


J. Rubáš se ptá, zda místopředseda se zapisuje do listiny jako do hostů, v zápisu ale v hostech zapsaný nebude.
V. Suk: Ano, takto jsme to dělali v minulosti.
J. Rubáš probírá další změny v zápisu a schvaluje je. Zápis zasílá do konference.


(20:31) J. Rubáš opouští místnost a předává vedení schůze J. Šejnovi


O. Hollmann potvrzuje kontrolní součet.


(20:34) J. Rubáš se vrací do místnosti a přebírá si slovo.


(20:33)
::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje zápis z 19. 2. 2019 zaslaného do konference Vedení 13. 3. 2019.
::Číslo: 2019-0017
::Osob s hlasovacím právem: 14
::PRO: 14
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 0
>> Usnesení přijato.


---
(20:35)
2) Schválení EČ SHOW 2019 [20 min, hlasování] (A. Vlasáková)
J. Rubáš předává slovo A. Vlasákové


A. Vlasáková zmiňuje změnu oproti loňskému roku, jde o cider za 1 pivenku. Prezentuje další rozdělení financí v zaslaném dokumentu.


J. Rubáš upozorňuje na typografické chyby v dokumentu.
O. Hollmann: Nebude problém, když si zisk za Jägermeistera a redbull přivlastníme, není to v tom případě taky ekonomická činnost?
F. Flachs: pokud zisk bude jako dar, tak bude nutná darovací smlouva.
J. Rubáš: v loňské ekonomické činnosti položka za Jägermeister a redbull vůbec není.
J. Jančička: stejně na tom nevyděláme moc, zahrneme to k pivenkám.
A. Vlasáková: Loni se schválilo v ek. činnosti přijmy za stánky captain morgan a redbull
Probíhá další diskuze nad tím, jak tyto příjmy zakomponovat do ek. činnosti. Představenstvo souhlasí se stejnou formulací, která byla použita v ek. činnosti pro SHOW roku 2018.


J. Rubáš: Za mě je to takto v pohodě, jestli je A. Vlasáková schopná opravit typografické chyby a vygenerovat nové pdf.
A. Vlasáková: Ano
Probíhá další diskuze nad formulací některých vět ve schvalované ek. činnosti.
V. Pekárek: Neměly by být v přehledech příjmů i dotace z FSP?
A. Vlasáková popisuje zpětné proplácení z fondů.
J. Rubáš: Počty v tabulce jste si nechali vygenerovat automaticky, nebo jste to počítali ručně?
R. Selvek: V kalkulačce na tisíce součet sedí.


A. Vlasáková posílá do konference opravenou verzi dokumentu.


(21:01)
::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje ekonomickou činnost SHOW pro rok 2019 tak, jak byla zaslána do konference Vedení 13. 3. 2019.
::Číslo: 2019-0018
::Osob s hlasovacím právem: 14
::PRO: 14
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 0
>> Usnesení přijato.


---
(21:02)
3) Přeschválení odpustků LS 2019 [10 min, hlasování] (J. Rubáš)


J. Rubáš prezentuje chyby ve schválených odpustcích 19. 2. 2019. F. Flachs měl v dokumentu špatně uvedené UID, u Hudeben došlo k záměně aktivních členů. Tyto chyby jsou v novém dokumentu upravený.
J. Rubáš také oznamuje, že J. Hanuš (26945) si nevyplnil tabulku s žádostí o odpuštění příspěvků z roztržitosti, přesto by jej rád zařadil na tento seznam. Navrhuje odpustit J. Hanušovi základní a síťové členství.
Představenstvo souhlasí.


(21:12)
::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje odpuštění členských příspěvků dle dokumentu zaslaného 19. 2. 2019 do konference Vedení s následujícími změnami:UID Františka Flachse opraveno na 25724, UID Jiřího Šebka opraveno na 35002 a doplněním základního a síťového členství pro další období Jiřímu Hanušovi UID 26945 z fondu předsedy.
::Číslo: 2019-0019
::Osob s hlasovacím právem: 14
::PRO: 14
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 0
>> Usnesení přijato.
---
(22:14)
4) Informace z CENSH [10 min, informativní]


J. Rubáš: Nově jsem jmenoval V. Huvarovou do Centrály. M. Bína opouští klub a bude předávat správcovství školícího. Došly hostovské karty, bude se jich doplňovat omezený počet.
J. Šejna: zvedneme zálohu za hostovské karty na 500,- Kč
J. Rubáš oznamuje že startují akademie, zároveň vedoucí akademie VR Fest oznámil, že je akademie pozastavena.
J. Rubáš také oznamuje, že proběhla akce Zapoj se.
A. Vlasáková podává základní informace o proběhlé akci s tím, že podrobnější analýzu ještě nemá.
J. Rubáš oznamuje změny vedoucích projektů - MacGyver vedoucí je P. Polášek a vedoucí Hudeben je L. Hájek. S K. Jeziorskou proběhla schůzka na SÚZu, kde si chválili spolupráci se samosprávou při preventivních dezinsekcích.


---
(21:24)
5) Různé [30 min, informativní] (J. Rubáš)


J. Rubáš vítá nové členy představenstva P. Dvořáka a A. Kužmovou.
- Informuje o schůzkách OOU skupinky SU. Informuje také o tom, že v létě dojde k velké likvidaci členů (registračních formulářů). Pakliže člověk již rok není členem, zbavíme se jeho osobních údajů. Od nových nástupů budou nové registrační formuláře a smlouvy OOU.
J. Dvořák informuje o tom, že formuláře pro půjčování praček porušují směrnice GDPR, takže na vrátnicích pravděpodobně dojde ke změnám.


(21:31) A. Kužmová odchází
::Počet osob s hlasovacím právem: 13


J. Rubáš informuje o dění v SU, prosí o vypůjčení registrátorů pro klub Masařka ke konci roku, bude tam potřeba pomoci přeregistrovat všechny členy.
- Od dubna bude docházet k hromadným objednávkám z vybraných obchodů.
- Dojde k výměně sekretářek, J Rubáš prosí o trpělivost při zaučování nové hospodářky.


J. Rubáš informuje o rezignaci T. Severy


F. Flachs: Cizinci nebyla registrována karta prý proto, že pí. Budská to odmítla. Je možné, že se něco takového stalo?
J. Rubáš: Nevím o tom, že by se to dělo, pro jistotu to prověřím.
F. Flachs: Kvůli likvidaci majetku bude potřeba i zkontrolovat majetek na střeše.
J. Rubáš: Neřešte to při blokové inventuře, napište to do dokumentu a budeme to pak řešit zvlášť.
F. Flachs: Má smysl dělat vyřazování před celkovou inventarizací?
V. Suk: Ano, bude po tom inventarizace jednodušší.


M. Jakubec: Neřešil jste někdo přidělávání klíčů k SÚZím místnostem?
V. Suk: Pokud to jsou opravdu SÚZí místnosti, je potřeba řešit to s hospodářkou.


J. Mikušík: mám dotaz na Flachyho, kdy proběhne školení k 4Kč fondu
F. Flachs: Stačí se ozvat, není problém si na hodinku sednout a probrat to i s ukázkami, jak žádosti psát.


V. Šmejkal: Máme problém s kuřákama na bloku, je možné jim dát ban?
V. Suk: Můžeme udělit ban na základní členství, pokud dojde k porušení pravidel SÚZu?
J. Jančička: Když jsme to řešili asi před rokem, tak se prohřešky proti SÚZu máme snažit neřešit a na základ těch banů neudělovat za tyto prohřešky moc. Na síť bany jen za neplechu na síti.


J. Rubáš: Spouštím kolečko bloků


B2: budeme mít častější schůzky bloku
B3: měli jsme příjemnou akci Poznej svého souseda
B4: měli jsme teambuilding na bowlingu s dost novými aktivními lidmi, budeme měnit správce. Kameru do studovny jsme ochotni si sami nainstalovat, stačí nám jen dodat kameru. To platí i pro místnosti SHerny.
B5: dezinsekce proběhla dobře, výskyt hmyzu se velmi snížil. Dáváme dohromady společenskou místnost
B6: chystáme rekonstrukci studovny, budeme čerpat z 4Kč fondu. Chtěli bychom tam nainstalovat kameru.
B7: nic
B8: nedávno nás opustil switch. Už je tam nový.
B9: čekají nás volby. Odstěhovala se spousta aktivních lidí. Odešel nám síťový prvek a máme problém v serverovně s výskytem hlodavců.
B10: nové vybavení televizárny
B11: rekonstruovali jsme fotbálek, dezinsekce proběhla v pořádku a dle posledních kontrol máme čisto. Chystáme se zavést WIFI na B12.


J. Rubáš informuje o krátkém výpadku 12. 03. 2019, který nevíme, čím byl způsoben, odešly i nějaké klubové prvky.


A. Vlasáková: Rezignuji k dnešnímu dni na post zástupce bloku 5. Děkuji všem za pomoc, kterou jste mi poskytli. Důvodem je škola a to, že jsem se přestěhovala na jiný blok. Dále ale zůstanu jako HR manažerka, takže se budeme potkávat dál.
J. Rubáš děkuji A. Vlasákové za její práci.


(22:10) J. Rubáš ukončuje schůzi
--------------------------------------------------------------------------------


Příloha č. 1: Zápis z 19. 2. 2019 [txt]
http://zapisy.sh.cvut.cz/zapis.php?cislo=20190219
MD5(20190219.txt) = 5f5c7013e0617f5c79d2616a3d5f57
Příloha č. 2: Zápis z 22. 1. 2019[ txt]
http://zapisy.sh.cvut.cz/zapis.php?cislo=20190122
MD5 (20190122.txt) = 75a9f6dae8434ba99e095bb3acbac651


Příloha č. 3: Ekonomická činnost SHOW[pdf]
http://zapisy.siliconhill.cz/prilohy/20180509-Priloha6-Zamer_SHOW_2019.pdf
MD5 (Ekonomicka_cinnost_SHOW_2019_v2) = 825e9539a9672d3ff4594212b3301cd2

MD5 hash tohoto zápisu je: d00891f18ade5415ef71c12cb27e44e6

Tato verze souboru txt/20190313.txt byla nahrána 05.04. 2019 17:15:03.