Zapis z jednani predstavenstva klubu Silicon Hill ze dne 22.03.2022

===============
Zápis ze schůze představenstva klubu Silicon Hill, Studentská unie ČVUT
--------------------------------------------------------------------------------
Datum: 22. 3. 2022
================
Přítomni:
----------
Předseda: Vladislav Šulc (32769)
Místopředseda: Radoslav Kondáč (31921)

CKZ1: v z. Vojtěch Dušátko (32136)
CKZ2: Jakub Jančička (27381)
CKZ3: Jan Bednář (12364)
CKZ4: Jaroslav Zdeněk (32150)

Blok 2: Jindřich Prášil (30445)
Blok 3: Radoslav Kondáč (31921)
Blok 4: Marek Vančata (32416)
Blok 5: Erik Beck (39067)
Blok 6: Václav Havránek (30694)
Blok 7: Adam Pracný (36532)
Blok 8: v z. Dávid Ružinský (33903)
Blok 9: Vít Pekárek (27408)
Blok 10: -
Blok 11: Šimon Dutý (38369)

Hosté:
Dávid Michal Bulko (32510)
Michal Kochman (30478)
Matěj Jezdinský (35836)
Michal Jurásek (21877)
Róbert Selvek (30062)

Zapisovatel: Alena Kadlčíková (38234)
Návrh bodů na schůzi
1) Schválení programu schůze a pořadí jednotlivých bodů [5 min, hlasování] (R.Kondáč)
2) Schválení zápisu ze schůze 23. 2. 2022 [15 min, hlasování] (V. Šulc)
3) Přeschválení zápisu ze schůze 14. 12. 2021 [15 min, hlasování] (V. Šulc)
4) Schválení čerpání z rezervy – výstavba nového boulderu [30 min, hlasování] (D. M. Bulko)
5) Darování nepoužívaných switchů a serverů Ukrajině – Keep Ukraine Connected [15 min, hlasování] (O. Hollmann)
6) Schválení výroční zprávy za rok 2021 [60 min, hlasování] (V. Šulc)
7) Různé [30 min, informativní] (R. Kondáč)

(20:06)
R. Kondáč zahajuje schůzi
::Počet osob s hlasovacím právem: 12

(20:06)
1) Schválení programu schůze a pořadí jednotlivých bodů [5 min, hlasování] (R.Kondáč)

(20:07)
Přichází V. Pekárek
::Počet osob s hlasovacím právem: 13

(20:07)
::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje program schůze v navrženém pořadí, jak bylo zveřejněno na wiki.sh.cvut.cz.
::Číslo: 2022-0009
::Osob s hlasovacím právem: 13
::PRO: 12
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 1
>> Usnesení přijato.
__________________________________

(20:07)
2) Schválení zápisu ze schůze 23. 2. 2022 [15 min, hlasování] (V. Šulc)

Představenstvo prochází zápis.
Jsou prováděny stylistické úpravy.
Nedochází k věcným změnám.

Doplňují se odkazy na přílohy.

(20:27)
Přichází J. Zdeněk
::Počet osob s hlasovacím právem: 14

Řeší se technické problémy se zveřejněním zápisu.
V. Šulc se ptá, zda jsou všichni se zápisem v pohodě.

(20:44)
::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje zápis ze schůze 23. 2. 2022 tak, jak byl nahrán na stránku zápisů 22. 3. 2022 v 20:41.
::Číslo: 2022-0010
::Osob s hlasovacím právem: 14
::PRO: 12
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 2
>> Usnesení přijato.
__________________________________

(20:44)
3) Přeschválení zápisu ze schůze 14. 12. 2021 [15 min, hlasování] (V. Šulc)

V. Šulc připomíná že zápis byl schválen bez příslušných čísel usnesení a je nutné jej přeschválit.
Krom doplnění čísel usnesení nedošlo ke změnám.

(20:52)
::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje zápis ze schůze 14. 12. 2022 tak, jak byl nahrán na stránku zápisů 22. 3. 2022 v 20:49.
::Číslo: 2022-0011
::Osob s hlasovacím právem: 14
::PRO: 13
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 1
>> Usnesení přijato.
__________________________________

(20:52)
4) Schválení čerpání z rezervy – výstavba nového boulderu [30 min, hlasování] (D. M. Bulko)

D. M. Bulko představuje dokumentaci navrhovaného boulderu a recenze dodavatele.
D. M. Bulko vysvětluje že kampus, který je jednou z hlavních částí nového projektu jsou dřevěné úchyty různé hloubky používané na zlepšení dovedností. Představuje tři varianty na základě bezplatné studie osloveného dodavatele. Všechny splňují maximální výši čerpání, což je 700 000 Kč.
V. Pekárek se ptá proč je jen v první variantě prohlášení o shodě a ve zbytku ne a co to vlastně je.
D. M. Bulko neví, proč to není zahrnuto dále. Je to potvrzení, že to splňuje normy a výpis použitých materiálů.
Na dotaz ohledně životnosti vybavení D. M. Bulko odpovídá že staré tu je, co si pamatuje a nové by mělo vydržet dvacet a více let. Krom případného dokoupení vybavení by stěna také měla být bezúdržbová. Chyty se dají vzít z původní stěny, čímž jsou sníženy náklady.
V. Pekárek se ptá, zda všechny chyty budou staré.
D. M. Bulko odpovídá, že to je zahrnuto v rozpočtu, většinu použijí ze starého a zbytek se uloží. 16.300,- Kč je pro případné dokoupení větších úchytů, než jsou momentálně.
J. Zdeněk má dotaz, jestli jsou varianty fixní či se upraví dle zájmu.
D. M. Bulko ujišťuje, že se dají upravit.
R. Kondáč se táže, zda se během let dají dělat změny na stěně.
D. M. Bulko potvrzuje, že se dá dokoupit vybavení na případnou prázdnou plochu, př.: kampus a žebřík.
V. Šulc má dotaz, jestli se dá místo kampusu doplnit něco jiného.
D. M. Bulko odpovídá že se tam nedají dodělat chyty, byla by to jen holá stěna.
M. Vančata se zajímá, zda to je dohodnuté s hospodářkou a Musilem.
V. Šulc potvrzuje že má mail se schválením.
V. Pekárek se ptá na větrání místnosti.
D. M. Bulko říká že nejspíš se jedno bude dát otevřít a jedno až dvě by mělyjít otevřít na ventilaci.
Diskuse o pozici sítě v oknech, větrání a bezpečnosti
V. Pekárek se zajímá kde bude osvětlení, jelikož ve vizualizaci ani materiálech není.
D. M. Bulko odpovídá že by bodové světlo mělo být v ceně.
Debata o osvětlení.


E. Beck se zajímá, zda se vizualizace rozpracuje dále při schválení, jelikož mu zatím přijde nedostatečná.
V. Pekárek navrhuje sestavení varianty kde se shodneme a ta bude následně rozpracována detailněji
R. Kondáč je pro svolání mimořádného představenstva z důvodu dlouhé odezvy od vyjádření zájmu.
V. Šulc se ptá, zda výrobce žádá o zálohu.
D. M. Bulko mu odpovídá že nežádá.
E. Beck se táže, zda je materiál za prezentovanou cenu či jestli nestoupl z důvodu zdražování materiálů.
D. M. Bulko potvrzuje že materiál je za zveřejněnou cenu a nezdražil se.
J. Zdeněk žádá o přesnou nabídku včetně hodnot všech věcí.
V. Šulc podotýká že světla nejsou specificky vypsaná, pokud nebudou namontována, nebudeme je moci vymáhat.
V. Pekárek je pro schválení konkrétního vybavení, a ne určité verze.
Debata o vybavení.
V. Šulc má dotaz kolik chytů je zahrnuto v ceně.
D. M. Bulko říká že by jich mělo být pět větších.

(21:41)
Odchází M. Vančata a E. Beck
::Osob s hlasovacím právem: 12

D. M. Bulko přesné úchyty doplnění a vyjádří dodavateli požadavek na specifikaci namontování světel.

(21:45)
Přichází M. Vančata a E. Beck
::Osob s hlasovacím právem: 14

V. Pekárek navrhuje ručkovací koule jako alternativu k žebříku.
Pokračuje debata o světlech.
E. Beck vznáší požadavek na vizualizaci včetně osvětlení.

(21:57)
V. Šulc vyhlašuje přestávku

(22:13)
Schůze pokračuje

D. M. Bulko oznamuje že sítě oken budou zevnitř a budou se moct otvírat dvě okna na ventilaci.
R. Kondáč podotýká že se cena blíží k maximu, tudíž jde požádat o schválení čerpání a oznámení zájmu firmě. Případné úpravy jako žebřík a úchyty se budou moct probrat dodatečně. Ptá se do kdy bude možné dodat další informace.
D. M. Bulko odpovídá, že do konce týdne.
V. Dušátko se zeptal na stáří nacenění, David odpověděl že je z 14. 2.
V. Šulc je proti čerpání ale souhlasí s vyjádřením zájmu firmě.
Je dohodnuto že demontáž bude provedena svépomocí, nebo bude záležet na nabídce firmy po dalším projednání.


(22:42)
Odchází J. Zdeněk
::Osob s hlasovacím právem: 14

(23:04)
::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill pověřuje Dávida Michala Bulka k jednání se společností Blockwall s.r.o. na vystavení konkrétní nabídky na stavbu boulderu ve variantě zaslané do konference vedení 22. 3. 2022 22:59.
::Číslo: 2022-0012
::Osob s hlasovacím právem: 14
::PRO: 14
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 0
>> Usnesení přijato.
__________________________________

(23:04)
5) Darování nepoužívaných switchů a serverů Ukrajině – Keep Ukraine Connected [15 min, hlasování] (O. Hollmann)

V. Dušátko předkládá návrh humanitární pomoci.
V. Dušátko zmiňuje, že před předáním se vybavení musí projít a zjistit funkčnost.
D. Bulko se ptá, jak se dodané věci předají.
V. Dušátko odpovídá, že se vybraná technika převeze do kanceláří společnosti NIX.
Diskutuje se o právním dopadu a daních.
V. Šulc žádá o neoficiální souhlas se schválením pomoci.
V. Pekárek navrhuje jako podklad pro nabídku techniky tabulku likvidace majetku.

(23:34)
::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje v rámci humanitární pomoci darování nepoužívaných switchů a serverů Ukrajině. Zároveň pověřuje Ottu Hollmanna (UID: 26671) a Vojtěcha Dušátka (UID: 32136) sestavením seznamu předmětů k darování a to na základě tabulky likvidace majetku zaslané do konference vedení dne 22. 3. 2022. tento seznam nechť před předáním daru zašlou do konference vedení, nejméně 48 hodin před realizací předávky.
::Číslo: 2022-0013
::Osob s hlasovacím právem: 14
::PRO: 14
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 0
>> Usnesení přijato.
__________________________________

(23:34)
6) Schválení výroční zprávy za rok 2021 [60 min, hlasování] (V. Šulc)

V. Pekárek se ptá, proč nebyla výroční zpráva dostupná ke komentování dříve, když na posledním představenstvu již bylo diskutována jako téměř hotová.
V. Šulc odpovídá, že na minulém představenstvu vycházel z mylných informací.
V. Šulc pověřuje síťáky doplněním sítě, M. Kochmana kapitoly 9 Akce a on se s R. Kondáčem ujme sedmé kapitoly.
Diskutuje se o formátu dokumentu výroční zprávy.
R. Kondáč navrhuje dát texty výroční zprávy do G-Docu, kvůli možnosti přístupu celého představenstva.
J. Jančička navrhuje počkat s úpravou výroční zprávy vzhledem k termínu příštího parlamentu.
Představenstvo souhlasí.
M. Kochman navrhuje stanovit deadline úpravy.
V. Šulc vyhlašuje deadline na neděli 27. 3. 2022.
Diskutuje se nad termínem příští schůze představenstva a je domluveno 29. 3. 2022 od 19 hodin.
R. Kondáč přesunuje dořešení tohoto bodu na další schůzi.

(23:57)
7) Různé [30 min, informativní] (R. Kondáč)

R. Kondáč informuje o novinkách z parlamentu. Jedná se o úpravě systému členských příspěvků. Šlo by o spojení síťového a základního a následné zvýšení ceny a navýšení o 100 Kč každého na výslednou cenu 1 000 Kč.
V. Šulc dává jako důvody k tomuto zvýšení inflaci a fakt že ceny nebyly změněny již 10 let. Ve hře je i možnost obojí zvýšit a nechat zvlášť. To je ale bohužel mnohými chápáno jako kupování služby, což SH neděláa dělat nemůže. Pokud by to takto pochopil i daňový úřad může SHčelit podezření na krácení daní.
V. Pekárek podotýká že pro mimostrahovskéosoby využívající hudebny to bude nevýhodné.
V. Šulc souhlasí že se to týká také lidí využívajících jen sportovní zařízení, obyvatelů nevyužívajících kolejní internet.
E. Beck se ptá, zda neubydou členové klubu kvůli zvýšení ceny.
V. Šulc odpovídá že to je možné, ale mohou přibýt lidé ochotni si připlatit.
V. Pekárek podotýká změnu v odpustcích kvůli navýšení nejnižšího členství z 300 Kč na 1 000 Kč.
M. Vančata se ptá, zda není problém i v ostatních členstvích.
V. Šulc uznává že ano, ale ostatní služby nestojí tolik peněz, takže by z toho nebyl takový problém.
V. Pekárek navrhuje zvlášť členství na boulder a SHernu.
V. Šulc komentuje že celá struktura placení služeb bude časem potřebovat překopat.
V. Šulc navrhuje zvážení informací a počkání na vyjádření do příští schůze.
R. Kondáč shrnuje debatu a jako plus bere, že nekrachneme, a jako mínus odpustky a lidi bez netu možná odejdou kvůli nespokojenosti.
J. Jančička souhlasí s obavamiz nespokojenosti.
M. Kochman se zamýšlí nad tím, zda to není jen aktuální problém obyvatelů, kteří ví o původním nastavení cen a členství.
V. Pekárek se táže na trvání právní postihnutelnosti a zda to není už stejně v háji.
V. Šulc konstatuje že promlčecí doba nastává po třech letech.
J. Zdeněk podotýká že menší spolky poskytující internet za členství se převedly na s.r.o.
J. Zdeněk doplňuje že máme i jiné výhody nejen internet na rozdíl od ostatních komerčních spolků.

(0:17)
Odchází E. Beck
::Osob s hlasovacím právem: 13

R. Kondáč oznamuje že dokud se představenstvo nebude mít jednotný názor, nebude prezentován v debatách parlamentu. Hlasování o názoru představenstva proběhne na další schůzi. Členové představenstva se v mezidobí mohou rozmyslet, popř. obrátit se na něj nebo V. Šulce s dotazy.

J. Prášil informuje o novém klubu SU - zaČVUTění.
R. Kondáč – ČVUT ve věci rámcové smlouvy ani SUZ ve věci ukrajinských uprchlíků nekomunikoval, ani s námi ani s prezidentkou.
Začíná se konečně opět řešit rámcová smlouva.
Byl založen nový projekt SU, Meziklubové hry. První hru jsme odehráli v rámci Blokovek.
Uprchlíky řešíme my, rezervace na léto B2 a B4 byla technická chyba, je možné, že se změní v souvislosti s ubytováním ukrajinských občanů, ti jsou v současnosti ubytování do 24. 6. 2022.

Kolečko bloků
B2 J. Prášil nehlásí nic nového.
B3 R. Kondáč hlásí že se využívají blokové místnosti jako sklady pro věci na UA a budou se snažit to trochu sestěhovat
B4 M. Vančata konstatuje že přímo na bloku nic nového, ale ví že SUZ uvažuje o plánované obnově vrátnice a uzavření buzeráku
R. Kondáč informuje o úvahách ohledně závory a obnovení buzeráku jako právního parkoviště.
B5 -
B6 V. Havránek – večer bude retropárty
B7 A. Pracný – akce ve čtvrtek – langoš párty.
Je domluven postřik proti štěnicím.
Přišel email o turnaji na našem pinpongu z FJFI, nedovede si představit realizaci. J. Zdeněk se ptá na velikost akce, nevíme. Bylo by vhodné nabídnout pronájem školítka, které je aktuálně beze správce. Řešit s provozákem/kanceláří.
R. Kondáč vysvětluje rezignaci J. Kocuma na všechny funkce po opakovaném poškození jeho majetku neznámým vandalem.
V. Šulc oznamuje že by rád J. Kocumovi udělil statut VIP člena. Představenstvo se záměrem souhlasí.
B8 Blok osm stále stojí a má nový výtah.
B9 V. Pekárek informuje, že avizovaný hospodář nenastoupil, ale je nová hospodářka (z UA) - zaučuje se a poskytuje podporu uprchlíků. Nezná poměry a striktně vyžaduje hlídání akcí. Projdou si s ní blokové místnosti. Mají vyměněnou skleněnou výplň dveří. Termín postřiku proti štěnicím je konec dubna.
B10 –
B11 Š. Dutý – 29. 3. bude beerpong. SUZ začal přestavovat dva další pokoje.
M. Kochman upozorňuje, že závady se nově hlásí přes ISKAM, starý web již nefunguje.
V. Dušátko navrhuje požádat SUZ o zřízení přesměrování ze staré adresy na ISKAM.
Na B4 bylo vypnuto napájení meteostanice asi 2 týdny zpátky.
J. Bednář se ptá na 4Kč fond, představenstvo vyjadřuje pobavení a zklamání ze SUZ.
V. Pekárek zve na SHOW a žádá o dobrovolníky na pomoc.
V. Pekárek se ptá, jestli dostane odpověď na svůj email.
(00:45)
R. Kondáč ukončuje schůzi.

Přílohy:
Likvidace_majetku_-_K_vyřazení_refined
https://zapisy.sh.cvut.cz/prilohy/Likvidace_majetku_-_K_vy%C5%99azen%C3%AD_refined.pdf
a99c4332178cc188e319b9fb4664ad68

Boulder2
https://zapisy.sh.cvut.cz/prilohy/boulder2.pdf
ae02b5937e1fe62c39955e6bcb6209da

MD5 hash tohoto zápisu je: de9b150d501e00fecef8e2ab53d68763

Tato verze souboru txt/20220322.txt byla nahrána 11.04. 2022 20:33:02.