Zapis z jednani predstavenstva klubu Silicon Hill ze dne 11.04.2022

===============
Zápis ze schůze představenstva klubu Silicon Hill, Studentská unie ČVUT
--------------------------------------------------------------------------------
Datum: 11. 4. 2022
================
Přítomni:
----------
Předseda: Vladislav Šulc (32769)
Místopředseda: Radoslav Kondáč (31921)

CKZ1: -
CKZ2: Jakub Jančička (27381)
CKZ3: Jan Bednář (12364)
CKZ4: Jaroslav Zdeněk (32150)

Blok 2: Jindřich Prášil (30445)
Blok 3: Radoslav Kondáč (31921)
Blok 4: -
Blok 5: Erik Beck (39067)
Blok 6: Václav Havránek (30694)
Blok 7: Adam Pracný (36532)
Blok 8: Vojtěch Šmejkal (31003)
Blok 9: Vít Pekárek (27408)
Blok 10: Petr Dvořák (30488)
Blok 11: Šimon Dutý (38369)

Hosté:
P. Hodač (14621)
V. Dušátko (32136)

Zapisovatel: Vladislav Šulc (32769)

Návrh bodů na schůzi
1) Schválení programu schůze a pořadí jednotlivých bodů [5 min, hlasování] (R.Kondáč)
2) Schválení zápisu ze schůze 22. 3. 2022 [15 min, hlasování] (R. Kondáč)
3) Různé [30 min, informativní] (R. Kondáč)

(20:15)
R. Kondáč zahajuje schůzi
::Počet osob s hlasovacím právem: 11

(20:15)
1) Schválení programu schůze a pořadí jednotlivých bodů [5 min, hlasování] (R.Kondáč)

R. Kondáč promítá navržený program.

(20:16)
::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje program schůze v navrženém pořadí, jak bylo zveřejněno na wiki.sh.cvut.cz.
::Číslo: 2022-0014
::Osob s hlasovacím právem: 11
::PRO: 11
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 0
>> Usnesení přijato.
===============
2) Schválení zápisu ze schůze 22. 3. 2022 [15 min, hlasování] (R. Kondáč)
Představenstvo prochází zápis.

E. Beck upozorňuje na chybu ve svém jméně.

R. Kondáč prochází zápis a předčítá zbylé návrhy změn.

R. Kondáč s V. Šulcem kontrolují správnost číslování usnesení.

V. Šulc doplňuje přílohy

Nikdo nemá dalších námitek.
(20:31)
Přichází J. Zdeněk
::Počet osob s hlasovacím právem: 12

(20:33)

::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje zápis ze schůze 22. 3. 2022 tak, jak byl nahrán na stránku zápisů 11. 4. 2022 ve 20:33.
::Číslo: 2022-0015
::Osob s hlasovacím právem: 12
::PRO: 9
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 3
>> Usnesení přijato.
===============

_____________________________
(20:37)
3) Různé [30 min, informativní] (R. Kondáč)

–—
R. Kondáč vyhlašuje přestávku za účelem neoficiální rozpravy.
–—
(21:00)
Přichází V. Havránek
::Počet osob s hlasovacím právem: 13

____
(21:00)

Představenstvo diskutuje nad možnostmi odpustků pro ukrajince.

V. Šulc uvádí téma. Na Strahov dorazili ukrajinští studenti vysokých škol. R. Kondáč připomíná usnesení PARSU - Studentský Parlament Studentské unie ČVUT navrhuje představenstvům klubů zvážení odpuštění členských příspěvků členům zasaženým válečným konfliktem na Ukrajině.

E. Beck se ptá, jak to funguje z odpustky a zda nám na ně někdo přispěje.

V. Šulc a R. Kondáč vysvětlují, jak odpustky fungují a říkají, že by se jednalo o naše vstřícné gesto jakožto klubu. Uvadí též že studenti VŠ zde budou pravděpodobně pokračovat ve studiu a mohlo by se jednat o zajímavou skupinu nových členů klubu.

P. Hodač připomíná, že HaVel aktuálně solidárně s ukrajinci navýšil konektivitu na pětinásobek pro připojení ke komerční síti. Zatím bez časového omezení.

J. Zdeněk konstatuje že transit je zvedlý.

P. Hodač uvádí, že na SUZu je tendence vytvořit nějaké počítačové centrum pro uprchlíky, primárně děti. Říká, že by mohlo být zajímavé, kdyby se do tohoto zapojil klub.

E. Beck říká, že takhle z místa o tom pravděpodobně nerozhodneme.

V. Šulc a R. Kondáč říkají, že zvažovali udělat jednorázovou akci v SHerně. Problémem však jsou lidské zdroje a čas.

P. Hodač uvádí, že by šla poskytnout zařízení o nižší hodnotě.

V. Šulc a P. Hodač diskutují o možnostech komunikace s uprchlíky a propagaci takových kroků.

R. Kondáč uvádí, že v SHerně jsou hodnotná zařízení a bude potřeba, aby tam stále byl někdo přítomen, což dosud v SHerně nebylo zvykem a nemají ustanovenou službu. Dále uvádí, že uhlídat děti obnáší odpovědnost.

V. Šulc informuje o školní docházce pro ukrajinské děti.

V. Pekárek se ptá, jakou cestou by bylo ideální řešit odpustky.

V. Pekárek a V. Šulc mluví o formuláři na registraci ukrajinských studentů.

V. Pekárek uvádí, že má informaci, že zatím jsou v tabulce zapsané jednotky.

E. Beck uvádí, že ukrajinští uprchlíci využívající pračky zadarmo tuto službu nadužívají a působí problémy dalším ubytovaným.

V. Šmejkal se ptá na počty ukrajinských uprchlíků - studentů.

V. Šulc uvádí že nemá přesné číslo, uvádí odhad. Také připomíná problémy sdílení osobních údajů se SUZ.
Představenstvo konstatuje, že aktuálně lze zažádat o vrácení členského příspěvku do 14 dnů od zaplacení.

Probíhá diskuse nad postupem a technikáliemi případného vracení a odpuštění. Diskutuje se i nad cílovou skupinou dané pomoci.

V. Pekárek shrnuje, že se shodujeme i s parlamentem, že chceme odpouštět a teď jen záleží jak.

R. Kondáč rozebírá možnosti získání nových členů, také uvádí že by to mohl být první krok ke sblížení s klubem, kde je možné, že si následně zaplatí již sami další členství.

P. Dvořák se ptá, proč by ukrajinští studenti měli chtít být členy?

V. Šulc uvádí, že je pravděpodobné že studenti zde budou studovat i nadále.

J. Zdeněk rozebírá řešení aktuální wifi pro uprchlíky.

Představenstvo diskutuje nad způsoby řešení.

V. Šulc říká, že je-li zde zatím menší množství registrovaných studentů, pak by na nich případný postup šlo testovat a zjistit, zda-li je o něco takového vůbec zájem.

Představenstvo se dohodlo na další řádné schůzi v pondělí 19:00 18. 4. 2022

(10:31)
Odchází E. Beck
::Osob s hlasovacím právem: 12

Představenstvo přechází k tématu Výroční zprávy za rok 2021.

V. Šulc zmiňuje, že ač padly na neformální schůzce připomínky, konkrétní návrhy nedorazily do sdíleného dokumentu.

Představenstvo se shoduje, že by bylo záhodno doplnit i vizuální stránku věci. Shodují se, že M. Kochman doplní obrázky k vybraným akcím. V. Šulc a V. Pekárek diskutují o tom, z jakých akcí by byly vhodné fotky.

V. Pekárek navrhuje doplnění textu za Jam Session a Pinec SH.

J. Zdeněk říká, co by dopsal do serverové sekce.

Představenstvo dále zmiňuje možnosti zpracování dalších sekcí.
Kolečko bloků
B2 J. Prášil hlásí, že má jejich hospodářka volno.
B3 R. Kondáč nemá nic nového.
B4 -
V. Šulc komentuje postupné sžívání s uprchlíky.
Na B4 se pracuje na obnově meteostanice.
B5 -
B6 V. Havránek nic.
B7 A. Pracný si stěžuje na hospodářku a na novou vrátnou. Vrátná neplní svoje povinnosti. Hospodářka si stěžuje na úklid na pokojích. Hrozí podmínečným vyloučením. Po rozhovorech s hospodářkou prý nebude přistupovat k dalším krokům. Dále také sebrala držáky na mýdla, prý osobně, teď tam zůstaly zrezivělé otvory. Stejně tak nechce, aby se na záchody dával toaletní papír, dle jejího vyjádření kvůli stížnostem na jeho nedostatek.
B8 V. Šmejkal tvrdí, že blok osm stále stojí.
B9 V. Pekárek řešil úklid SH místností, jsou ve smlouvě.
B10 P. Dvořák protékala voda z 5. do 4. patra, vrátná nevěděla, jak funguje volání pohotovosti, neřešila. Následně byla vyhozena. Proběhla dezinsekce.
B11 Š. Dutý také řešil dezinsekci.
Představenstvo se dále baví o případech neprofesionálního jednání a pochybení ze strany vrátných na jednotlivých blocích, jako je vydávání klíčů bez ověření osoby, či naprostá neznalost celého postupu. V. Šulc říká, že na toto upozorní SUZ a bude trvat na proškolení personálu.

(23:48)
R. Kondáč ukončuje schůzi.

MD5 hash tohoto zápisu je: e069c1437fb53f73ecbb110c5eafaaa7

Tato verze souboru txt/20220411.txt byla nahrána 18.04. 2022 19:13:01.