Zapis z jednani predstavenstva klubu Silicon Hill ze dne 15.09.2021

--------------------------------------------------------------------------------
Zápis ze schůze představenstva klubu Silicon Hill, Studentská unie ČVUT
--------------------------------------------------------------------------------
Datum: 15. 09. 2021
================


Přítomni:
---------
Předseda: Viktor Bohuněk (32160)
Místopředseda: Martin Pilný (31981)
CKZ1: Otto Hollmann (26671)
CKZ2: Jakub Jančička (27381)
CKZ3: --
CKZ4: Vladislav Šulc (32769)
Blok 2: Jindřich Prášil (30445)
Blok 3: --
Blok 4: Marek Vančata (32416)
Blok 5: --
Blok 6: Václav Havránek (30694)
Blok 7: Martin Houska (27586; náhradník)
Blok 8: Vojtěch Šmejkal (31003)
Blok 9: Vít Pekárek (27408)
Blok 10: Pavel Dostál (28122; náhradník)
Blok 11: Patrik Hübner (34246)
Hosté:
Michal Jurásek (21877)
Nina Kuželková (34581)
Martin Skalický (34238)
Jakub Rubáš (27118)
Jiří Kocum (25183)
Dmitry Dyukov (36716)
Peter Klepáč (37381)
Dávid Michal Bulko (32510)
Roman Labovský (28517)
Jaroslav Zdeněk (32150)


Zapisovatel: Martin Skalický (34238)
Ověřovatel: Viktor Bohuněk (32160)


Body k projednání
-------
1. Schválení programu schůze a pořadí jednotlivých bodů [5 min, hlasování] (V. Bohuněk)
2. Schválení zápisu ze schůze 9. 6. 2021 [10 min, hlasování] (V. Bohuněk)
3. Udělení statusu VIP člena Jakubu Rubášovi [15 min, hlasování] (V. Pekárek)
4. Schválení odpuštění členských příspěvků na 2. pololetí 2021 [60 min, hlasování] (V. Bohuněk)
5. Schválení čerpání z rezervy – výměna klimatizace v housingu [15 min, hlasování] (J. Zdeněk, O. Hollmann)
6. Schválení provozního řádu fitcentra Silicon Gym [30 min, hlasování] (D. M. Bulko)
7. Různé [30 min, informativní] (V. Bohuněk)


(20:04)
V. Bohuněk zahajuje schůzi.


1) Schválení programu schůze a pořadí jednotlivých bodů [5 min, hlasování] (V. Bohuněk)


---
Navržený program:
1. Schválení programu schůze a pořadí jednotlivých bodů [5 min, hlasování] (V. Bohuněk)
2. Schválení zápisu ze schůze 9. 6. 2021 [10 min, hlasování] (V. Bohuněk)
3. Udělení statusu VIP člena Jakubu Rubášovi [15 min, hlasování] (V. Pekárek)
4. Schválení odpuštění členských příspěvků na 2. pololetí 2021 [60 min, hlasování] (V. Bohuněk)
5. Schválení čerpání z rezervy – výměna klimatizace v housingu [15 min, hlasování] (J. Zdeněk, O. Hollmann)
6. Schválení provozního řádu fitcentra Silicon Gym [30 min, hlasování] (D. M. Bulko)
7. Různé [30 min, informativní] (V. Bohuněk)
---


(20:06)
::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje program schůze v navrženém pořadí, jak bylo zveřejněno na wiki.sh.cvut.cz.
::Číslo: 2021-0022
::Osob s hlasovacím právem: 11
::PRO: 11
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 0
>> Usnesení přijato.
_______________
---


(20:07)
Přichází V. Havránek
::Počet osob s hlasovacím právem: 12
(20:07)


1. Schválení zápisu ze schůze 9. 6. 2021 [10 min, hlasování] (V. Bohuněk)


J. Rubáš upozorňuje na chybějící UID u hostů.
V. Bohuněk provádí nápravu.


V. Pekárek upozorňuje na nejasnost v autorství jedné otázky. Mění na formulaci bez autora.


V. Pekárek upozorňuje, že v zápisu chybí seznam příloh.


V. Bohuněk přidává seznam příloh.


---


(20:26)
::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje zápis ze zasedání představenstva 9. 6. 2021 v podobě, v jaké byl nahrán na stránku zápisů 15. 9. 2021 v 20:24.
::Číslo: 2021-0023
::Osob s hlasovacím právem: 12
::PRO: 12
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 0


>> Usnesení přijato.


---


(20:27)
2) Udělení statusu VIP člena Jakubu Rubášovi [15 min, hlasování] (V. Pekárek)
Slova se ujímá V. Pekárek s připravenou prezentací s fotkami J. Rubáše z akcí SH. Na fotkách postupně ukazuje různé akce, kterých se J. Rubáš účastnil, a přidává k nim komentář.


J. Rubáš děkuje za prezentaci.
V. Bohuněk se ptá na případné dotazy či komentáře. Žádné nejsou. Přechází se k hlasování.


---


(20:32)
Probíhá hlasování.
::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill uděluje status VIP člena Jakubu Rubášovi (UID 27118).
::Číslo: 2021-0024
::Osob s hlasovacím právem: 12
::PRO: 11
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 1


>> Usnesení přijato.


---


(20:33)
3) Schválení odpuštění členských příspěvků na 2. pololetí 2021 [60 min, hlasování] (V. Bohuněk)
V. Bohuněk se ptá na dotazy, které případně nejsou zaneseny v tabulce s odpustky.


V. Bohuněk prochází duplicity:
J. Langmaier duplicitní základní členství, odebírá se blokový odpustek.
I. Šarfyová duplicitní odpustek v EDU a na bloku, odebírá se z blokového.
O. Chmel duplicitní odpustek ve Sportovní sekci a na bloku, odebírá se z blokového.
T. Taraba požádal o odebrání odpustku.


V. Bohuněk prochází později zapsané odpustky: SHerna. Nikdo nerozporuje.


V. Bohuněk se ptá J. Kocuma na odpustky v Tanečních. Dále se ptá zda bude výuka.
J. Kocum odpovídá, že výuka probíhat nebude.


V. Bohuněk prochází později zapsané odpustky: V. Novák - registrátor na bloku 5
V. Bohuněk ruší duplicitu M. Reichlové - odebírá z blokového.
V. Bohuněk upozorňuje na přesun části odpustků z fondu projektu Včely do Fondu odpustků, kvůli nedostatku peněz projektu.


V. Pekárek se ptá na J. Hanuše, zda je ještě aktivní, když již není na Strahově.
J. Prášil odpovídá, že stále pomáhá.


(20:45)
V. Bohuněk se ptá na případné další dotazy a odesílá dokument do e-mailové konference.


---


(20:55)
::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje odpuštění členských příspěvků na následující období dle dokumentu zaslaného 15.9. 2021 do konference Vedení.
::Číslo: 2021-0025
::Osob s hlasovacím právem: 12
::PRO: 11
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 1


>> Usnesení přijato.


---


(20:55) 4) Schválení čerpání z rezervy – výměna klimatizace v housingu [15 min, hlasování] (J. Zdeněk, O. Hollmann)
V. Bohuněk upozorňuje, že zástupci členů představenstva nemohou hlasovat.


V. Pekárek se ptá, kolik je potřeba hlasů pro schválení.
V. Bohuněk odpovídá osm, nadpoloviční většina představenstva.


J. Zdeněk se ujímá slova a vysvětluje problém s klimatizacemi. Upozorňuje, že tento návrh již jednou na představenstvu byl. Představuje nabídku jen na jednu klimatizační jednotku + přemístění aktuální. Na trojce a čtyřce, kde jsou nyní se ovlivňovaly vzájemně. Vznikal velký teplotní rozdíl a pravděpodobně proto častěji spínaly a opotřebovávaly se. Měření se nedělalo, ale nyní chce jít cestou pouze jedné jednotky.


V. Bohuněk se ptá na dotazy a čte připravené usnesení.
V. Pekárek se ptá na přesnost odhadu.
O. Hollmann odpovídá, že jsou zaokrouhlené nahoru. Dodává, že pokud to nyní schválíme, tak můžeme ihned objednat. Pravděpodobně dojde potom ke zdražení.
J. Zdeněk se ptá na dobu dodání.
O. Hollmann odpovídá, že pravděpodobně 14 dní.


---


(21:03)
::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje čerpání z rezervy pro výměnu klimatizační jednotky v housingu na bloku 4, a to v maximální výši 150 000 Kč.
::Číslo: 2021-0026
::Osob s hlasovacím právem: 10
::PRO: 9
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 1


>> Usnesení přijato.


J. Zdeněk děkuje a nabízí možnost se přijít do housingu ochladit.


---


(21:03)
5) Schválení provozního řádu fitcentra Silicon Gym [30 min, hlasování] (D. M. Bulko)
V. Bohuněk promítá navržený řád a prochází navržené změny.


V. Bohuněk otevírá diskuzi nad komentářem: Co pokud není návštěvník studentem.
D. M. Bulko odpovídá, že nyní pokud není student, tak nemá přístup do fitka.
V. Pekárek namítá, že členem klubu může být i nestudent.
D. M. Bulko nabízí možnost přidání výjimky pro aktivní členy.
V. Bohuněk přidává pravidlo, že na žádost oprávněné osoby je návštěvník povinen prokázat, že je vlastníkem karty.


V. Pekárek se dotazuje na starší komentář, který přidal p.Štol.


V. Šulc se ptá, zda by nebylo lepší se ohledně kamerového systému odkázat na interní předpis.
V. Bohuněk souhlasí.


(21:19)
V. Bohuněk provádí export řádu do pdf, odesílá do konference a čeká na potvrzení.


V. Šmejkal upozorňuje na chybějící nadpis v dokumentu.
V. Bohuněk přidává nadpis, odesílá a čeká na potvrzení.


---


(21:32)
::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje Interní předpis Provozní řád fitcentra Sillicon Gym zaslaný do konference Vedení 15. 9. 2021 v 21:28.
::Číslo: 2021-0027
::Osob s hlasovacím právem: 12
::PRO: 12
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 0


---


(21:32)
6) Různé [30 min, informativní] (V. Bohuněk)
V. Bohuněk upozorňuje, že nyní přecházíme k bodu, kdy již nebude potřeba hlasovat.
V. Bohuněk oznamuje stav měření wifi, provedeného přes prázdniny - nyní se čeká na dozpracování dat.
Byly provedeny přípravy inventur, nyní se čeká na vyjádření od účetní. S p. Štolem se řešil spor ohledně toho, kdo by měl pověřovat lidi, protože vlastníkem majetku je SU. Systém pro inventury je stále ve vývoji. Inventura by mohla proběhnout v listopadu.
Proběhl klubový teambuilding. Jsou vypsány kurzy vzdělávání. Bude probíhat zajímavá akce pro nováčky od FIT++ "Šifrovačka" a SH bude poskytovat virtuální server pro běh.


Nina informuje o stavu akce This is Strahov, informace ještě půjdou v emailu.


J. Kocum se ujímá slova ohledně stavu školícího centra. Stále se na něco čeká, takže jsme se daleko neposunuli. Se SÚZ bylo dohodnuto, že zadělání stropu proběhne odbornou firmou kvůli bezpečnosti. Máme nabídku od první firmy za 50 000 Kč (z toho 15 000 Kč materiál). To se J. Kocumovi zdá hodně, takže poptáváme další firmy.


V. Bohuněk: nyní bych prošel jednotlivé bloky.
V. Pekárek se ptá na aktuální opatření ohledně blokových posiloven, protože jsou stále uzavřeny. Dále, zda mají správci místností zajišťovat dezinfekci.
V. Bohuněk informuje, že nyní byly připraveny 2 dávkovače pro každý blok a pokud potřebují další, tak aby se ozvali a dostanou je.
Michal Jurásek: Řešíme problém se čtečkami, protože nešly nahodit. Snad zítra se nám to podaří, případně bychom kontaktovali V. Nováka nebo ČVUT.
V. Pekárek se ptá, kdo bude řešit desinfekci místností.
V. Bohuněk nenašel v materiálech Ministerstva Zdravotnictví takový požadavek.


Kolečko bloků:
M. Vančata: Dávali jsme dohromady společenské místnosti a hledali další aktivní.
V. Havránek: Včera snad konečně zrekonstruovali výtah a odvezli sutiny.
M. Vitoušek: Otevíral jsem místnosti a dával upozornění, že se v nich mají nosit roušky. Jsme ve skluzu s hromadnými registracemi.
V. Šmejkal: Hromadné registrace kvůli malému počtu nováčků ani neplánujeme.
V. Pekárek: Opět nefunguje jedna pračka. Doplnil jsem stavy správců místností. Hromadné registrace probíhají.
P. Dostál: Hromadné registrace probíhají.
P. Hubner: Nabrali jsme nové aktivní členy, na konci září by jich mohlo být 26. Máme zástupce admina, vyměňujeme nějaké zámky a klíče. Zrenovovali jsme místnost se stolním fotbálkem. Ladíme grafiku kontaktovníku.
P. Hubner: Bude se navyšovat fond bloku kvůli info schůzkám?
V. Bohuněk: Plánovali jsme to na říjen.


V. Bohuněk: Příště budeme jmenovat volební komisi. Prodlužují se automaticky členství hudeben, sport a fotoateliér. Seznam lidí, kterým se prodlužuje členství, je stále dostupný k nahlédnutí.
V. Bohuněk: Ke kolárnám bude ještě nějaké info, konečně jsme sesbírali informace ze všech bloků. Pro půjčení klíče budou tři varianty: na vrátnici, vlastní kopie, od správce. Otázka zda budeme chtít třeba kamerový systém - to budeme řešit společně se řádem.


(21:56)
V. Bohuněk ukončuje zasedání.
Příloha č. 1: Zápis ze schůze 9. 6. 2021 [txt]
https://zapisy.sh.cvut.cz/zapis.php?cislo=20210609
MD5(20210609.txt) = 956CB6521CAD215B4ADB6C7BD9F699C1


Příloha č. 2: Odpustky na 2. Pololetí 2021 [pdf]
https://zapisy.sh.cvut.cz/prilohy/odpustky_2021_2_souhrn.pdf
MD5(odpustky_2021_2_souhrn.pdf) = 6480018D02E4C8E49536FAAC1AE8A0C4


Příloha č. 3: Provozní řád fitcentra Silicon Gym [pdf]
https://zapisy.sh.cvut.cz/prilohy/2021_provozni_rad_silicon_gym.pdf
MD5(2021_provozni_rad_silicon_gym.pdf) = 1F84921B03C68902831CB835A786BCDE

MD5 hash tohoto zápisu je: e9163da61c3f54d92836ec6b9182711f

Tato verze souboru txt/20210915.txt byla nahrána 04.11. 2021 20:24:01.