Zapis z jednani predstavenstva klubu Silicon Hill ze dne 09.06.2021

--------------------------------------------------------------------------------
Zápis z online schůze představenstva klubu Silicon Hill, Studentská unie ČVUT
--------------------------------------------------------------------------------
Datum: 09. 06. 2021
================


Přítomni:
---------
Předseda: Viktor Bohuněk (32160)
Místopředseda: --
CKZ1: Otto Hollmann (26671)
CKZ2: Jakub Jančička (27381)
CKZ3: Jiří Šebek (35002)
CKZ4: Vladislav Šulc (32769)
Blok 2: Jindřich Prášil (30445)
Blok 3: Karolína Bergelová (33966; náhradník)
Blok 4: Marek Vančata (32416)
Blok 5: Oleksandra Tahirbekova (33716)
Blok 6: Václav Havránek (30694)
Blok 7: Martin Vitoušek (30575)
Blok 8: Vojtěch Šmejkal (31003)
Blok 9: Vít Pekárek (27408)
Blok 10: --
Blok 11: Patrik Hübner (34246)
Hosté:
Marie Böhmová (23898)
Michal Jurásek (21877)
Michal Kothera (22143)
Pavel Dostál (28122)
Anna Vlasáková (27542)
Nina Kuželková (34581)


Zapisovatel: Jaroslav Zdeněk (32150)
Ověřovatel: Viktor Bohuněk (32160)


Body k projednání
-------
1. Schválení programu schůze a pořadí jednotlivých bodů [5 min, hlasování] (V. Bohuněk)
2. Schválení zápisu ze schůze 25. 3. 2021 a přeschválení zápisu ze schůze 10. 2. 2021 [15 min, hlasování] (V. Bohuněk)
3. Schválení provozního řádu fitcentra Silicon Gym [30 min, hlasování] (D. M. Bulko)
4. Schválení ekonomické činnosti Podnájem spolku Herní historie ve Školícím centru [20 min, hlasování] (V. Bohuněk)
5. Schválení čerpání z rezervy – výměna klimatizací v housingu [20 min, hlasování] (O. Hollmann)
6. Dokončení procesu likvidace majetku SH [30 min, hlasování] (V. Šmejkal)
7. Info z centrály [30 min, informativní] (V. Bohuněk)
8. Různé [15 min, informativní] (V. Bohuněk)


(20:09)
V. Bohuněk zahajuje schůzi.


Probíhá identifikace osob s hlasovacím právem.
::Počet osob s hlasovacím právem: 11


(20:12)
1) Schválení programu schůze a pořadí jednotlivých bodů [5 min, hlasování] (V. Bohuněk)


V. Bohuněk omlouvá absenci M. Pilného a shrnuje navržený program.


---
Navržený program:
1. Schválení programu schůze a pořadí jednotlivých bodů [5 min, hlasování] (V. Bohuněk)
2. Schválení zápisu ze schůze 25. 3. 2021 a přeschválení zápisu ze schůze 10. 2. 2021 [15 min, hlasování] (V. Bohuněk)
3. Schválení provozního řádu fitcentra Silicon Gym [30 min, hlasování] (D. M. Bulko)
4. Schválení ekonomické činnosti Podnájem spolku Herní historie ve Školícím centru [20 min, hlasování] (V. Bohuněk)
5. Schválení čerpání z rezervy – výměna klimatizací v housingu [20 min, hlasování] (O. Hollmann)
6. Dokončení procesu likvidace majetku SH [30 min, hlasování] (V. Šmejkal)
7. Info z centrály [30 min, informativní] (V. Bohuněk)
8. Různé [15 min, informativní] (V. Bohuněk)
---


(20:16)
::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje program zasedání zaslané do konference Vedení 9. 6. 2021 v 20:19.
::Číslo: 2021-0017
::Osob s hlasovacím právem: 11
::PRO: 11
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 0
>> Usnesení přijato.
_______________
(20:23)
Schválení zápisu ze schůze 25. 3. 2021 a přeschválení zápisu ze schůze 10. 2. 2021 [15 min, hlasování] (V. Bohuněk)


V. Bohuněk ukazuje, že do zápisu z 10. 2. 2021 byla přidána chybějící příloha - tabulka s odpustky.
V. Bohuněk dále prochází zápis z 25. 3. 2021, který je bez komentářů a připomínek.


---
(20:33)
::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje zápisy ze zasedání představenstva 10. 2. 2021 a 25. 3. 2021 v podobě, v jaké byly nahrány na stránku zápisů 9. 6. 2021 v 20:30.
::Číslo: 2021-0018
::Osob s hlasovacím právem: 11
::PRO: 11
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 0
>> Usnesení přijato.


(20:40)
Schválení provozního řádu fitcentra Silicon Gym [30 min, hlasování] (D. M. Bulko)
D. M. Bulko Prezentuje rozdíly provozního řádu.


J. Jančička se ptá, proč tento řád neprošel legislativní skupinkou?
V. Bohuněk odpovídá, že se jedná o chybu, která vznikla plynulým přechodem od řešení smlouvy k řešení jejích příloh a připomíná, že řád byl představenstvu zaslán k nahlédnutí už 6. 5. 2021 a nikdo si na legislativní skupinku nevzpomněl.
Padla otázka, zda neschválení řádu dnes může poškodit zájmy klubu.
V. Bohuněk odpovídá, že ne.
Následně členové představenstva vyjadřují souhlas s J. Jančičkovou připomínkou a žádají, aby provozní řád nejprve prošel legislativní skupinkou.
V. Bohuněk slibuje, že to zařídí a zároveň slibuje, že o chystané schůzi bude informovat členy představenstva.


(20:48)
Schválení ekonomické činnosti Podnájem spolku Herní historie ve Školícím centru [20 min, hlasování] (V. Bohuněk)


V. Bohuněk prezentuje návrh.
O. Hollmann se ptá, jestli v rámci rozvoje a většího využití školícího centra, by nemělo být vypuštěno o kterou místnost se jedná.
V. Bohuněk říká, že nedává smysl informaci o konkrétní místnosti vypustit, protože pokud bychom přesouvali podnájem např. na B7, tak by to byla tak velká změna, že už bude vhodnější EČ přeschválit.
V. Šmejkal se ptá, jestli by ekonomická činnost neměla být časově omezená.
V. Bohuněk odpovídá, že tato ekonomická činnost je koncipována jako časově neomezená.


(21:00)
Probíhá ověření kontrolního součtu.


(21:03)
J. Prášil se ověřil. Počet osob s hlasovacím právem 12.
O. Tahirbeková se ověřila. Počet osob s hlasovacím právem 13.
::Počet osob s hlasovacím právem: 13


(21:05)
::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje ekonomickou činnost „Podnájem místnosti ve školícím centru klubu Silicon Hill spolku Herní historie, z. s.“ v podobě zaslané do konference Vedení 9. 6. 2021 v 21:00.
::Číslo: 2021-0019
::Osob s hlasovacím právem: 13
::PRO: 12
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 1
>> Usnesení přijato.


(21:13)
Schválení čerpání z rezervy – výměna klimatizací v housingu [20 min, hlasování] (O. Hollmann)


O. Hollmann prezentuje důvody k čerpání z rezervy. Odešly dvě klimatizační jednotky, jedna v housingu 3, druhá v housingu 4. K návrhu bodu zaslal také nabídky za ekvivalentní náhradu současných a nejvýkonnější modely, které se do daných místností fyzicky vejdou. Bylo by vhodné udělat indikativní hlasování na výkonnostní varianty a až následně hlasování schválení čerpání z rozpočtu.
Dále prezentuje obsah e-mailu a předpokládané často kladené dotazy. Zmiňuje důvod plánu pořízení modbus modulu za účelem interní prevence selhání a zničení jednotky vlivem úniku chladiva.
O. Hollmann dále reaguje na e-mail od P. Bočka – komerční serverhousingy jsou mnohem dražší při započtení všech nákladů. Za cenu umístění našeho počtu housovaných serverů bychom mohli vyměnit všechny klimatizace po celém strahově častěji než dva roky.


(21:41)
V. Havránek se ověřil. Počet osob s hlasovacím právem 14.


(21:53)
::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje čerpání z provozní rezervy pro výměnu klimatizačních jednotek v housingu na bloku 3 a 4, a to v maximální výši 230 000 Kč (dvě podstropní klimatizační jednotky s výkonem 6,9 kW a jeden modbus modul).
::Číslo: 2021-0020
::Osob s hlasovacím právem: 13
::PRO: 7
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 6
>> Usnesení nebylo přijato.


(22:04)
V. Bohuněk vyhlašuje pauzu do 22:10.


(22:10)
O. Tahirbeková opustila schůzi.
::Osob s hlasovacím právem: 13


(22:11)
Dokončení procesu likvidace majetku SH [30 min, hlasování] (V. Šmejkal)


V. Šmejkal prezentuje proběhlé změny v likvidaci majetku. Vzhledem k nulovému zájmu u prvních bodů průběhu likvidace majetku se zdá, že další body 3 a 4 (nabídnutí prodeje členům a veřejnosti) nemají smysl. Kvůli nulové hodnotě majetku a administrativně by to bylo velmi náročné na lidský čas. Ekologická likvidace se dá vyřešit velice rychle a levně.
J. Zdeněk navrhuje zachovat Cisco Catalyst 2950 switche z důvodu, že je to asi jediná ocenitelná a užitečná položka, která zabírá málo místa a zbytek ostatních věcí vyřadit a nechat ekologicky zlikvidovat.
P. Dostál souhlasí se zachováním C2950 a vyhozením zbytku.
Nejsou žádné další návrhy nebo připomínky.


(22:27)
::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill upravuje kroky v procesu likvidace majetku klubu z usnesení číslo 2020-0038 přijatého v 21:01 dne 3. 11. 2020 následujícím způsobem:
1. Přerozdělení v rámci klubu (do 8. 11. 2020),
2. přerozdělení v rámci SU (9.–15. 11. 2020) a následně:
3. ekologická likvidace.
::Číslo: 2021-0021
::Osob s hlasovacím právem: 13
::PRO: 9
::PROTI: 0
::ZDRŽEL(A) SE: 4
>> Usnesení přijato.


(22:31)
M. Vitoušek opustil schůzi.
::Osob s hlasovacím právem: 12


(22:31)
Info z centrály [30 min, informativní] (V. Bohuněk)
V. Bohuněk informuje o zakoupení nového klíčového systému, z důvodu spadnutí původního dodavatele klíčového systému SOZA do likvidace.
Dále informuje o novém seznamu alternativních trestů.
Klub SIlicon Hill se zapojil do Lesamáje, kde bylo přehráno video uvádějící ty nejzajímavější věci o klubu.
Letos nebude umožněno čerpání ze 4Kč fondu z důvodu silných úsporných opatření SÚZ. Místo toho budou preferované stavební úpravy na bloku 2 a/nebo 3 jako kompenzace lidem z těchto uzavřených bloků.
M. Kothera se ptá, proč SÚZ chce omezit čerpání ze 4Kč fondu, který je mimo jejich přístupný rozpočet – neměl by být slučován pro účely SÚZ.
V druhé polovině června proběhne v grillcentru parlament SU.
Se SÚZ byla sepsána smlouva o bezplatném využívání – přístupu lidem na blok 2 a 3 kvůli housingu, síťovým prvkům, měření WiFi pokrytí pro plánované budoucí rozšíření WiFi na celém strahově a případným rekonstrukcím místností.
SÚZ nás pozval na vizualizaci plánované rekonstrukce B12 ve virtuální realitě.
Náš příspěvek do této rekonstrukce (pravděpodobná realizace dříve) je připojení B12 do strahovské páteřní optické sítě.


(22:51)
V. Havránek opustil schůzi.
::Osob s hlasovacím právem: 11


Dále informuje o plánování akce alumni na první polovinu září a informování současných a bývalých aktivních členů.


(23:01)
Různé [15 min, informativní] (V. Bohuněk)
Kolečko bloků.


(23:09)
V. Bohuněk ukončuje schůzi.
Příloha č. 1: Zápis ze schůze 25. 3. 2021 [txt]
https://zapisy.sh.cvut.cz/zapis.php?cislo=20210325
MD5(20210325.txt) = C0DD44D1E0B507CA015C5F0E1B1A97ED


Příloha č. 2: Zápis ze schůze 10.2.2021 [txt]
https://zapisy.sh.cvut.cz/zapis.php?cislo=20210210
MD5(20210210.txt) = A2ABF46FC62312C682812B9521E94B38


Příloha č. 3: Ekonomická činnost - podnájem spolku Herní historie ve Školicím centru [pdf]
https://zapisy.sh.cvut.cz/prilohy/20210609_ekonomicka_cinnost_podnajem_HH_SC.pdf
MD5(20210609_ekonomicka_cinnost_podnajem_HH_SC.pdf) = 3a4e998de5eaf315376911750be91137

MD5 hash tohoto zápisu je: 956cb6521cad215b4adb6c7bd9f699c1

Tato verze souboru txt/20210609.txt byla nahrána 15.09. 2021 20:24:02.